Zarządzenie  Nr 8/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
Im. Gen. J. Bema w Tarnowie
z dnia 27.04.2020 r.

w sprawie w sprawie kontynuacji zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie:

 1. § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r.
  w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19
 3. Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020r.
  w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020roku

zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Okres kształcenia na odległość z wykorzystaniem metod i technik elektronicznych, zwanym potocznie „zdalnym nauczaniem” zostaje wydłużony do 24 maja 2020 r
  z możliwością jej wydłużenia
 2. Zasady prowadzenia kształcenia na odległość stosowane do chwili obecnej zostają zachowane.

§ 2.

 1. Zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE termin egzaminy ósmoklasisty został przeniesiony na 16, 17, 18 czerwca 2020 r.
 2. Zostaje zachowany harmonogram egzaminu:
  • (wtorek)- godz. 900 -  j. polski:
  • (środa) - godz. 900 - matematyka:
  • 18.06.2020 (czwartek) r godz. 900 - j. obcy nowożytny.
 3. Zasady przeprowadzenia egzaminu pozostają bez zmian z zachowaniem obowiązujących środków ostrożności.
 4. Powołane zespoły egzaminacyjne pozostają utrzymane w mocy.
 5. Na dni egzaminu ósmoklasisty (16 – 18.06.2020 r) przeniesione zostają dni  wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych z miesiąca kwietnia 2020 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi szkoły oraz nauczycielom SP15 w Tarnowie.

§ 4

1.   Zarządzenie podlega   zamieszczeniu na stronie internetowej szkoły .
2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2020 r.

Tarnów, dnia 27 kwietnia 2020 r.

mgr Teresa Kot - Dyrektor szkoły

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 28, kwiecień 2020 08:00 Jerzy Wiatr