Drukuj

Na podstawie art.4 ust.4, art.26,27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poc.694 z późniejszymi zmianami) wprowadzam następujące zarządzenie: 

§ 1

Niniejsze Zarządzenie dotyczy przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych oraz zbiorów bibliotecznych Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie na dzień 31.10.2017 r. i rocznej pozostałych aktywów i pasywów na dzień 31.12.2017 r.

§ 2

 1. Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
  1. Barbara Tyka - przewodniczący komisji
  2. Hołda Bogusława - członek Komisji
  3. Karolina Góryjowska - członek Komisji

   w celu spisu z natury składników majątkowych Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie.
 2. Powołuję komisję skontrową w składzie:
  1. Szarkowicz-Baca Jolanta - przewodniczący komisji
  2. Karpała Urszula - członek komisji
  3. Pawłowska Bernadeta - członek komisji

   w celu przeprowadzenia skontrum zbiorów biblioteki szkolnej.
 3. Komisja inwentaryzacyjna pełni swoje obowiązki do ostatecznego rozliczenia wyników inwentaryzacji i przedłożenia sprawozdania z przebiegu swych prac.
 4. Komisja skontrowa składa protokół udokumentowany wg instrukcji skontrowej.

§ 3

Powołuje się następujące zespoły spisowe dla przeprowadzenia spisu z natury w Szkole Podstawowej Nr 15 w Tarnowie:

Pierwszy zespół spisowy:

 1. Majchrowska Elżbieta
 2. Brożek Marta
 3. Słobodzian Dorota

Drugi zespół spisowy:

 1. Bommersbach Józef
 2. Pecka Paweł
 3. Janas Elżbieta

Trzeci zespół spisowy:

 1. Księżyk Zdzisława
 2. Hońdo Barbara
 3. Wardzała Edyta

Czwarty zespół spisowy:

 1. Skwarek Barbara
 2. Wojciechowska Danuta
 3. Szumlańska Angelika

§ 4

 1. 1. Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
  1. środki trwałe,
  2. pozostałe środki trwałe,
  3. księgozbiory biblioteczne,
  4. środki pieniężne,
  5. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
  6. druki ścisłego zarachowania,
  7. wartości niematerialne i prawne,
  8. należności i zobowiązania wobec kontrahentów
  9. należności i zobowiązania publicznoprawne
  10. produkty w magazynie żywieniowym stołówki
  11. obce składniki majątkowe.
 2. Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji:
  1. pkt a,b,c,k – na dzień 31.10.2017 r.
  2. pozostałe na dzień 31.12.2017 r.
 3. Metody przeprowadzenia inwentaryzacji:
  1. pkt a,b,f,j,k – drogą spisu z natury;
  2. pkt c – skontrum zbiorów biblioteki szkolnej w programie komputerowym MOL OPTIVUM
  3. pkt d – drogą spisu z natury w formie protokołu kontroli kasy,
  4. pkt k – drogą spisu z natury oraz powiadomienie właścicieli o wynikach spisu
  5. pkt e – uzyskanie pisemnego potwierdzenia od banku prawidłowości wykazanego salda,
  6. pkt. h – uzyskanie potwierdzenia salda,
  7. pozostałe pkty – porównanie salda ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja salda

§ 5

Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 10.11.2017 r.

§ 6

Zobowiązuję komisję do:

 1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
 2. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem szkoły, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,
 3. Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do księgowości w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

§ 7

Zobowiązuję pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie ksiąg inwentarzowych do dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych, a Głównego Księgowego do rozliczenia inwentaryzacji.

§ 8

Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 9

Wykonanie zarządzenia powierzam pani Zofii Bogacz – Głównej Księgowej szkoły.

§ 10

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 07, listopad 2017 17:27 Jerzy Wiatr