Drukuj

Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie z dnia 03.09.2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu oceny pracy nauczycieli

Na podstawie art. 6a ust. 14 ustawy 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., po. 967), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych: ZNP oraz rady pedagogicznej, zarządzam wprowadzenie regulaminu oceny pracy nauczycieli, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 września 2018 r.

 

mgr Teresa Kot - Dyrektor szkoły

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 12, wrzesień 2018 17:05 Jerzy Wiatr