Informacje do publikacji udostępniane są przez Szkołę Podstawową nr 15 w Tarnowie
Akceptacji materiałów do publikacji dokonuje:
Dyrektor Szkoły mgr Teresa Kot

Informacje publikowane w Biuletynie wprowadzane są przez:
Jerzy Wiatr
tel. (+48) 692495973,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do-udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od-sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 15

NIP: 873-12-10-710

Województwo: małopolskie
Powiat: tarnowski
Gmina: Tarnów
Miejscowość: Tarnów
Adres: ul. Krupnicza 8
Kod pocztowy: 33-100

Patron: Generał Józef Bem
Liczba uczniów: 515 uczniów 

Kontakt:
tel./fax: 014 655-73-73

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Serwis WWW: www.sp15.tarnow.pl

Godziny otwarcia:

SEKRETARIAT:
poniedziałek - piątek  7:30 - 15:30
ŚWIETLICA SZKOLNA:
poniedziałek - piątek 6:30 - 16:30

Pobierz załącznik

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
IM. GEN. J. BEMA W TARNOWIE

" Nie dajemy Wam Boga, bo Go sami odszukać musicie
we własnej duszy w samotnym wysiłku.
Nie dajemy ojczyzny, bo ją odnaleźć musicie własną pracą serc i myśli.
Nie dajemy miłości człowieka, bo nie ma miłości bez przebaczenia, a przebaczać to
mozół i trud, który każdy sam musi podjąć.
Dajemy wam jeno, tęsknotę za lepszym życiem, którego nie ma, a które kiedyś będzie,
Za życiem prawdy i sprawiedliwości...
I może ta tęsknota doprowadzi Was do BOGA, OJCZYZNY i MIŁOŚCI..."

/Janusz Korczak/
"Najszczytniejszy cel wychowania, to dopomagać młodym ludziom w rozumieniu znaczenia własnego życia i życia innych ludzi, to powodować, by człowiek osiągnął postęp w pracy nad doskonaleniem własnej osoby."

Nasze motto: "JESTEM JEDYNY I NIEPOWTARZALNY ALE ŻYJĘ WŚRÓD INNYCH"

Tarnów, wrzesień 2009 roku.


Zmodyfikowany i ujednolicony tekst Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie został zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.08.2009r.
Ewaluacji i zmian dokonano na podstawie :

 • analizy potrzeb i oczekiwań uczniów oraz rodziców / wyniki ankiet/
 • wniosków wypływających z analizy pracy wychowawczej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie

Spis treści:

 1. Podstawy prawne
 2. Wstęp
 3. Misja szkoły
 4. Założenia Programu Wychowawczego
 5. Obszary realizacji Programu Wychowawczego
 6. Przewidywane osiągnięcia uczniów
 7. Tradycje, święta, obyczaje
 8. Samorządność
 9. Rozwój intelektualny uczniów /praca z uczniem słabym i zdolnym/
 10. Współpraca rodziców ze szkołą
 11. Realizacja zadań zawartych w Programie \" Zero tolerancji dla przemocy w szkole\"
 12. Pomoc dziecku i rodzinie
 13. Monitorowanie Szkolnego Programu Wychowawczego
 14. Ewaluacja Programu Wychowawczego
 15. Załączniki

I. PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego są:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Ustawa o systemie oświaty
 3. Rozporządzenia MEN
 4. Konwencja o Prawach Dziecka
 5. Rządowy program poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach \" Zero tolerancji dla przemocy w szkole\" - marzec 2007r.
 6. Program działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie dla miasta Tarnowa do 2013 roku
 7. Statut Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie

II. WSTĘP

Dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Powinno być w pełni przygotowane do życia w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowana jednostka, wychowana w duchu pokoju, godności, wolności, tolerancji, równości i solidarności.

Naukę należy ukierunkować na rozwijanie zdolności umysłowych i fizycznych dziecka, wyrabianie szacunku dla jego rodziców i dla praw człowieka oraz na kształtowanie wrażliwości na problemy otaczającego świata.

Wychowanie stanowi integralną całość z nauczaniem i należy do priorytetowych zadań szkoły. Ma ona obowiązek umożliwić uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do kontynuacji nauki oraz rozwój moralny i duchowy. Zadaniem szkoły jest ponadto stworzenie dobrych warunków do pracy, prowadzenie różnorodnych form zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, stworzenie systemu oceniania i motywowania do pogłębiania wiedzy i kształtowania umiejętności.

III. MISJA SZKOŁY

Przyjmujemy, że naczelnym celem naszej edukacji jest wszechstronna pomoc wychowankowi w osiągnięciu dojrzałej osobowości, świadomego wyboru kształcenia, odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka oraz indywidualnego rozwoju do osiągnięcia sukcesu szkolnego.

 • Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na współdziałaniu wszystkich nauczycieli, rodziców, pracowników, ich trosce o klimat otwartości i dialogu oraz otoczeniu nim dzieci i młodzieży.
 • Szkoła nasza jest bezpieczna, ponieważ tworzy atmosferę wychowawczą cechującą się życzliwością i wyrozumiałością.
 • Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na poszanowaniu godności i praw człowieka, postrzeganiu zasad dobrych obyczajów, kultury i tolerancji oraz demokratycznym rozwiązaniu problemu.
 • Szkoła przygotowuje swoich uczniów do świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie, organizowania własnego procesu uczenia się.
 • Podstawą naszego działania jest nastawienie na rzetelne kształcenie i przygotowanie do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie uznawanymi w społeczeństwie normami.
 • Szkoła uczy posługiwania się nowymi technologiami informacji i komunikacji, wytrwałości w zetknięciu z trudnościami, wykazania elastyczności w poszukiwaniu nowych rozwiązań.
 • Szkoła kształci postawy patriotyczne, poczucie dumy z własnego miejsca zamieszkania i przygotowuje do życia w zjednoczonej Europie.

IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWANIA

 1. Wychowanie w naszej szkole ma charakter integralny, personalistyczny i indywidualny.
  • Integralny - obejmuje wszystkie sfery osoby ucznia: fizyczną, psychiczną duchową i społeczną
  • Personalistyczny - stawia w centrum osobę ucznia
  • Indywidualny - tempo nauczania, wychowania, dobór treści i metod uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia.
 2. Kształtujemy w uczniach poczucie własnej odrębności, indywidualności i niepowtarzalności, przy jednoczesnym szanowaniu odrębności innych.
 3. Cała społeczność szkolna organizuje obchody ważnych wydarzeń historii Narodu i Regionu oraz uczestniczy w uroczystościach organizowanych przez Władze Miasta i Gminy.
 4. Wszyscy dbamy o przyjazną atmosferę w szkole, klasie poprzez:
  • kultywowanie tradycji, zwyczajów i świąt szkolnych np. dzień urodzin i śmierci gen. J. Bema
  • organizowanie imprez okolicznościowych integrujących uczniów i rodziców (imieniny kolegi, Dzień Matki, Ojca, dziadków, wigilia, mikołajki itp.)
 5. W codziennym życiu w szkole, poza nią czcimy i szanujemy symbole narodowe: Godło Polski, Flaga, Sztandar szkoły, symbole patrona szkoły itd.
 6. W sposób godny śpiewamy Hymn państwowy, i inne pieśni przyjęte w obrzędach szkolnych.
 7. Szkoła poprzez działalność wychowawczo - dydaktyczną i dobrą współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym wspomaga wszechstronny rozwój ucznia poprzez:
  • rozbudzanie jego ciekawości poznawczej
  • inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć
  • uczenie samodzielności w podejmowaniu i rozwiązywaniu problemów
  • pobudzanie motywacji do ciągłego uczenia się i samorozwoju
  • kształtowanie indywidualnych zdolności twórczych
  • uwrażliwienie na piękno, dobro i prawdę
 8. W codziennej pracy staramy się kształtować umiejętność współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej poprzez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania czasu wolnego.
 9. Kreujemy postawę pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych, oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych osób.
 10. Rozwijamy u uczniów pozytywną aktywność wobec problemów społecznych.
 11. Uwrażliwiamy na potrzeby innych, uczymy ofiarności, bezinteresowności, okazywania szacunku dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych - czynnie włączamy się w akcje humanitarne
 12. Dyrektor, Nauczyciele, Wychowawcy i inni Pracownicy szkoły wraz z uczniami tworzą dobrą atmosferę funkcjonowania społeczności szkolnej w której wszyscy będą czuć się bezpiecznie.
 13. Zawsze zwracamy się do siebie w sposób życzliwy i taktowny pod względem kulturowym i językowym.
 14. Przestrzegamy form grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, wybaczam, proszę - unikamy wulgaryzmów.
 15. Uczniowie bardziej sprawni i uzdolnieni pomagają słabszym fizycznie i mającym problemy w nauce.
 16. Wzory kultury, zachowania i mowy czerpiemy z dziedzictwa wiary i kultury, bogactwa i piękna poezji, literatury oraz wzorców osobowych, ludzi o wysokim autorytecie moralnym m.in. osoby Patrona Szkoły-gen. J. Bema.
 17. Staramy się ażeby każdy uczeń dbał o własne ciało, rozwijał sprawność fizyczną, umiał bronić się przed zagrożeniami niszczącymi zdrowie jak: alkohol, nikotyna, narkotyki oraz agresją i przemocą.

V. OBSZARY REALIZOWANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

1. W procesie dydaktycznym :

      1.1.  w blokach przedmiotowych

         1.2.  w ścieżkach edukacyjnych:

                         1.2.1. prozdrowotnej

                         1.2.2. ekologicznej

                         1.2.3. czytelniczo -medialnej

                         1.2.4. wychowania do życia w społeczeństwie

    - wychowanie do życia w rodzinie

    - wychowanie regionalne

    -dziedzictwo kulturowe w regionie

2. Poprzez działalność wychowawców klas.

3. Zajęcia pozalekcyjne.

4. Samorządność

5. Obchody uroczystości szkolnych , lokalnych i świąt narodowych.

6. Organizowanie wycieczek oraz innych form wypoczynku i rekreacji.

7. Udział w różnorodnych zadaniach podejmowanych przez środowisko lokalne

ETAP EDUKACYJNY KLASY I - III

Celem pracy wychowawczej w klasach I-III jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju uczniów poprzez stwarzanie warunków do pełnej realizacji własnych możliwości, kształtowania wrażliwości społecznej oraz umiejętności współżycia i współdziałania w grupie tak aby wychowankowie na miarę swoich możliwości byli przygotowani do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą

Cele

Osiągnięcia

Zadania szkoły

Termin

Odpowiedzialni

Ewaluacja

I.
Wspieranie dążeń dziecka do samopoznania; uświadamianie wartości istotnych dla jednostki

Uczeń :

 • zna swoje mocne strony, dostrzega idocenia własne sukcesy, potrafi pozytywnie myśleć osamym sobie,
 • dąży do stawania się indywidualnością, do bycia docenianym iniepowtarzalnym,
 • okazuje wytrwałość wpokonywaniu trudności,
 • rozwija różne aspekty własnej aktywności,
 • odnosi sukcesy i znosi porażki, zachowując pozytywny obraz siebie,
 • rozpoznaje, opisuje idzieli się własnymi uczuciami,
 • podejmuje decyzje, akceptuje decyzje innych, które są różne od jego własnych,
 • potrafi oprzeć się naciskom grupy,
 • umie odmówić, przeciwstawić się, potrafi powiedzieć \"nie\" w klasie, w układach koleżeńskich,
 • radzi sobie zdrobnymi wyrzeczeniami,
 • rozumie, że ma możliwość wpływania na własne samopoczucie,
 • wie jak zbudowane jest ciało,
 • wie co zrobić dla utrzymania zdrowego ciała, ,/dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych/
 • potrafi rozpoznać sytuacje niebezpieczne,
 • wyraża siebie poprzez własną aktywność twórczą,
 • rozwija indywidualne zainteresowania artystyczne,
 • poszukuje wartościowych książek oraz kształcących programów radiowych i telewizyjnych,
 • przeżywa radość w obcowaniu z przyrodą.


1. Rozwijanie podmiotowej tożsamości dziecka.

2. Kształtowanie i wzmacnianie pozytywnego i realnego poczucia własnej wartości u dzieci

3. Rozwijanie wiary we własne możliwości.

4. Ukazywanie możliwości i kształtowanie umiejętności radzenia sobie własnymi emocjami.

5. Rozwijanie poczucia samodzielności i niezależności.

6. Uczenie zachowań asertywnych.

7. Rozwijanie troski o własne zdrowie, sprawność fizyczną i dobrą kondycję psychiczną.

8. Rozwijanie wyobraźni i postaw twórczych.

9. Budzenie wrażliwości estetycznej.

10. Wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

11. Umożliwienie poznania własnego środowiska, budzenie ciekawości w stosunku do najbliższego otoczenia.

12. Uczenie właściwego odbioru i wykorzystania mediów

Cały
rok szkolny


Wychowawca

Rodzice

Pedagog

Nauczyciele

Pracownicy szkoły


Obserwacja

Analiza wytworów dzieci

Tekst zdań niedokończonych

Analiza schematu postaci \"Gdyby moje ciało umiało mówić to ...\"

Kwestionariusz stylu spostrzegania \"Koło\"

Rozmowy z rodzicami

II.
Kształtowanie wrażliwości społecznej, ukazywanie wartości istotnych dla grupy

Uczeń:

 • docenia wzajemną pomoc,
 • potrafi pomagać i opisywać uczucia towarzyszące tej pomocy,
 • umie wyrażać szacunek do innych ludzi, oczekuje szacunku ze strony innych,
 • rozpoznaje, rozumie i akceptuje uczucia innych ludzi
 • potrafi uważnie słuchać innych,
 • formułuje informacje zwrotne,
 • potrafi koncentrować swoją uwagę podczas wykonywanych czynności,
 • przewiduje konsekwencje własnego postępowania,
 • jest świadomy odpowiedzialności za swoje zachowanie i pracę w grupie,
 • przestrzega zasad kulturalnego zachowania się,
 • umie przepraszać i przebaczać,
 • współdecyduje w planowaniu i realizacji zadań klasowych,
 • zna zwyczaje i obchodzi święta klasowe,
 • uczestniczy w imprezach okolicznościowych integrujących uczniów i rodziców,
 • interesuje się historią i tradycjami szkoły,
 • dba o czystość i porządek w otoczeniu,
 • szanuje rzeczy, książki i sprzęt szkolny,
 • systematycznie odrabia zadania domowe i przygotowuje się do lekcji.
 • identyfikuje się swoją rodziną i jej tradycjami, rozumie co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i wie, że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania


1. Kształtowanie osobowości otwartej na potrzeby oraz uczucia drugiego człowieka.

2. Rozwijanie wzajemnego szacunku.

3. Rozwijanie wrażliwości empatycznej, rozumienia empatycznego.

4. Wdrażanie do umiejętnego nawiązywania kontaktów i konstruktywnego komunikowania się z innymi.

5. Kształtowanie umiejętności podejmowania odpowiednich decyzji.

6. Wspomaganie budowania atmosfery wzajemnego zaufania i przyjaźni w klasie.

7. Rozwijanie poczucia wspólnoty grupowej i podejmowanie wspólnych decyzji.

8. Wdrażanie do czynnego udziału w pracach domowych i odpowiedzialności za wykonywanie stałych obowiązków.

9. Wzmacnianie więzi rodzinnych.

Cały
rok szkolny


Wychowawca

Rodzice

Pedagog

Nauczyciele

Pracownicy szkoły


Obserwacja

Analiza wytworów pracy dzieci

Test zdań niedokończonych

Rozmowy z rodzicami

III.
Kształtowanie stosunku do otaczającego świata.

Uczeń :

 • szanuje odrębność innych,
 • rozumie potrzeby innych ludzi,
 • jest życzliwy dla kolegów, wykazuje troskę o innych,
 • szanuje cudzą własność,
 • pomaga słabszym,
 • zna i szanuje tradycje i bohaterów narodowych,
 • czuje współodpowiedzialność za stan środowiska,
 • dąży do częstego kontaktu z przyrodą,
 • jest wrażliwy na piękno przyrody


1. Kształtowanie postaw prospołecznych.

2. Rozwijanie wrażliwości na odrębne wartości własnego narodu.

3. Rozwijanie tolerancji dla odmienności kultury innych narodów.

4. Kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska naturalnego.

Cały
rok szkolny


Wychowawca

Rodzice

Pedagog

Nauczyciele

Pracownicy szkoły


Obserwacja

Analiza wytworów dzieci.

ETAP EDUKACYJNY KLASY IV - VI

A. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE

Cele

Osiągnięcia

Zadania szkoły

Termin

Odpowiedzialni

Ewaluacja


Kształcenie prawidłowej postawy ucznia w środowisku szkolnym

Uczeń:

 • punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
 • w ustalonym terminie usprawiedliwia swoje nieobecności,
 • dba o swoją klasę i otoczenie,
 • jest koleżeński, pomaga słabszym w nauce,
 • potrafi pracować w zespole
 • przerwy wykorzystuje na odpoczynek


Stwarzanie spójnych grup zorientowanych na pozytywne wartości,

Przestrzeganie praw dziecka,

Dobra organizacja dyżurów podczas przerw przy współudziale uczniów,

Cały
rok szkolny


Wychowawcy klas

Rodzice

Pedagog szkolny

Pracownicy szkoły


Obserwacje rozwoju osobowości uczniów,

Omawianie zachowań na forum klasy i szkoły/zeszyty uwag i spostrzeżeń,

Apele szkolne


Uświadamianie rangi wartości chrześcijańskich i humanitarnych

 • umiejętnie ocenia postawę własną i kolegów,
 • potrafi dokonać właściwego wyboru, odróżnia dobro od zła,
 • propaguje miłość i tolerancję,
 • stara się unikać kontaktów z negatywnym środowiskiem (np. sektami)
 • szanuje tradycje


Organizacja ciekawych spotkań z ludźmi którzy pomagają innym wyjść z nałogów, uzależnień, oderwać się od sekt, organizują pomoc humanitarną.

Kultywowanie tradycji i zwyczajów .

Cały
rok szkolny


Wychowawcy klas,

Pedagog szkolny,

Prelegenci

Katecheci

Rodzice


Ankiety,

Informacje od rodziców i zaproszonych gości


Wzmacnianie prawidłowych więzi z rodziną

 • okazuje miłość i szacunek rodzicom, rodzeństwu oraz innym domownikom,
 • potrafi docenić wartość swojej osoby i szanuje godność innych,
 • docenia trud opiekuńczy swoich rodziców i opiekunów,
 • jest przygotowany do pełnienia określonych ról w rodzinie,
 • rozumie i dostrzega potrzeby innych
 • niesie pomoc ludziom chorym, biednym (zbiórki odzieży, obuwia pieniędzy.)


Organizowanie spotkań, prelekcji-celem nawiązania współpracy z rodzicami w przygotowaniu uczniów do rozumienia i przyjęcia przemian rozwojowych, fizycznych i psychicznych ich dzieci,

Zajęcia edukacyjne z zakresu \"Wychowania do życia w rodzinie\".

Dostarczanie wiedzy o występujących zagrożeniach np. palenia tytoniu, przedwczesna inicjacja seksualna

Realizacja projektu wychowawczo - profilaktycznego \"Trzy koła\", który w dużej mierze pomaga w kształtowaniu u dzieci i młodzieży postaw prospołecznych i prozdrowotnych.

Cały
rok szkolny


Wychowawcy

Rodzice

Pedagog

Służba zdrowia

Katecheci


Obserwacja zachowań uczniów.

Informacje rodziców o zachowaniach.

Ankiety -badanie postaw moralno - etycznych.

Ocena zachowań i postaw uczniów wyrażana przez nauczycieli uczących, wychowawców i innych osób.

B. EDUKACJA REGIONALNA-DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONIE

Cele

Osiągnięcia

Zadania szkoły

Termin

Odpowiedzialni

Ewaluacja


Poznanie najbliższego środowiska lokalnego i specyfiki swojego regionu

Uczeń:

 • świadomie uczestniczy w życiu szkoły, bierze udział w uroczystościach szkolnych


Organizowanie wycieczek.

Opracowanie monografii okolicy, miejscowości


IX - X


Wychowawcy

Przewodnicy


Obserwacje uczniów w terenie

Informacje zwrotne od ludzi stykających się z uczniami naszej szkoły.


Budzenie więzi ze szkołą jako środowiskiem społecznym

Uczeń:

 • zna i szanuje tradycje swojej szkoły (historię, symbole, patrona, hymn szkoły, osiągnięcia)


Prowadzenie kroniki szkolnej.

Redagowanie gazetki szkolnej.

Propagowanie dorobku uczniów w środowisku lokalnym

 • występy artystyczne
 • rozgrywki sportowe
 • konkursy przedmiotowe

Cały
rok szkolny


Wychowawcy

Instruktorzy

Rodzice


Prezentacje zespołów, wystawy prac,

Sondaż w społeczności lokalnej


Kształtowanie tożsamości lokalnej i narodowej

 • odnosi się z szacunkiem do dziedzictwa kulturowego,
 • otacza opieką miejsca pamięci narodowej
 • zna władze miasta oraz zasłużonych działaczy kultury,
 • włącza się w pracę organizacji ,stowarzyszeń w środowisku lokalnym (np. TTPW, Stowarzyszenie Gimnastyczne SOKÓŁ, Wspólnota Polska itp.)


Kultywowanie obyczajów i obrzędów związanych z naszym regionem.

Tworzenie zespołów wokalno - tanecznych i muzycznych z repertuarem pieśni i tańców regionalnych i narodowych w tym również węgierskich

Organizowanie spotkań autorskich z twórcami sztuki i animatorami kultury

Cały
rok szkolny


Naucz. muzyki

Instruktorzy

Rodzice


Prezentacje osiągnięć

Artykuły w gazetce szkolnej

Zapisy w kronice szkolnej

C. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE
OTWARCIE NA WARTOŚCI KULTUROWE EUROPY I ŚWIATA

Cele

Osiągnięcia

Zadania szkoły

Termin

Odpowiedzialni

Ewaluacja


Kształtowanie więzi z ojczyzną, świadomości, tożsamości i dumy narodowej

Uczeń:

 • zna hymn polski, z godnością odnosi się do symboli religijnych, państwowych i szkolnych
 • szanuje miejsca pamięci narodowej,
 • godnie reprezentuje swoją szkołę, - staje się odpowiedzialnym za ludzi starszych
 • odnosi się do nich z szacunkiem i poważaniem
 • ma poczucie wartości i aktywnie uczestniczy w życiu zespołowym jak również jest świadomy nowych tendencji w odniesieniu do obecnych struktur europejskich


Organizowanie uroczystości obchodów świąt i rocznic.

Zapoznanie uczniów z historią państwa polskiego oraz symbolami państwowymi.

Pełnienie przez uczniów opieki nad miejscami pamięci narodowej, pomnikami narodowymi.

Propagowanie wybranych utworów literackich (Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Wyspiańskiego itd.)

Cały
rok szkolny


Wychowawcy

Nauczyciele historii

Opiekun Samorządu Szkolnego

Rodzice

Nauczyciel bibliotekarz


Obserwacje uczniów

Informacje zwrotne rodziców


Rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej i świadomości wielowiekowych związków Polski z Europą

Uczeń:

 • zna historię europy rolę jaką odgrywała w niej Polska
 • zna współczesne problemy życia w krajach europejskich, ich kulturę, zwyczaje, gospodarkę


Organizacja spotkań i pogadanek

Organizacja konkursów o Unii Europejskiej

Cały
rok szkolny


Nauczyciele

Dyrekcja

Wychowawcy


Badania ankietowe

Rozmowy z uczniami


Kształtowanie potrzebnych umiejętności do nawiązywania współpracy europejskiej w wymiarze indywidualnym i grupowym

Uczeń:

 • rozwija znajomość języków obcych
 • bierze udział w konkursach językowych
 • nawiązuje i utrzymuje kontakty z uczniami z innych krajów


Organizacja wyjazdów zagranicznych - wymiana dzieci i młodzieży, międzynarodowe festiwale np.\"Dzieci przyszłością Europy\" na Węgrzech;

Okres
wakacji


Dyrekcja

Wychowawcy

Instruktorzy


Wzajemna wymiana spostrzeżeń: nauczycieli, instruktorów, rodziców

D. WYCHOWANIE PROZDROWOTNE I PROEKOLOGICZNE

Cele

Osiągnięcia

Zadania szkoły

Termin

Odpowiedzialni

Ewaluacja


Wdrażanie do różnych form aktywności fizycznej.

Przekonywanie o roli ruchu dla zdrowia; kształtowanie nawyku uprawiania ćwiczeń fizycznych

Uczeń:

 • wie jaki jest wpływ aktywności fizycznej na samopoczucie, sylwetkę, dobrą kondycję, utrzymanie właściwej masy ciała i zapobieganie chorobom
 • rozumie pojęcia odpoczynku czynnego i biernego
 • umie w prosty sposób ocenić swoją aktywność ruchową, sprawność fizyczną, wykonać ćwiczenia relaksacyjne.


Prowadzenie działalności UKS

Organizacja gier i zabaw (np. Dzień Sportu)

Cały
rok

V - VI


Wychowawcy

Rodzice

Nauczyciele wychowania fizycznego.


Wzajemna wymiana spostrzeżeń nauczycieli, wychowawców, rodziców


Profilaktyka zdrowotna

Uczeń:

 • rozumie potrzebę i własną odpowiedzialność za higienę osobistą,
 • potrafi utrzymać w porządku i czystości osobiste rzeczy, najbliższe otoczenie i ubierać się w zależności od pory roku,
 • zna zasady zdrowego odżywiania się,


Pogadanki z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Edukacja seksualna.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych

Cały
rok


Wychowawcy

Rodzice

Służba zdrowia .


Obserwacje

Wymiana spostrzeżeń nauczycieli, rodziców.


Kształtowanie świadomości ekologicznej

Uczeń:

 • zna pojęcie EKOLOGIA jest świadomy zanieczyszczeń i przyczyn tego zjawiska
 • jest wrażliwy na przejawy degradacji środowiska
 • potrafi podjąć się drobnych prac na rzecz środowiska
 • nabywa umiejętności segregowania odpadów


Promowanie konkursów ekologicznych np.\" Drzewko za butelkę\"

Popularyzowanie czasopism o tematyce ekologicznej

Umożliwianie udziału w akcjach \"Sprzątanie Świata\", \"Dzień Ziemi\" itp.;

Cały
rok


Wychowawcy

Nauczyciele

Dyrekcja


Dyplomy

Wyróżnienia

Obserwacja

Program wychowawczy w naszej szkole realizują wszyscy nauczyciele, jednak szczególne zadanie spoczywa na wychowawcach klas. Każdy wychowawca w oparciu o program wychowawczy szkoły sporządza plan pracy wychowawczej swojej klasy na dany rok szkolny, w którym zamieszcza konkretne działania wychowawcze. Plany te stanowią załącznik do programu wychowawczego. Zadania wychowawcy klasy są zawarte w Statucie Szkoły.

  VI. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Pragniemy, aby absolwent naszej szkoły: 

 1. Był człowiekiem samodzielnym i odpowiedzialnym
 2. Był wrażliwy, tolerancyjny i empatyczny, szanował siebie i innych, znał swoją wartość
 3. Wyróżniał się twórczą postawą, był kreatywny, rozwijał swoje zainteresowania i uzdolnienia
 4. Był krytycznym odbiorcą docierających do niego informacji i śmiało wyrażał swoje poglądy
 5. Myślał logicznie
 6. Był wrażliwy na piękno i odpowiedzialny za środowisko
 7. Świadomie dokonywał właściwych wyborów opierając się na zdobytej wiedzy i własnym systemie wartości
 8. Dbał o własne zdrowie, sprawność fizyczną, miał świadomość niebezpieczeństw, jakie niosą za sobą uzależnienia
 9. Był przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, gospodarczym
 10. Był świadomy swojej przynależności narodowej, znał dziedzictwo kulturowe rodziny, regionu, narodu i obowiązki wobec ojczyzny
 11. Był otwarty na wartości Europy i świata

VII. ŚWIETA, UROCZYSTOŚCI, TRADYCJE I OBYCZAJE WSPOMAGAJACE PROCES WYCHOWAWCZY  

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego
 2. Pasowanie uczniów klas pierwszych
 3. Obchodzenie rocznic i świąt państwowych
 4. Dzień Edukacji Narodowej
 5. Święto patrona szkoły
 6. Zakończenie roku szkolnego

Pozostałe uroczystości zgodne z kalendarzem imprez na dany rok szkolny. Obchodzimy je w sposób uroczysty. Podkreśla to ceremoniał, ubiór uczniów oraz patriotyczne i regionalne treści programów artystycznych a także udział ważnych osobistości życia społeczno - politycznego miasta.

Tradycje i obyczaje: 

 1. Andrzejki
 2. Mikołajki
 3. Opłatek szkolny
 4. Zabawy karnawałowe
 5. Dzień Babci i Dziadka
 6. Pierwszy Dzień Wiosny
 7. Zwyczaje Wielkanocne
 8. Dzień Ojca i Matki
 9. Dzień dziecka
 10. Piknik Szkolny
 11. Pożegnanie uczniów kończących szkołę

Imprezy te mają bardziej swobodną formę podkreślającą przyjazny dziecku charakter szkoły. Przygotowuje je Samorząd Uczniowski przy pomocy opiekunów kół artystycznych.
Tradycję szkoły uzupełniają imprezy sportowe organizowane przez nauczycieli kultury fizycznej i Uczniowski Klub Sportowy. Ważne miejsce w obyczajowości naszej szkoły zajmują konkursy międzyszkolne, przygotowane przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

  VIII. SAMORZĄDNOŚĆ - JAKO METODA WYCHOWAWCZA. 

Samorząd Uczniowski - stanowi reprezentację społeczności uczniowskiej, jest przedstawicielem i rzecznikiem dzieci, współgospodarzem szkoły, organizatorem wewnętrznego życia szkolnego.

Samorząd Uczniowski jest znaczącym elementem pracy wychowawczej, a działalność samorządowa stanowi ważny egzamin przed przekroczeniem progu do odpowiedzialności, samodzielności i ponoszenia konsekwencji w życiu dorosłym.

Rozwój samorządności ma na celu :

 • Inspirowanie samodzielnych działań uczniów w nauce, zabawie i pracy na rzecz szkoły i klasy; Uczniowie współuczestniczą w organizowaniu życia kulturalnego w szkole, identyfikują się z celami i zadaniami grupy.
 • Wdrażanie do przejmowania odpowiedzialności za realizację określonych zadań lub dziedzin życia szkoły. Uczniowie potrafią sami przygotować imprezę szkolną, konkurs, akcję. Radzą sobie z napotkanymi problemami i krytycznie oceniają swój udział w realizacji zadania.

 IX. ROZWÓJ INTELEKTUALNY UCZNIÓW 

CEL: POZNAWANIE UCZNIA I ZAPEWNIANIE MU POMOCY PEDAGOGICZNEJ, ZDROWOTNEJ I MATERIALNEJ. ZWALCZANIE NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH.

Zadanie szczegółowe

Uczeń potrafi:

Sposób realizacji

Odpowiedzialni


I.
Kształtowanie właściwej postawy wobec ludzi.


1. Jest tolerancyjny w stosunku do ludzi o odmiennych poglądach, religii lub wyglądzie.

2. Dostrzegać potrzeby własne i innych ludzi, zachowywać się asertywnie.

 

 • realizacja programów profilaktycznych
 • przeprowadzanie godzin wychowawczych z wykorzystaniem dramy
 • stosowanie zabaw integracyjnych
 • udział uczniów w akcjach charytatywnych
 • przekazywanie wykonanych przez uczniów stroików świątecznych ludziom samotnym i starszym oraz emerytowanym nauczycielom
 • organizowanie spotkań z nimi


Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Wychowawcy

Organizatorzy konkursu \"Najładniejszy stroik\"

Samorząd Uczniowski


II.
Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

.

 

 • ustalenie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 • pomoc materialna dzieciom z rodzin najuboższych:
  - dożywianie
  - zorganizowanie paczek świątecznych
  - zorganizowanie wyprawek szkolnych
  - przygotowywanie dokumentacji związanej z przyznawaniem stypendiów


Wychowawcy

Pedagog szkolny

Dyrektor

Odpowiedzialny nauczyciel


III.
Pomoc uczniom pochodzącym z rodzin borykających się z problemem alkoholowym.


.

 

 • poznanie sytuacji rodzinnej dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
 • spotkania z uczniami potrzebującymi rozmowy indywidualnej
 • kierowanie na terapię psychologiczną
 • pomoc w odrabianiu lekcji
 • zajęcia wyrównawcze
 • współpraca ze świetlicą parafialną


Pedagog szkolny

Wychowawcy,

Nauczyciele


IV.
Uświadomienie uczniom istniejących zagrożeń (nikotynizm, alkoholizm, narkomania, agresja)


1. Rozpoznać zagrożenia.

2. Powiedzieć \"nie\".

3. Zna konsekwencje zdrowotne wynikające ze stosowania używek.

 

 • pogadanki na tematy dotyczące zagrożeń oraz jak nim przeciwdziałać:
  - \"Jak powiedzieć \'nie\'?\"
  - \"Jak rozwiązywać konflikty?\"
  - \"Przyczyny i skutki nałogów\"
 • zajęcia warsztatowe - trening asertywności,
 • ćwiczenia w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów


Pedagog szkolny,

Wychowawcy klas,

Nauczyciele przyrody i specjaliści PPP


V.
Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.


.

 

 • rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami
 • ankiety, obserwacje uczniów
 • współpraca z opieką społeczną, Policją, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną


Wychowawcy,

Pedagog,

Nauczyciele wszystkich przedmiotów


VI.
Analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych i dostosowywanie wymagań dydaktycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


.

 

 • obserwacja uczniów
 • analiza osiąganych wyników
 • określanie mocnych i słabych stron ucznia
 • opracowywanie w zespołach przedmiotowych lub zespołach nauczycieli danej klasy zindywidualizowanych programów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia
 • wdrażanie opracowanych programów i monitorowanie postępów ucznia
 • organizowanie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych i dydaktyczno- wyrównawczych
 • organizowanie nauczania indywidualnego dla dzieci przewlekle chorych
 • organizowanie zajęć z terapii mowy
 • przystąpienie szkoły do Programu \"Równym krokiem w przyszłość\"


Wychowawcy,

Pedagog,

Dyrektor,

Nauczyciele wszystkich przedmiotów


VII.
Opieka nad uczniem zdolnym


.

 

 • obserwacja uczniów
 • analiza osiąganych wyników
 • określanie mocnych i słabych stron ucznia
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • w miarę możliwości zajęcia indywidualne z dziećmi zdolnymi
 • zachęcanie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych
 • umożliwienie uczniom zdrowej rywalizacji w przedmiotowych i interdyscyplinarnych konkursach klasowych, międzyklasowych, ogólnoszkolnych i międzyszkolnych (organizowanie takich konkursów)
 • przygotowanie uczniów uzdolnionych do udziału konkursach międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich, ew. ogólnopolskich; motywowanie uczniów do udziału w nich
 • prezentacja na forum szkolnym osiągnięć uczniów (wystawy wytworów uczniowskich, informacje o wynikach konkursów, pochwały przez radiowęzeł i na szkolnych apelach), listy gratulacyjne do rodziców
 • wykorzystanie do indywidualnej pracy z uczniem zdolnym komputera i Internetu
 • przystąpienie szkoły do programu \"Diament\"


Wychowawcy,

Pedagog,

Nauczyciele wszystkich przedmiotów

X. WSPÓŁPRACA RODZICÓW ZE SZKOŁĄ 

Zadanie szczegółowe

Rodzic:

Sposób realizacji

Odpowiedzialni


I.
Stwarzanie przyjaznej atmosfery w czasie spotkań z rodzicami.

II.
Aktywny udział rodziców w życiu klasy i szkoły.

III.
Pedagogizacja rodziców


1. Dobrze czuje się w szkole.

2. Zna swe prawa i obowiązki.

3. Zna i bezwzględnie stosuje obowiązującą w szkole \"drogę służbową\" (wychowawca, dyrektor, kuratorium) w celu rozwiązania problemów dydaktycznych lub wychowawczych dziecka.

4. Współpracuje z nauczycielem i pozostałymi rodzicami.

5. W miarę swych możliwości i umiejętności uczestniczy w życiu klasy i szkoły.

6. Uzyskuje bieżące informacje o postępach edukacyjnych oraz zachowaniu swego dziecka.

7. Uzyskuje wiedzę z zakresu dydaktyki i wychowania oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów swego dziecka.

 

 • zmiana formuły spotkań z rodzicami (np. zajęcia w kręgu, spotkanie przy herbacie, praca metodami aktywizującymi)
 • tworzenie podczas spotkań przyjaznej atmosfery, prezentacja osiągnięć klasy (ucznia)
 • spotkania indywidualne z wychowawcą lub nauczycielami innych przedmiotów
 • systematyczne zapraszanie rodziców do licznego udziału w akademiach i świętach szkolnych
 • udział rodziców w lekcjach otwartych i innych zajęciach szkolnych oraz w pracach nad tworzeniem ważnych dokumentów szkolnych np. programu wychowawczego
 • rozmowy, dyskusje, proponowanie kontaktu ze specjalistami
 • pomoc w organizowaniu wycieczek, prelekcji, uroczystości szkolnych i imprez klasowych
 • organizacja zajęć rekreacyjno- sportowych dla dzieci i rodziców
 • udział w remontach, naprawach sprzętu i poszukiwaniu sponsorów (w miarę możliwości)
 • pomoc w wykonywaniu niektórych środków dydaktycznych
 • spotkania z wychowawcami i zaproszonymi specjalistami


Wychowawcy i rodzice

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Specjaliści

 XI. REALIZACJA ZADAŃ ZAWARTYCH W PROGRAMIE ZERO TOLERANCJI DLA PRZEMOCY W SZKOLE 

(ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW ROZDZIAŁU VII, OBEJMUJĄCEGO OBSZAR OŚWIATY I WYCHOWANIA) 

Zadanie szczegółowe

Uczeń:

Sposób realizacji

Odpowiedzialni


I.
Poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły i jej najbliższym otoczeniu.

 

 • Zna sposoby podniesienia wspólnego bezpieczeństwa na terenie szkoły.
 • Właściwie reaguje na wszelkie negatywne sytuacje występujące na terenie szkoły.
 • Rozumie celowość ujawniania wszelkich negatywnych zjawisk występujących na terenie placówki.

 

 • pogadanki, prelekcje, dyskusje
 • spotkania z policjantem, psychologiem, pedagogiem (ew. z innymi specjalistami, w tym z przedstawicielami organizacji pozarządowych - w miarę zdiagnozowanych potrzeb)
 • realizacja uznanych programów w zakresie pierwszorzędowej profilaktyki społecznej


Dyrekcja

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Wychowawcy świetlicy


II.
Udostępnienie szkoły dla uczniów i rodziców w czasie pozalekcyjnym.


.

 

 • prowadzenie kół zainteresowań i chóru szkolnego oraz zajęć rekreacyjno-sportowych
 • imprezy klasowe i szkolne (dyskoteki, andrzejki itp.)
 • wspólne spotkania dzieci, rodziców i nauczycieli (np. Dzień Matki, Dzień Dziecka, wiosenny piknik rodzinny, Święto Patrona Szkoły, dni otwarte itp.)
 • organizowanie dla rodziców spotkań z zaproszonymi specjalistami (np. psychologiem, prawnikiem, policjantem)


Dyrekcja

Wychowawcy klas

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów


III.
Rozwijanie samorządności dzieci


Jw. (zadanie: Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej)


.


Wychowawcy klas

Opiekunowie Samorządu Szkolnego


IV.
Rozwój działalności pozaszkolnej.

 

 • Potrafi zagospodarować swój wolny czas.
 • Dba o swój rozwój fizyczny i zdrowie psychiczne.
 • Rozbudza i zaspokaja swoje potrzeby intelektualne i kulturowe.

 

 • organizowanie wycieczek, zielonych szkół, rajdów, biwaków
 • wyjścia do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, wystawy, przeglądy, wykłady itp.
 • udział uczniów w pozaszkolnych zawodach sportowych; współpraca szkoły z klubami sportowymi


Wszyscy nauczyciele


V.
Poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych, rozszerzanie ich skali i zasięgu, rzeczywista poprawa ich dostępności


.

 

 • przeznaczenie pomieszczeń szkoły na sale, w których będą się odbywały zajęcia pozalekcyjne
 • wyposażenie sal w odpowiednie narzędzia, pomoce dydaktyczne, materiał, sprzęt


Dyrekcja


VI.
Przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania społecznego w relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

 

 • Potrafi funkcjonować w relacjach oficjalnych i prywatnych z dorosłymi i rówieśnikami.
 • Zna i stosuje zasady grzeczności.
 • Umie dobrać strój, maniery i sposób wysławiania się stosownie do okoliczności.

 

 • realizacja zajęć obejmujących savoir-vivre


Wszyscy nauczyciele


VII.
Budowanie poczucia tożsamości i poczucia bezpieczeństwa jako sposób eliminowania frustracji, stanowiącej poważne źródło agresji

 

 • Zna świat, w którym żyje
 • region, jego historię, ciekawostki, przyrodę
 • Potrafi nawiązać relacje interpersonalne.

 

 • wycieczki po mieście i najbliższej okolicy
 • poszukiwanie piękna w otoczeniu (fotografia, architektura, przyroda)
 • spotkania z ciekawymi ludźmi z najbliższego środowiska
 • zajęcia integrujące uczniów w grupie rówieśniczej


Wszyscy nauczyciele

Pedagog szkolny


VIII.
Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie.

 

 • Potrafi bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu.
 • Rozumie celowość stawianych mu ograniczeń w dostępie do informacji zawartych w sieci.

 

 • stosowanie oprogramowania zabezpieczającego komputery w szkole przed dostępem nieletnich użytkowników do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.


Dyrekcja

Nauczyciele informatyki

Wszyscy nauczyciele wykorzystujący na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych Internet


IX.
Edukacja medialna w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej

 

 • Świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków masowej komunikacji.
 • Segreguje informacje i krytycznie je odbiera.
 • Zachowuje dystans i krytycyzm wobec informacji przekazywanych przez media.
 • Odróżnia fikcję od rzeczywistości w przekazach medialnych, informację od perswazji

 

 • dyskusje nad zawartością merytoryczną i sposobem przekazu informacji w wybranych artykułach prasowych, programach telewizyjnych i radiowych, reklamach itd.)


Nauczyciele j. polskiego

Wychowawcy klas

Bibliotekarz

Wychowawcy świetlicy szkolnej

 XII. Pomoc dziecku i rodzinie 

Cel

Zadanie

Sposób realizacji

Ewaluacja


Pomoc dziecku i rodzinie


1. Emigracja zarobkowa rodziców i jej wpływ na dzieci / eurosieroty/

2. Doskonalenie i rozwijanie form organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży, w tym wychowania do kultury

3. Psychoedukacja rodziców

4.Interwencja kryzysowa dla dzieci i młodzieży

 

 • rozeznanie zjawiska wśród uczniów
 • organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych wg wynikających potrzeb /korzystanie z projektów UE/
 • pomoc Poradni Specjalistycznych i organizacji pozarządowych/ prelekcje, pogadanki, warsztaty/, program „ Szkoła dla rodziców\"
 • rozpoznawanie potrzeb, kierowanie uczniów do Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno - Terapeutycznej na zajęcia


Ankiety
Rozmowy
Obserwacja

Obserwacja
Rozmowy

Ankiety
Rozmowy

Opinie
Rozmowy


Wspomaganie funkcji opiekuńczo - wychowawczych rodzin zagrożonych dysfunkcją


1. Kierowanie osób potrzebujących do punktów wsparcia psychologiczno - pedagogicznego

2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego

 

 • rozpoznawanie potrzeb w tym zakresie
 • pomoc finansowa - stypendia , program „ Wyprawka szkolna\"
 • realizacja projektów „ Ferie zimowe ....\" „ Lato w mieście, bezpieczne wakacje...\"


Ankiety
Rozmowy

Obserwacja
Rozmowy
Analiza dokumentacji

 XIII. MONITOROWANIE SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

Monitorowaniu, czyli ciągłemu rejestrowaniu postępów w realizacji programu podlegać będzie: 

 • plan pracy wychowawczej wychowawcy klasowego i jego realizacja;
 • tematyka zebrań z rodzicami oraz frekwencja na zebraniach;
 • organizacja, cele wycieczek szkolnych;
 • zadania, plany pracy zajęć pozalekcyjnych;
 • organizacja przebiegu imprez i uroczystości szkolnych;
 • współpraca z pedagogiem i logopedą / ilość konsultacji/;
 • realizacja zadań świetlicy szkolnej, działania podjęte wobec uczniów mających trudną sytuację rodzinną;

 XIV. EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

Ewaluacja program wychowawczego nastąpi przez : 

 • Analizę ankiety przeprowadzonej wśród rodziców , uczniów , nauczycieli
 • Analizę wdrażania priorytetów wybranych przez rodziców
 • Analizę wdrażania treści wychowawczych zawartych w programach
 • Ścieżek edukacyjnych
 • Wyniki kontroli wewnątrzszkolnej i zewnętrznej.

Ewaluacja programu będzie odbywać się co najmniej raz na trzy lata, a w razie potrzeby, co roku na sierpniowej radzie pedagogicznej.

Wszyscy nauczyciele w trakcie roku szkolnego będą zwracać uwagę na atrakcyjność i potrzebę funkcjonowania poszczególnych elementów programu.
Będą obserwować zaangażowanie, zainteresowanie i postawy uczniów przy realizacji kolejnych punktów programu i przekażą swoje spostrzeżenia oraz sugestie i opinię rodziców.

Zmiany do Programu Wychowawczego wprowadza Rada Pedagogiczna na posiedzeniu, po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Sposoby ewaluacji 

 • ankieta
 • analiza dokumentacji szkolnej
 • rozmowy z uczniami i rodzicami
 • spotkania Rady Rodziców poświęcone pracy wychowawczej szkoły
 • hospitacje
 • obserwacja
 • inne

Do monitorowania i ewaluacji Programu Wychowawczego powołano zespół w składzie: 

 1. Danuta Wojciechowska
 2. Małgorzata Kaczanowska
 3. Mariola Szczepańska - Flądro
 4. Grażyna Barnaś
 5. Jolanta Szarkowicz - Baca

 XV. ZAŁĄCZNIKI WZORÓW ANKIET DO KOLEJNEJ EWALUACJI

 Ewaluacja programu wychowawczego - ankiety

  ANKIETA DLA RODZICÓW 

1. Z jakich form współpracy ze szkołą najczęściej Państwo korzystacie? Prosimy zaznaczyć x.

 • wywiadówki
 • indywidualne spotkania
 • lekcje otwarte
 • warsztaty dla rodziców prowadzone przez profesjonalistów (pedagog, psycholog...)
 • spotkania towarzyskie: uczniowie - rodzice - wychowawca (wspólne wycieczki, imprezy)
 • korespondencja (listy, dzienniczek ucznia)
 • współpraca w Radzie Klasy lub Szkoły
 • inne
  ................................................................ 

2. Które z zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole cenicie Państwo najbardziej. Prosimy zaznaczyć x.

 • zajęcia rekreacyjno - sportowe
 • kółko taneczne
 • kółko artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne)
 • kalendarz szóstoklasisty - zajęcia matematyczne
 • lekcje dodatkowe klasa II i III 

3. Czy konkursy organizowane w szkole wspomagają wychowanie Państwa dzieci. Prosimy zaznaczyć x.

 • Tak
 • Nie

Jeśli nie, to prosimy podać swoje propozycje:
................................................................ 

4. Czy jako przedstawiciel Rodziców naszej szkoły sądzi Pan/Pani, że:

przestrzega się tu praw uczniów

 • Tak
 • Nie

Jeżeli nie, to proszę podać przykład
................................................................

egzekwuje się obowiązki ucznia

 • Tak
 • Nie

Jeżeli nie, to proszę podać przykład
................................................................

Proszę zaznaczyć na skali odpowiedzi na pytania 5-9

5. Czy dziecko potrafi współżyć w grupie społecznej zgodnie z obowiązującymi normami i regułami?

0

1

2

3

4

5

Słabo

 

.

.

.

Bardzo dobrze

6. Czy dziecko szanuje mienie własne i szkoły?

0

1

2

3

4

5

Słabo

   

.

.

Bardzo dobrze

7. Czy dziecko ma szacunek dla pracy własnej i innych?

0

1

2

3

4

5

Słabo

.

.

.

.

Bardzo dobrze

8. Czy dziecko dba o swoją higienę osobistą?

0

1

2

3

4

5

Słabo

.

.

.

.

Bardzo dobrze

9. Czy dziecko jest kulturalne?

0

1

2

3

4

5

Słabo

.

.

.

.

Bardzo dobrze

Zaznacz x wybraną odpowiedź w pytaniach 10 - 12 

10. Jak dziecko zachowuje się w sytuacji konfliktowej - czy radzi sobie z emocjami?

 • reaguje agresją fizyczną
 • reaguje agresją słowną
 • próbuje rozmawiać z przeciwnikiem
 • szuka pomocy u innych
 • ucieka, wycofuje się

11. Jaki dziecko ma stosunek do członków rodziny?

 • pozytywny
 • negatywny
 • obojętny

12. Jak dziecko zachowuje się w obecności osób niepełnosprawnych, chorych lub starszych?

 • czuje się niepewnie
 • pomaga im
 • okazuje im szacunek
 • wyśmiewa się z nich

 

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 ANKIETA DLA UCZNIÓW

Chcemy dowiedzieć się, co sądzicie o swojej szkole i dlatego prosimy o dokończenie poniższych zdań (1-5) 

1. Lubię chodzić do szkoły, ponieważ
................................................................

2. Nie lubię chodzić do szkoły, ponieważ
................................................................

3. W szkole podoba mi się najbardziej
...............................................................................................................................

zmieniłbym/zmieniłabym
................................................................

wprowadziłbym/wprowadziłabym
................................................................ 

4. Jeśli mam kłopoty w szkole, to najczęściej rozmawiam o nich (zaznacz „x\" wybraną odpowiedź):

 • z kolegą/koleżanką
 • z wychowawcą
 • z innym nauczycielem
 • z dyrektorem szkoły
 • z rodzicami
 • z rodzeństwem
 • z innymi osobami (wymień z kim)
  ................................................................ 

5. Po zajęciach lekcyjnych chętnie uczestniczę w organizowanych w szkole (zaznacz „x\" wybrane odpowiedzi):

 • dyskotekach
 • wycieczkach
 • zajęciach sportowych
 • uroczystościach i imprezach szkolnych
 • kołach zainteresowań
 • innych (jakich?)
  ................................................................
 • nie uczestniczę wcale (dlaczego?)
  ................................................................

6. W przypadku przewinienia popełnionego przez ucznia w szkole (np. nieprzestrzegania regulaminu, niewłaściwego zachowania) nauczyciele najczęściej
................................................................

7. Podaj przykład dobrego postępowania uczniów w twojej szkole
................................................................

8. Podaj przykład złego postępowania uczniów w twojej szkole
................................................................

9. Czy wiesz, jak zachować się, gdy inni dokuczają koledze/koleżance? Zaznacz x.

 • Tak
 • Nie 

10. Podaj przykład twojego zachowania w takiej sytuacji
................................................................

11.Czy dbasz o wygląd swojej sali lekcyjnej? Zaznacz x.

 • Tak.
 • Nie.
 • Nie wiem .
 • Raczej tak
 • Raczej nie Dlaczego?.................................................................. 

12. Jakie wykonałeś prace na rzecz klasy lub szkoły?
................................................................

13. W ilu konkursach brałeś udział? Zaznacz x.

0

1

2

3

4

więcej

14. Czy dbasz o swój wygląd zewnętrzny? Zaznacz x.

 • Tak.
 • Nie.
 • Nie wiem .
 • Raczej tak.
 • Raczej nie. Dlaczego?.................................................................. 

15. Czy potrafiłbyś udzielić pierwszej pomocy? Zaznacz x.

 • Tak.
 • Nie.
 • Nie wiem .
 • Raczej tak.
 • Raczej nie. 

16. Jak czujesz się w swojej klasie, wśród rówieśników? Zaznacz x.

0

1

2

3

4

5

Słabo

.

.

.

.

Bardzo dobrze

 

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 ANKIETA DLA NAUCZYCIELI  

1. Czy znasz szkolny program wychowawczy? Zaznacz x.

 • Tak
 • Nie
 • Słabo

2. Które z elementów programu wychowawczego uważasz za najistotniejsze? Dlaczego?
................................................................

3. Który w Twojej opinii jest najmniej ważny? Dlaczego?
................................................................

4. Które z zadań są najtrudniejsze w realizacji? Podaj dlaczego?
................................................................

5. Jak ów program był realizowany? Zaznacz x na skali:

0

1

2

3

4

5

6

Słabo

.

.

.

.

.

Celująco

6. Czy realizacja przynosi jakiekolwiek efekty wychowawcze? Zaznacz x

 • Tak
 • Nie

7. Dlaczego tak? Dlaczego nie?
................................................................

8. Wymień zadania realizowane najlepiej.
Dlaczego?............................................
................................................................

9. Wymień zadania, które nie przyniosły żadnych / słabe efekty. Dlaczego?
................................................................

10. Czy brałeś udział w opracowywaniu tego programu? Zaznacz x.

 • Tak
 • Nie
 • Częściowo

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawy prawne

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Organizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Struktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

Więcej o: Władze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są uchwały, zarządzenia, stanowiska w sprawach publicznych podjęte przez władze Naszej Instytucji.

Więcej o: Uchwały i zarządzenia

W tym dziale znajdują się oświadczenia majątkowe kadry Naszej Instytucji zobowiązanej do składania i udostępniania takich oświadczeń.

Więcej o: Oświadczenia majątkowe

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Więcej o: Programy i raporty

W dziale Programy znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych.

Więcej o: Programy

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych dziedzin życia naszej instytucji.

Więcej o: Raporty i sprawozdania

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

Więcej o: Finanse i mienie

W tym dziale znajdą Państwo zestawienie rocznych planów finansowych Naszej Instytucji oraz planów finansowych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich.

Więcej o: Plany finansowe

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Więcej o: Sprawozdania finansowe

Majątek Naszej Instytucji służy wykonywaniu jego zadań publicznych. W tym dziale zestawiono materiały nt. majątku publicznego, którym dysponuje i zarządza Nasza Instytucja. 

Więcej o: Mienie publiczne

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Więcej o: Załatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Redakcja BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Pomoc BIP

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Więcej o: Ogłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Więcej o: Zamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.

Więcej o: Praca w Naszej Instytucji

Na tej stronie znajdują się informacje o wynikach naboru pracowników do Naszej Instytucji.

Więcej o: Wyniki naboru