1. Dyrektor Szkoły w szczególności: 
  1. kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami, 
  3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
  4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 
  5. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor Szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygniecie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 
  6. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 
  7. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, 
  8. posiada kompetencje uprawniające go do podejmowania decyzji dotyczących administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły, 
  9. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły oraz prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego, 
  10.  wyraża zgodę i stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej i opiekuńczej, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu opinii Rady Rodziców. 
  11. podejmuje decyzje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
  12. podejmuje decyzje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
  13. udziela zezwoleń uczniom na indywidualny program lub tok nauki, na wniosek lub za zgodą rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz uzyskaniu zgody WESiT, 
  14. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego w Szkole w ostatnim roku nauki 
  15. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania 
  16.  jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego 
  17.  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 
  18. podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Szkoły, 
  19. podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego informacje dotyczące szkolnego zestawu podręczników, które obowiązywać będą od początku następnego roku szkolnego. 
 2.  Dyrektor Szkoły może występować do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Szkoły, po wyczerpaniu innych środków wychowawczych. W w/w przypadku po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 
 3. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 
 4. Dyrektor Szkoły decyduje w szczególności o: 
  1. zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, 
  2. przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, 
  3. przyznawaniu dodatku motywacyjnego nauczycielom po zasięgnięciu opinii przedstawicieli Rady Pedagogicznej, 
  4. występowaniu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 
 5. Dyrektor Szkoły wykonując swoje zadania współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 
 6. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 13, czerwiec 2017 15:23 Jerzy Wiatr