Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie z dnia 29.03.2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji uczniów do klas I  na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające reformę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017, poz. 60).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/18 i 2018/19 …. (Dz. U. 2017 r poz. 586).
 • Uchwały nr XXXVI Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23.02.2017 r w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.
 • Statutu Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie.
 1. Wprowadzam Regulamin Rekrutacji uczniów do klas I Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia
 2. Powołuję Szkolną Komisję rekrutacyjną w składzie:
  • wicedyr. Barbara Tyka  - przewodniczący,
  • mgr Bogusława Hołda   - członek,
  • mgr Jolanta Ziobroń      - członek,
  • mgr Grażyna Barnaś    - członek
 3. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej zostały szczegółowo określone w Regulaminie Rekrutacji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia 30.03.2017 roku

Dyrektor szkoły mgr Teresa Kot

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Załącznik do zarządzenie Nr 2/2017 pdf 540.18 KB Jerzy Wiatr
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 14, czerwiec 2017 16:11 Jerzy Wiatr