ZARZĄDZENIE Nr 14/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 Im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie z dnia  15.06.2020 r.
 w sprawie: wszczęcia procedury naboru na stanowisko Starszego księgowego w Szkole Podstawowej nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie

Na podstawie art. 11 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669 późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1  

 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Księgowy w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie.
 2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, powołuje się Komisję Rekrutacyjną zwaną dalej „Komisją” w składzie:

 1. Pani Teresa Kot  –  przewodnicząca Komisji Dyrektor w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie
 2. Pani Barbara Tyka – członek Komisji
  Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie
 3. Pani Zofia Bogacz – członek Komisji
   Główna Księgowa w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie
 4. Pani Lucyna Szlanta - sekretarz Komisji
  Starsza księgowa w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie

§ 3

Oceny kandydatów na wyżej wymienione stanowisko Komisja dokona według następujących kryteriów i ich wartości punktowych:

 1. dodatkowe kwalifikacje kandydata (0-5 pkt.),
 2. doświadczenie zawodowe (0-5 pkt.),
 3. znajomość zagadnień wynikających z pracy na danym stanowisku (0-10 pkt.),
 4. ogólna prezentacja kandydata, w tym komunikatywność, kreatywność, sposób formułowania wypowiedzi (0-5 pkt.),
 5. dotychczasowe osiągnięcia kandydata, w tym otrzymane nagrody i wyróżnienia (0-10 pkt).  

§ 4

Za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie przez kandydata, co najmniej 20 punktów (minimalna liczba punktów).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły - Teresa Kot

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zał-nr_1 Ogłoszenie o naborze pdf 244.71 KB Jerzy Wiatr
Zał-nr_2-Kwestionariusz osobowy pdf 847.35 KB Jerzy Wiatr
Zał-nr_3-Oświadczanie przestępstwo-publiczne pdf 414.11 KB Jerzy Wiatr
Zał-nr_4-Oświadczanie prawa-publiczne pdf 411.60 KB Jerzy Wiatr
Zał-nr_5-Klauzula-RODO pdf 376.01 KB Jerzy Wiatr
Zał-nr_6-Oświadczenie-RODO pdf 235.75 KB Jerzy Wiatr
Zał-nr_7-Oświadczenie-kandydata pdf 844.20 KB Jerzy Wiatr
Zał-nr_8-Oświadczenie-o-stanie-zdrowia pdf 171.90 KB Jerzy Wiatr
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, czerwiec 2020 15:37 Jerzy Wiatr
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16, czerwiec 2020 15:37 Jerzy Wiatr