Zarządzenie  Nr 6/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie z dnia 23.02.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji uczniów  do klas I  na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie:

 1. Ustawy z  dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U.
  z 2015, poz. 2156),
 2. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z  jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz.232 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.
  w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i  terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z dnia 24 listopada 2015 r.)
 4. Zarządzenie nr 1/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia  28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim
 5. Statutu Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie
 6. Wprowadzam Regulamin  Rekrutacji uczniów  do klas I Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie na rok szkolny 2016/2017 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia
 7. Powołuję Szkolną Komisję rekrutacyjną w składzie:
  1. wicedyr.  Barbara Tyka - przewodniczący,
  2. mgr Bogusława Hołda - członek,
  3. mgr Marta Brożek - członek,
  4. mgr Dorota Słobodzian - członek
 8. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej zostały szczegółowo określone w Regulaminie Rekrutacji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 9. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1.03.2016 roku                                                 

Dyrektor szkoły
mgr Teresa Kot

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14, czerwiec 2017 16:09 Jerzy Wiatr