Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Dorota Cichowska, miejsce zamieszkania

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Dorota Cichowska, miejsce zamieszkania Pilzno spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień merytorycznych z zakresu wiedzy objętego naborem na stanowisko Starszego księgowego w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie.

 

ZARZĄDZENIE Nr 14/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 Im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie z dnia  15.06.2020 r.
 w sprawie: wszczęcia procedury naboru na stanowisko Starszego księgowego w Szkole Podstawowej nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie

Na podstawie art. 11 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669 późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1  

 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Księgowy w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie.
 2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, powołuje się Komisję Rekrutacyjną zwaną dalej „Komisją” w składzie:

 1. Pani Teresa Kot  –  przewodnicząca Komisji Dyrektor w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie
 2. Pani Barbara Tyka – członek Komisji
  Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie
 3. Pani Zofia Bogacz – członek Komisji
   Główna Księgowa w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie
 4. Pani Lucyna Szlanta - sekretarz Komisji
  Starsza księgowa w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie

§ 3

Oceny kandydatów na wyżej wymienione stanowisko Komisja dokona według następujących kryteriów i ich wartości punktowych:

 1. dodatkowe kwalifikacje kandydata (0-5 pkt.),
 2. doświadczenie zawodowe (0-5 pkt.),
 3. znajomość zagadnień wynikających z pracy na danym stanowisku (0-10 pkt.),
 4. ogólna prezentacja kandydata, w tym komunikatywność, kreatywność, sposób formułowania wypowiedzi (0-5 pkt.),
 5. dotychczasowe osiągnięcia kandydata, w tym otrzymane nagrody i wyróżnienia (0-10 pkt).  

§ 4

Za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie przez kandydata, co najmniej 20 punktów (minimalna liczba punktów).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły - Teresa Kot

Zarządzenie Nr 12/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
im. Gen. J. Bema w Tarnowie
        z dnia 1.06.2020 r.

W sprawie przyjęcia procedur bezpieczeństwa w związku z funkcjonowanie szkoły w kresie do końca roku szkolnego

Na podstawie:

 1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15.05.2020 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15.05.2020 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 1 czerwca 2020r. w sprawie zajęć
  w szkołach w okresie COVID – 19.

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Przedłużam okres kształcenia na odległość uczniów klas I – VIII do 26.06.2020 r
 2. W okresie 1.06.2020 – 26.06.2020 r możliwa jest praca stacjonarna szkoły w obszarach:
  1. zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w ramach świetlicy
  2. konsultacje z przedmiotów nauczania wg opracowanego harmonogramu
  3. zajęcia rekreacyjno – sportowe dla uczniów szkoły
 3. Udział uczniów w w/w zajęciach możliwe jest na podstawie zgody (zgłoszenia) rodziców i przy zachowaniu obowiązujących procedur bezpieczeństwa
 4. W związku z przyjętym kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 informuję, że:
  1. W dniu 11.06.2020 r (czwartek) jest dniem wolnym od pracy – Boże Ciało
  2. W dniu 12.06.2020 r nie ma zajęć szkolnych prowadzonych zdalnie (dzień wolny od zajęć dydaktycznych). Gdyby spośród uczniów były dzieci chętne do udziału w zajęciach opiekuńczych w świetlicy proszę wychowawców klas I – III o poinformowanie kol. J Multan. Zajęcia będą zorganizowane dla tych uczniów zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami.
 5. W dniach 16 – 18.06.2020 r nie ma zajęć szkolnych prowadzonych zdalnie (dzień wolny od zajęć dydaktycznych). Gdyby spośród uczniów były dzieci chętne do udziału w zajęciach opiekuńczych w świetlicy proszę wychowawców klas I – III
  o poinformowanie kol. J Multan. Zajęcia będą zorganizowane dla tych uczniów zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami.
 6. W związku z koniecznością zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej wprowadzam:
  1. Procedury bezpiecznego zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej.
  2. Procedury zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 7. Wszyscy n-le i uczniowie winni stosować do niniejszych procedur
 8. Wychowawcy klas winni skontaktować się przed dokonaniem zwrotów z n-lem biblioteki celem określenia szczegółów zwrotu podręczników wg. ustalonego harmonogramu.

§ 2

I. KLASYFIKACJA UCZNIÓW – EGZAMIN ZEWNĘTRZNY

 1. W związku z przedłużeniem okresu zdalnego nauczania nauczyciele szkoły winni są przygotować się do zdalnego klasyfikowania uczniów.
 2. Ustalam następujący harmonogram klasyfikacji uczniów szkoły i podejmowanych przez n-li działań w związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020:
  1. Ustalam termin wystawienia ocen rocznych na dzień – 15.06.2020 r (poniedziałek).
  2. Wychowawcy klas przekazują ankiety klasyfikacyjne wg opracowanego wzoru do wicedyrektorów (przewodniczących komisji klasyfikacyjnej)
   w terminie do 16.06.2020 r:
   • Klasy I – III               – wicedyrektor B.Hołda
   • Klasy IV – VIII         - wicedyrektor B.Tyka
  3. Wicedyrektorzy szkoły po opracowaniu otrzymanych materiałów przekazują wnioski z zespołów do dyrektora szkoły w dniu 17.06.2020 r
  4. Dyrektor szkoły zwołuje RP zatwierdzającą wyniki klasyfikacji na dzień 17.06.2020 ( odrębne zarządzenie).
  5. Wychowawcy klas odbierają z sekretariatu szkoły druki świadectw do wypełnienia w dniu 18.06.2020 r do godz. 15.00.
  6. Wypełnione, opieczętowane i podpisane świadectwa należy złożyć do sekretariatu szkoły do poniedziałku 22.06.2020 r do godz. 10.00
 3. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z decyzją MEN i CKE w dniach
  16.06 – 18.06.2020
  w formule wcześniej przedstawionej.
 4. Spotkanie organizacyjne członków komisji z wicedyrektorem. B.Tyka odbędzie się 15.06.2020 r (poniedziałek) o godz. 9.00
 5. W dniach 16.06 – 18.06.2020 r wszyscy n-le szkoły winni zgłosić się do szkoły na godz. 8.00, z wyjątkiem osób oddelegowanych do pracy w komisjach nadzorujących egzamin w innych szkołach.
 6. W związku z przeprowadzeniem egzaminu n-le nieobjęci pracą w komisjach nadzorujących szkoły otrzymają zadania do realizacji związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i n-lom.

II. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – RP PODSUMOWUJĄCA

 1. Zakończenie roku szkolnego:
  1. Zakończenie roku nastąpi w dniu 26.06.2020 r w sposób określony oddzielnie
 2. Wychowawcy klas proszeni są o przesłanie swoich propozycji i sugestii dotyczących formy zakończenia roku szkolnego do dyrektora szkoły w terminie do 10.06.2020 r
 3. Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny przewidziana jest w dniu 24.08.2020 r (poniedziałek). W związku z powyższym sprawozdania z funkcjonowania szkoły w obszarach pracy szkoły z uwzględnieniem nauczania zdalnego należy przekazać do 31.07.2020 r: do wicedyrektorów
  1. przewodniczący zespołów samokształceniowych:
  2. kl. I –III –B.Hołda; kl.-VIII-B.Tyka
  3. pedagog, psycholog, doradca zawodowy, logopeda: B.Tyka
  4. opiekunowie organizacji szkolnych: B.Hołda
 4. Dodatkowo sprawozdania na RP podsumowującą przygotują koordynatorzy:
  1. pracy świetlicy szkolnej : J.Multan
  2. pracy biblioteki szkolnej: A.Białek
 5. Wszystkie osoby przygotowujące w/w sprawozdania winne są przesłać je w formie elektronicznej do dyrektora szkoły w terminie do dnia 14.08.2020 r

§ 4

1.    Zarządzenie podlega  zamieszczeniu na stronie internetowej szkoły
2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

Tarnów, dnia 1 czerwca 2020 r.

mgr Teresa Kot - Dyrektor szkoły

Zarządzenie Nr 13/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
im. Gen. J. Bema w Tarnowie
        z dnia 1.06.2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

§1

 1. Dyrektor szkoły zwołuje w dniu 17.06.2020 r (środa) o godz. 17.00 Zebranie Rady Pedagogicznej, które odbędzie się w sposób zdalny.

§2

 1. W nawiązaniu do Zarządzenia dyrektora SP15 nr 12/2019/2020 z dnia 1.06.2020 podtrzymuję harmonogram związany z klasyfikację roczną uczniów szkoły.
 2. Zdalne zebranie RP odbędzie się z wykorzystaniem e-dziennika.

mgr. Teresa Kot - Dyrektor szkoły

Zarządzenie Nr 11/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie z dnia 20.05.2020 r.

W sprawie przyjęcia procedur bezpieczeństwa w związku z dalszym zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 w szkole

Na podstawie:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15.05.2020 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15.05.2020 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 3. Komunikatu Premiera RP i wytyczne Ministra Edukacji Narodowej z 13 maja 2020r. w sprawie przywracania zajęć w szkołach

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Wprowadzam do stosowania i przestrzegania PROCEDUR NA CZAS PANDEMII obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 2. Zestaw wszystkich procedur, które były dotychczas stosowane w szkole oraz nowych w związku z uruchomieniem niektórych zajęć szkolnych stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia
 3. W skład opracowanych i przekazanych do stosowania procedur wchodzą:
  1. Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii w szkole.
  2. Procedura BHP w trakcie pandemii COVID-19 dla pracowników.
   • Załącznik 1 – instrukcja mycia i dezynfekcji rąk.
   • Załącznik 2 – instrukcja dezynfekcji sprzętów.
  3. Procedura dezynfekcji sal i łazienek na czas pandemii.
  4. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka do i ze szkoły na czas pandemii.     .
  5. Odmrażanie sportu: otwarcie sal i hal sportowych.    
  6. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

§ 2

 1. Z w/w procedurami zostają zapoznani nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice w następujący sposób:
  1. Nauczyciele zostaną zapoznani przez Dyrektora szkoły drogą elektroniczną e-dziennik z treścią procedur.
  2. Wychowawcy klas zobowiązani są do przesłania procedur dotyczących rodziców/uczniów wraz z wyjaśnieniami rodzicom i uczniom w ramach zdalnego nauczania.
  3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani przez specjalistę ds. kadrowych P. Elżbietę Marszalik, co potwierdzą podpisem na załączniku do procedur.
 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi szkoły oraz nauczycielom i pracownikom SP15 w Tarnowie.

§ 3

 1. Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej szkoły.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2020 r.

Tarnów, dnia 20 maja 2020 r. 

        
mgr Teresa Kot - Dyrektor szkoły

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawy prawne

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Organizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Struktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

Więcej o: Władze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są uchwały, zarządzenia, stanowiska w sprawach publicznych podjęte przez władze Naszej Instytucji.

Więcej o: Uchwały i zarządzenia

W tym dziale znajdują się oświadczenia majątkowe kadry Naszej Instytucji zobowiązanej do składania i udostępniania takich oświadczeń.

Więcej o: Oświadczenia majątkowe

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Więcej o: Programy i raporty

W dziale Programy znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych.

Więcej o: Programy

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych dziedzin życia naszej instytucji.

Więcej o: Raporty i sprawozdania

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

Więcej o: Finanse i mienie

W tym dziale znajdą Państwo zestawienie rocznych planów finansowych Naszej Instytucji oraz planów finansowych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich.

Więcej o: Plany finansowe

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Więcej o: Sprawozdania finansowe

Majątek Naszej Instytucji służy wykonywaniu jego zadań publicznych. W tym dziale zestawiono materiały nt. majątku publicznego, którym dysponuje i zarządza Nasza Instytucja. 

Więcej o: Mienie publiczne

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Więcej o: Załatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Redakcja BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Pomoc BIP

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Więcej o: Ogłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Więcej o: Zamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.

Więcej o: Praca w Naszej Instytucji

Na tej stronie znajdują się informacje o wynikach naboru pracowników do Naszej Instytucji.

Więcej o: Wyniki naboru