Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie z dnia 03.09.2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu oceny pracy nauczycieli

Na podstawie art. 6a ust. 14 ustawy 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., po. 967), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych: ZNP oraz rady pedagogicznej, zarządzam wprowadzenie regulaminu oceny pracy nauczycieli, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 września 2018 r.

 

mgr Teresa Kot - Dyrektor szkoły

 

Zarządzenie  Nr 4/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie z dnia 30.08.2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – dalej, jako „RODO”, zarządzam co następuje:

wyznaczam

z dniem 30.08.2018 r. Panią Elżbietę Marszalik na Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Szkole Podstawowej nr  15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie

§ 1
Zakres czynności dla Inspektora Ochrony Danych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30.08. 2018 r.

mgr TeresaKot - Dyrektor szkoły

 Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 4/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie z dnia 30.08.2018 r.

Zakres czynności Inspektora Ochrony Danych
w Szkole Podstawowej nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie

Nadzorowanie systemu ochrony danych osobowych z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania:

 1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzania im w tej sprawie,
 2. monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityki bezpieczeństwa administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników oraz powiązane z tym audyty,
 3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z RODO,
 4. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
 5. współpraca z organem nadzorczym w zakresie RODO,
 6. zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa do organu nadzoru oraz osób, których dane dotyczą,
 7. prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych,
 8. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosowanych przypadkach prowadzenia konsultacji we wszystkich innych sprawach,
 9. pełnienie funkcji punktu konsultacyjnego dla osób, których dane dotyczą we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz innych przepisów.

§ 1

Na podstawie regulaminu ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 15 w Tarnowie § 4 pkt. 1 powołuje się Socjalny Zespół Doradczy w składzie:

 1. Przedstawiciel rady pedagogicznej – mgr Barbara Tyka – wicedyrektor szkoły.
 2. Przedstawiciel organizacji związkowej działającej na terenie szkoły – mgr Jolanta Multan – nauczyciel – wychowawca świetlicy.
 3. Przedstawiciel pracowników niepedagogicznych – Elżbieta Marszalik – specjalista ds. kadr.

§ 2

Socjalny Zespół Doradczy powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Członków Socjalnego Zespołu Doradczego obowiązuje tajemnica służbowa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem podpisania.

Na podstawie Kodeksu Pracy – ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), Rozporządzenia Racy Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398), z dnia 08 lutego 2012 r. (Dz.U z 2012. Poz. 190) oraz z dnia 07 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z dn. 29 sierpnia 2017 r. poz. 1621) wprowadzam w Szkole Podstawowej Nr 15 Aneks do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Administracji i Obsługi.

§ 1

 1. Zatwierdzony Aneks Nr 3 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia

§ 2

 1. Tabela i kategorie zaszeregowania według w/w rozporządzenia, stawki dodatków funkcyjnych pracowników SP15 pozostają bez zmian.

 § 3

 1. Regulamin wraz z załącznikiem wchodzi w życie od dnia podpisania i podania do wiadomości pracowników z mocą od dnia 01 października 2017 r.

Na podstawie art.4 ust.4, art.26,27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poc.694 z późniejszymi zmianami) wprowadzam następujące zarządzenie: 

§ 1

Niniejsze Zarządzenie dotyczy przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych oraz zbiorów bibliotecznych Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie na dzień 31.10.2017 r. i rocznej pozostałych aktywów i pasywów na dzień 31.12.2017 r.

§ 2

 1. Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
  1. Barbara Tyka - przewodniczący komisji
  2. Hołda Bogusława - członek Komisji
  3. Karolina Góryjowska - członek Komisji

   w celu spisu z natury składników majątkowych Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie.
 2. Powołuję komisję skontrową w składzie:
  1. Szarkowicz-Baca Jolanta - przewodniczący komisji
  2. Karpała Urszula - członek komisji
  3. Pawłowska Bernadeta - członek komisji

   w celu przeprowadzenia skontrum zbiorów biblioteki szkolnej.
 3. Komisja inwentaryzacyjna pełni swoje obowiązki do ostatecznego rozliczenia wyników inwentaryzacji i przedłożenia sprawozdania z przebiegu swych prac.
 4. Komisja skontrowa składa protokół udokumentowany wg instrukcji skontrowej.

§ 3

Powołuje się następujące zespoły spisowe dla przeprowadzenia spisu z natury w Szkole Podstawowej Nr 15 w Tarnowie:

Pierwszy zespół spisowy:

 1. Majchrowska Elżbieta
 2. Brożek Marta
 3. Słobodzian Dorota

Drugi zespół spisowy:

 1. Bommersbach Józef
 2. Pecka Paweł
 3. Janas Elżbieta

Trzeci zespół spisowy:

 1. Księżyk Zdzisława
 2. Hońdo Barbara
 3. Wardzała Edyta

Czwarty zespół spisowy:

 1. Skwarek Barbara
 2. Wojciechowska Danuta
 3. Szumlańska Angelika

§ 4

 1. 1. Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
  1. środki trwałe,
  2. pozostałe środki trwałe,
  3. księgozbiory biblioteczne,
  4. środki pieniężne,
  5. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
  6. druki ścisłego zarachowania,
  7. wartości niematerialne i prawne,
  8. należności i zobowiązania wobec kontrahentów
  9. należności i zobowiązania publicznoprawne
  10. produkty w magazynie żywieniowym stołówki
  11. obce składniki majątkowe.
 2. Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji:
  1. pkt a,b,c,k – na dzień 31.10.2017 r.
  2. pozostałe na dzień 31.12.2017 r.
 3. Metody przeprowadzenia inwentaryzacji:
  1. pkt a,b,f,j,k – drogą spisu z natury;
  2. pkt c – skontrum zbiorów biblioteki szkolnej w programie komputerowym MOL OPTIVUM
  3. pkt d – drogą spisu z natury w formie protokołu kontroli kasy,
  4. pkt k – drogą spisu z natury oraz powiadomienie właścicieli o wynikach spisu
  5. pkt e – uzyskanie pisemnego potwierdzenia od banku prawidłowości wykazanego salda,
  6. pkt. h – uzyskanie potwierdzenia salda,
  7. pozostałe pkty – porównanie salda ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja salda

§ 5

Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 10.11.2017 r.

§ 6

Zobowiązuję komisję do:

 1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
 2. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem szkoły, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,
 3. Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do księgowości w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

§ 7

Zobowiązuję pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie ksiąg inwentarzowych do dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych, a Głównego Księgowego do rozliczenia inwentaryzacji.

§ 8

Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 9

Wykonanie zarządzenia powierzam pani Zofii Bogacz – Głównej Księgowej szkoły.

§ 10

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

 

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawy prawne

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Organizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Struktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

Więcej o: Władze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są uchwały, zarządzenia, stanowiska w sprawach publicznych podjęte przez władze Naszej Instytucji.

Więcej o: Uchwały i zarządzenia

W tym dziale znajdują się oświadczenia majątkowe kadry Naszej Instytucji zobowiązanej do składania i udostępniania takich oświadczeń.

Więcej o: Oświadczenia majątkowe

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Więcej o: Programy i raporty

W dziale Programy znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych.

Więcej o: Programy

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych dziedzin życia naszej instytucji.

Więcej o: Raporty i sprawozdania

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

Więcej o: Finanse i mienie

W tym dziale znajdą Państwo zestawienie rocznych planów finansowych Naszej Instytucji oraz planów finansowych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich.

Więcej o: Plany finansowe

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Więcej o: Sprawozdania finansowe

Majątek Naszej Instytucji służy wykonywaniu jego zadań publicznych. W tym dziale zestawiono materiały nt. majątku publicznego, którym dysponuje i zarządza Nasza Instytucja. 

Więcej o: Mienie publiczne

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Więcej o: Załatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Redakcja BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Pomoc BIP

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Więcej o: Ogłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Więcej o: Zamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.

Więcej o: Praca w Naszej Instytucji