Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego i zaliczki na żywienie.

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3 Instrukcji kasowej Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie z dnia 01.09.2009 r. ustalam wysokość pogotowia kasowego na 2019rok w wysokości: 1 000,- zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 2

Ustalam wysokość zaliczki na zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w wysokości: 300,- zł. ( słownie: trzysta złotych).

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam niżej wymienionym osobom:
1.     Głównemu księgowemu – w zakresie ogólnej polityki zasad rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, zasad inwentaryzacji i prowadzenia kasy.
2.     Specjalista d.s. kadr – w zakresie obiegu dokumentów księgowych i prowadzenia kasy.
3.     Intendentowi – w zakresie obiegu dokumentów księgowych i rozliczenia zaliczki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły - Teresa Kot
Tarnów.02.01.2019

Zarządzenie nr 06/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15  im. Gen. Józefa Bema  w Tarnowie z dnia 17.12.2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w szkole.

Na podstawie:

 1. art. 6 ust. 2 i ust. 2f ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum (Dz.U. z 2018 r. poz. 217),
 2. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1743),
 3. ZARZĄDZENIA NR 484/2018PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w szkołach, zespołach szkół i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie zarządza co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania oraz przechowywania dokumentacji wytworzonej w szkole, wprowadzam do stosowania:

 1. Instrukcję kancelaryjną stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 2. Jednolity rzeczowy wykaz akt stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 3. Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się :Sekretarz szkoły oraz pracownicy administracji szkoły.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Dyrektor szkoły - mgr Teresa Kot
Tarnów 17.12.2018r.     

Zarządzenie nr 7/2018Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 Im. Gen. J. Bema w Tarnowie z dnia 27.12.2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie.

Na podstawie:

 1. art. 77 § 1 i 6, art. 86 § 3, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1629, 2245)
 2. art.39 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r.1260, 1669)
 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz. U. z 2018 r. poz.936) postanawiam, co następuje:

§1

Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc dotychczasowy Regulamin wynagradzania pracowników aio szkoły z dnia 1 października 2017 roku.

§3

 1. Bezpośrednie wprowadzenie Regulaminu powierza się  specjaliście ds. kadr.
 2. Zobowiązuję spec. ds. kadr do niezwłocznego zapoznania pracowników administracji i obsługi szkoły z treścią niniejszego zarządzenia i Regulaminu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 roku.

Dyrektor szkoły - Mgr Teresa Kot
Tarnów 27.12.2018 r.

Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie z dnia 03.09.2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu oceny pracy nauczycieli

Na podstawie art. 6a ust. 14 ustawy 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., po. 967), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych: ZNP oraz rady pedagogicznej, zarządzam wprowadzenie regulaminu oceny pracy nauczycieli, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 września 2018 r.

 

mgr Teresa Kot - Dyrektor szkoły

 

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawy prawne

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Organizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Struktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

Więcej o: Władze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są uchwały, zarządzenia, stanowiska w sprawach publicznych podjęte przez władze Naszej Instytucji.

Więcej o: Uchwały i zarządzenia

W tym dziale znajdują się oświadczenia majątkowe kadry Naszej Instytucji zobowiązanej do składania i udostępniania takich oświadczeń.

Więcej o: Oświadczenia majątkowe

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Więcej o: Programy i raporty

W dziale Programy znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych.

Więcej o: Programy

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych dziedzin życia naszej instytucji.

Więcej o: Raporty i sprawozdania

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

Więcej o: Finanse i mienie

W tym dziale znajdą Państwo zestawienie rocznych planów finansowych Naszej Instytucji oraz planów finansowych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich.

Więcej o: Plany finansowe

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Więcej o: Sprawozdania finansowe

Majątek Naszej Instytucji służy wykonywaniu jego zadań publicznych. W tym dziale zestawiono materiały nt. majątku publicznego, którym dysponuje i zarządza Nasza Instytucja. 

Więcej o: Mienie publiczne

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Więcej o: Załatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Redakcja BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Pomoc BIP

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Więcej o: Ogłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Więcej o: Zamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.

Więcej o: Praca w Naszej Instytucji