Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie z dnia 22.02. 2016 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Szkole Podstawowej Nr 15 w Tarnowie.

§ 1

Na podstawie Art. 943 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 tekst jednolity z późn. zm.) zarządzam co następuje

§ 2.

Wprowadza się Wewnętrzną Procedurę Antymobbingową w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Gen. Józefa Bema w  Tarnowie, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły - Teresa Kot

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14, czerwiec 2017 16:09 Jerzy Wiatr