Zarządzenie nr 9/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie
z dnia 27.04. 2020 w sprawie
Wprowadzenia regulaminu bezpłatnego użyczania uczniom, nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi sprzętu komputerowego (zestawu) lub laptopów.

Na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2019 r. poz.1148 z późna. Zm.),   w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. Z 2020 r., poz.410) i art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.   o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Z 2020 r., poz. 374) oraz na podst. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – (art. 30c zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam Regulamin bezpłatnego użyczania uczniom, nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi (AiO) sprzętu komputerowego (zestawu) lub laptopów niezbędnych do realizacji zajęć edukacyjnych kształcenia na odległość lub wykonywania pracy zdalnej.

§ 2

 1. Na czas oznaczony, tj. w czasie zawieszenia zajęć w szkole, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2020r. możliwe jest bezpłatne użyczenie sprzętu komputerowego (zestawu) lub laptopa w celu:
  • Nauki przez ucznia w ramach kształcenia na odległość,
  • Wykonywania pracy zdalnej przez nauczyciela lub pracownika AiO.

§ 3

 1. Regulamin użyczenia sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie na czas nauki zdalnej.-Stanowi zał.1

§ 4

 1. Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej szkoły.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2020 r.

Tarnów, dnia 27 kwietnia 2020 r.

Dyrektor szkoły  - Teresa Kot              

Zał.1

Regulamin użyczenia sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie na czas nauki zdalnej.

 1. Możliwość użyczenia sprzętu komputerowego posiada uczeń uczęszczający do Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie i nieposiadający komputera domowego.
 2. Użyczenie możliwe jest w miarę posiadanego sprzętu na ten cel.
 3. Użyczenie następuje na wniosek rodzica /prawnego opiekuna ucznia i za zgodą Dyrektora szkoły na okres trwania nauki zdalnej, nie dłużej niż do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2019/2020.
 4. W pierwszej kolejności o możliwości udostępnienia komputera decydować będzie kryterium wielodzietności gdzie, co najmniej dwóch uczniów SP15 będzie mogło korzystać z komputera / członków jednej rodziny, zamieszkujących pod jednym adresem/.
 5. Dostęp ucznia do Internetu lub deklaracja rodziców/prawnych opiekunów do instalacji łącza internetowego w domu umożliwiającego naukę zdalną.
 6. Wniosek w sprawie użyczenia komputera opiniuje wychowawca klasy, do której uczeń uczęszcza.
 7. Rodzic/prawny opiekun ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność materialną za użyczony sprzęt.
 8. Po uzyskaniu zgody i spełnieniu formalności komputer wydawany jest przez Dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną rodzicowi/prawnemu opiekunowi ucznia w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ulicy Krupniczej 8 w Tarnowie a fakt ten potwierdzony jest stosowną dokumentacją.
 9. Użyczony laptop będzie wyłącznie wykorzystywany do celów edukacyjnych w ramach projektu „Zdalna szkoła”/pracy zdalnej.
 10. Rodzic/prawny opiekun ucznia zobowiązuje się do zwrotu komputera w stanie takim, w jakim go otrzymał w dniu użyczenia i dostarczenia go do Dyrektora lub osoby upoważnionej w uzgodniony wcześniej sposób.
 11. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania komputera przez ucznia w okresie wypożyczenia odpowiada rodzic i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy komputera lub wymiany na nowy.
 12. Jeżeli komputer objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach natychmiast po ich wystąpieniu.
 13. W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych komputera, rodzic ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.
 14. Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania.
 15. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu wypożyczenia.
 16. Zabrania się korzystania z komputera w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa autorskie.
 17. Zwrot komputera następuje najpóźniej w terminie wyznaczonym przez regulamin.
 18. Dyrektor ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu komputera.
 19. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
 20. Decydujący głos w sprawie użyczenia komputera ma Dyrektor szkoły, jako osoba odpowiedzialna materialnie za majątek szkoły.
 21. W kwestiach spornych nieobjętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 12, maj 2020 20:09 Jerzy Wiatr