Zarządzenie nr 13/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
Im. Gen. J. Bema w Tarnowie
z dnia 20.12.2019 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników szkoły oraz zasad ich przyznawania.

Na podstawie:

  1. art. 77 §1 i 6, art. 86 § 3, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917, 1000, 1076, 1629, 2245)
  2. art.39 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r.1260, 1669)
  3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz. U. z 2018 r. poz.936)postanawiam, co następuje:

§1

Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników szkoły oraz zasady ich przyznawania, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc dotychczasowy Regulamin wynagradzania pracowników szkoły oraz zasady ich przyznawania z dnia 01 01.2019 roku

§3

  1. Bezpośrednio wprowadzenie Regulaminu powierza się  spec. ds. kadrowych
  2. Zobowiązuję spec. ds. kadrowych do niezwłocznego zapoznania pracowników szkoły z treścią niniejszego zarządzenia i Regulaminu

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku.

Dyrektor szkoły - Mgr Teresa Kot

ZARZĄDZENIE NR 3/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema
w Tarnowie
z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej

 

§ 1

Dnia 18.02.2020 w świetlicy szkolnej, odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej .
Godzina zebrania :15.00       
Obecność obowiązkowa.                                   

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

               

Dyrektor Szkoły - Teresa Kot           

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej

§1

Dnia 12.11.2019 w świetlicy szkolnej, odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej .

Godzina zebrania :15.00
Obecność obowiązkowa.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły - Teresa Kot

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie
z dnia 03 stycznia 2020 r. w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej

§ 1

Dnia 21.01.2020 w świetlicy szkolnej, odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej .
Godzina zebrania :15.00       
Obecność obowiązkowa.                                 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.               

Dyrektor Szkoły - Teresa Kot           

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej

§1

Dnia 24.09.2019 w świetlicy szkolnej, odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej .

Godzina zebrania :15.00
Obecność obowiązkowa.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły - Teresa Kot

 

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawy prawne

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Organizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Struktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

Więcej o: Władze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są uchwały, zarządzenia, stanowiska w sprawach publicznych podjęte przez władze Naszej Instytucji.

Więcej o: Uchwały i zarządzenia

W tym dziale znajdują się oświadczenia majątkowe kadry Naszej Instytucji zobowiązanej do składania i udostępniania takich oświadczeń.

Więcej o: Oświadczenia majątkowe

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Więcej o: Programy i raporty

W dziale Programy znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych.

Więcej o: Programy

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych dziedzin życia naszej instytucji.

Więcej o: Raporty i sprawozdania

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

Więcej o: Finanse i mienie

W tym dziale znajdą Państwo zestawienie rocznych planów finansowych Naszej Instytucji oraz planów finansowych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich.

Więcej o: Plany finansowe

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Więcej o: Sprawozdania finansowe

Majątek Naszej Instytucji służy wykonywaniu jego zadań publicznych. W tym dziale zestawiono materiały nt. majątku publicznego, którym dysponuje i zarządza Nasza Instytucja. 

Więcej o: Mienie publiczne

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Więcej o: Załatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Redakcja BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Pomoc BIP

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Więcej o: Ogłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Więcej o: Zamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.

Więcej o: Praca w Naszej Instytucji