Zarządzenie Nr 12/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
im. Gen. J. Bema w Tarnowie
        z dnia 1.06.2020 r.

W sprawie przyjęcia procedur bezpieczeństwa w związku z funkcjonowanie szkoły w kresie do końca roku szkolnego

Na podstawie:

 1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15.05.2020 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15.05.2020 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 1 czerwca 2020r. w sprawie zajęć
  w szkołach w okresie COVID – 19.

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Przedłużam okres kształcenia na odległość uczniów klas I – VIII do 26.06.2020 r
 2. W okresie 1.06.2020 – 26.06.2020 r możliwa jest praca stacjonarna szkoły w obszarach:
  1. zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w ramach świetlicy
  2. konsultacje z przedmiotów nauczania wg opracowanego harmonogramu
  3. zajęcia rekreacyjno – sportowe dla uczniów szkoły
 3. Udział uczniów w w/w zajęciach możliwe jest na podstawie zgody (zgłoszenia) rodziców i przy zachowaniu obowiązujących procedur bezpieczeństwa
 4. W związku z przyjętym kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 informuję, że:
  1. W dniu 11.06.2020 r (czwartek) jest dniem wolnym od pracy – Boże Ciało
  2. W dniu 12.06.2020 r nie ma zajęć szkolnych prowadzonych zdalnie (dzień wolny od zajęć dydaktycznych). Gdyby spośród uczniów były dzieci chętne do udziału w zajęciach opiekuńczych w świetlicy proszę wychowawców klas I – III o poinformowanie kol. J Multan. Zajęcia będą zorganizowane dla tych uczniów zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami.
 5. W dniach 16 – 18.06.2020 r nie ma zajęć szkolnych prowadzonych zdalnie (dzień wolny od zajęć dydaktycznych). Gdyby spośród uczniów były dzieci chętne do udziału w zajęciach opiekuńczych w świetlicy proszę wychowawców klas I – III
  o poinformowanie kol. J Multan. Zajęcia będą zorganizowane dla tych uczniów zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami.
 6. W związku z koniecznością zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej wprowadzam:
  1. Procedury bezpiecznego zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej.
  2. Procedury zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 7. Wszyscy n-le i uczniowie winni stosować do niniejszych procedur
 8. Wychowawcy klas winni skontaktować się przed dokonaniem zwrotów z n-lem biblioteki celem określenia szczegółów zwrotu podręczników wg. ustalonego harmonogramu.

§ 2

I. KLASYFIKACJA UCZNIÓW – EGZAMIN ZEWNĘTRZNY

 1. W związku z przedłużeniem okresu zdalnego nauczania nauczyciele szkoły winni są przygotować się do zdalnego klasyfikowania uczniów.
 2. Ustalam następujący harmonogram klasyfikacji uczniów szkoły i podejmowanych przez n-li działań w związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020:
  1. Ustalam termin wystawienia ocen rocznych na dzień – 15.06.2020 r (poniedziałek).
  2. Wychowawcy klas przekazują ankiety klasyfikacyjne wg opracowanego wzoru do wicedyrektorów (przewodniczących komisji klasyfikacyjnej)
   w terminie do 16.06.2020 r:
   • Klasy I – III               – wicedyrektor B.Hołda
   • Klasy IV – VIII         - wicedyrektor B.Tyka
  3. Wicedyrektorzy szkoły po opracowaniu otrzymanych materiałów przekazują wnioski z zespołów do dyrektora szkoły w dniu 17.06.2020 r
  4. Dyrektor szkoły zwołuje RP zatwierdzającą wyniki klasyfikacji na dzień 17.06.2020 ( odrębne zarządzenie).
  5. Wychowawcy klas odbierają z sekretariatu szkoły druki świadectw do wypełnienia w dniu 18.06.2020 r do godz. 15.00.
  6. Wypełnione, opieczętowane i podpisane świadectwa należy złożyć do sekretariatu szkoły do poniedziałku 22.06.2020 r do godz. 10.00
 3. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z decyzją MEN i CKE w dniach
  16.06 – 18.06.2020
  w formule wcześniej przedstawionej.
 4. Spotkanie organizacyjne członków komisji z wicedyrektorem. B.Tyka odbędzie się 15.06.2020 r (poniedziałek) o godz. 9.00
 5. W dniach 16.06 – 18.06.2020 r wszyscy n-le szkoły winni zgłosić się do szkoły na godz. 8.00, z wyjątkiem osób oddelegowanych do pracy w komisjach nadzorujących egzamin w innych szkołach.
 6. W związku z przeprowadzeniem egzaminu n-le nieobjęci pracą w komisjach nadzorujących szkoły otrzymają zadania do realizacji związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i n-lom.

II. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – RP PODSUMOWUJĄCA

 1. Zakończenie roku szkolnego:
  1. Zakończenie roku nastąpi w dniu 26.06.2020 r w sposób określony oddzielnie
 2. Wychowawcy klas proszeni są o przesłanie swoich propozycji i sugestii dotyczących formy zakończenia roku szkolnego do dyrektora szkoły w terminie do 10.06.2020 r
 3. Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny przewidziana jest w dniu 24.08.2020 r (poniedziałek). W związku z powyższym sprawozdania z funkcjonowania szkoły w obszarach pracy szkoły z uwzględnieniem nauczania zdalnego należy przekazać do 31.07.2020 r: do wicedyrektorów
  1. przewodniczący zespołów samokształceniowych:
  2. kl. I –III –B.Hołda; kl.-VIII-B.Tyka
  3. pedagog, psycholog, doradca zawodowy, logopeda: B.Tyka
  4. opiekunowie organizacji szkolnych: B.Hołda
 4. Dodatkowo sprawozdania na RP podsumowującą przygotują koordynatorzy:
  1. pracy świetlicy szkolnej : J.Multan
  2. pracy biblioteki szkolnej: A.Białek
 5. Wszystkie osoby przygotowujące w/w sprawozdania winne są przesłać je w formie elektronicznej do dyrektora szkoły w terminie do dnia 14.08.2020 r

§ 4

1.    Zarządzenie podlega  zamieszczeniu na stronie internetowej szkoły
2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

Tarnów, dnia 1 czerwca 2020 r.

mgr Teresa Kot - Dyrektor szkoły

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 04, czerwiec 2020 06:36 Jerzy Wiatr