Na podstawie Kodeksu Pracy – ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), Rozporządzenia Racy Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398), z dnia 08 lutego 2012 r. (Dz.U z 2012. Poz. 190) oraz z dnia 07 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z dn. 29 sierpnia 2017 r. poz. 1621) wprowadzam w Szkole Podstawowej Nr 15 Aneks do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Administracji i Obsługi.

§ 1

  1. Zatwierdzony Aneks Nr 3 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia

§ 2

  1. Tabela i kategorie zaszeregowania według w/w rozporządzenia, stawki dodatków funkcyjnych pracowników SP15 pozostają bez zmian.

 § 3

  1. Regulamin wraz z załącznikiem wchodzi w życie od dnia podpisania i podania do wiadomości pracowników z mocą od dnia 01 października 2017 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 07, listopad 2017 17:31 Jerzy Wiatr