SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
IM. GEN. J. BEMA
W TARNOWIE


Zmodyfikowany i ujednolicony tekst Szkolnego Programu Profilaktyki został zaopiniowany przez Radę pedagogiczną w dniu 28.08.2009 r.

Tarnów wrzesień 2009 roku

PODSTAWA PRAWNA

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
Konwencja o Prawach Dziecka

Ustawy

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Z 2002r. Nr 11,poz.109).
 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,poz. 535).
 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003r. Nr 24,poz. 198)
 5. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10,poz.55)

Rozporządzenia

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Z 2002r. Nr 10, poz.96).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnianiem. (Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz. 226)

Krajowe Programy

 1. Rządowy program poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" przyjęty przez Radę Ministrów 6 marca 2007r.
 2. Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród dzieci i Młodzieży przyjęty przez Radę Ministrów 13 stycznia 2004r.
 3. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
 4. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 5. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii
 6. Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV
 7. Rządowy Program na lata 2008 - 2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła
 8. Krajowy program "Radosna szkoła" na lata 2009-2014.

Lokalne programy

 1. Program działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie dla miasta Tarnowa do 2013r. / Załącznik do Uchwały Nr XVII/228/2007 z dnia 27 grudnia2007r.

Akty szkolne

 1. Statut Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie
 2. Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie

MISJA PROGRAMU - CEL GŁÓWNY.

Zapobieganie powstawaniu wśród dzieci i młodzieży niekorzystnych problemów społecznych, propagowanie zdrowego stylu życia, a jednocześnie rozwijanie poczucia własnej wartości - samopoznanie, kształtowanie umiejętności różnicowania emocji, rozwijanie własnej indywidualności, kontroli i umiejętności zachowania się w określonych sytuacjach - walka ze stresem, wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności na temat środków odurzających i uzależniających, budowa wzajemnego zaufania w grupie rówieśników, wdrażanie do samodzielności i właściwego dokonywania wyboru, kształtowanie pozytywnych zmian w rozwoju człowieka. Pomoc rodzinie w procesie wychowawczym.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU.

Opracowanie niniejszego programu poprzedziło rozpoznanie sytuacji w szkole - diagnoza środowiskowa, za pomocą ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, obserwacji i wywiadów.
Rozpoznanie to dostarczyło nam szczegółowych informacji na temat środowiska rodzinnego uczniów oraz różnych zagrożeń, patologii, agresji - jej przejawów, przyczyn i źródeł powstawania oraz zachowań dzieci w sytuacjach agresywnych.
Wynikające z diagnozy sugestie obserwacja i poznanie środowiska rodzinnego uczniów oraz rozeznanie w zasobach jakimi nasza szkoła dysponuje -pozwoliły na określenie celów i szczegółowych zadań programu profilaktyki naszej placówki.
Wśród patogennych sytuacji wyłonionych w naszej szkole, wymienić można:

 • dewastację mienia szkolnego
 • straszenie i wyłudzanie pieniędzy - najczęściej przez uczniów klas starszych w stosunku do uczniów klas I-III
 • agresję słowną- używanie wyzwisk, przekleństw
 • demonstrowanie władzy- przez bicie uczniów przed i po lekcjach, popychanie itp.
 • kradzieże
 • problem wagarów
 • brak dyscypliny i niska kultura języka
 • brak motywacji do nauki, niski potrzeby edukacyjne
 • ubóstwo materialne rodziców (brak podręczników, przyborów szkolnych, śniadań, środków finansowych na pokrycie kosztów wycieczek szkolnych, wyjść do kina , teatru itp.)
 • duże uzależnienie od telewizji i komputera.

Najpopularniejszymi przejawami zachowań agresywnych w szkole są:

 • agresja werbalna - w postaci nieuzasadnionych oskarżeń, przekleństw;
 • agresja werbalna ukryta - puszczanie w obieg nieprawdziwych wiadomości, plotek;
 • agresja ekspresywna - w formie gestów przestraszających;

Obserwujemy ponadto, że wielu uczniom z trudnością przychodzi nawiązanie i utrzymanie pozytywnych kontaktów z innymi ludźmi, włączenie się do grupy, wykazywanie zrozumienia, wycofanie się i konstruktywne radzenie sobie z problemami i konfliktami. Wynikać to może z brakiem umiejętności rozpoznawania własnych uczuć, brakiem poczucia własnej wartości. Aby móc dostrzegać odczucia drugiej osoby w świadomy sposób, uważamy że musimy tego naszych uczniów nauczyć, uświadomić im ich własne uczucia, dopuścić do tego, by się pojawiły oraz tego aby uczniowie umieli je wyrażać.

Pragniemy aby program ten przyczynił się w znaczący sposób do minimalizacji negatywnych zachowań, które dostrzegamy w naszej placówce. Będziemy dążyli do tego aby nasi uczniowie potrafili bronić własnych praw, uznając jednocześnie prawa innych, aby nauczyli się wyrażać swoje potrzeby, poglądy i odczucia, a także, że będą wierzyły w siebie. Mamy nadzieję, że nauczymy ich odmawiać, gdy ktoś poczęstuje je papierosem, alkoholem lub zaproponuje narkotyki.

CELE PROGRAMU

(STRATEGICZNE, CZĄSTKOWE - spójne ze STATUTEM i z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY)

Otaczająca nas rzeczywistość - czas transformacji z jednej strony, z drugiej naturalne zmiany rozwojowe dzieci - niesie ze sobą pewne zagrożenia dla rozwoju młodego człowieka. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom lub ich osłabianie jest ważne dla wychowania, należy jednak do profilaktyki.

PROFILAKTYKA - to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój (zachowania ryzykowne)

Celem pracy wychowawczej jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju młodego człowieka tak aby był zdolny do życia w społeczeństwie, a najskuteczniejszą metodą zapobiegania uzależnieniom i negatywnym zachowaniom jest profilaktyka. Bez profilaktycznych działań nie wpływamy wychowawczo na ludzi.

PROFILAKTYKA = ZAPOBIEGANIE = PRZECIWDZIAŁANIE

 • podniesienie prestiżu i rangi szkoły wolnej od uzależnień w środowisku
 • eliminowanie złych nawyków i przyzwyczajeń,
 • zapoznawanie uczniów z podstawowa wiedzą na temat rodzaju
 • uzależnień i ich szkodliwości dla zdrowia,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie umiejętności podejmowania trafnych decyzji,
 • kształtowanie pozytywnych relacji między rówieśnikami,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • walka ze stresem,
 • dążenie do asertywności,
 • kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia,
 • efektywne wykorzystanie czasu wolnego, rozwój twórczych zainteresowań uczniów (kółka zainteresowań, zajęcia sportowe),
 • rozwijanie świadomości właściwego korzystania ze środków masowego przekazu

INFORMACJA O ODBIORCACH PROGRAMU.

Charakter działań profilaktycznych kierowany jest na populację dzieci i młodzieży z grupy niskiego ryzyka (nie podejmują jeszcze zachowań ryzykownych, są przed inicjacją). Będzie to więc profilaktyka pierwszorzędowa, polegająca na promocji zdrowia i zapobieganiu zagrożeniom poprzez rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wymogami codziennego życia. Jej celem jest odroczenie inicjacji. Odbiorcy programu to uczniowie klas I-VI, będący w okresie dzieciństwa i dojrzewania (duża dynamika zmian rozwojowych).

INFORMACJE O REALIZATORACH DZIAŁAŃ.

Nauczyciele -wychowawcy, posiadający umiejętność nawiązywania prawidłowego kontaktu z uczniami, duży zasób wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, mądrość życiową, autentyczność.

Założenia programowe realizowane będą w oparciu o współpracę całej kadry pedagogicznej szkoły, współdziałanie z rodzicami jak i przedstawicielami instytucji wspomagającej szkołę. Funkcję koordynatora sprawować będzie pedagog szkolny z pomocą koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole.

ZADANIA, METODY, HARMONOGRAM, WARUNKI REALIZACJI.

W pracy profilaktycznej wykorzystywane będą ankiety (uczniowie, nauczyciele, rodzice), wywiady z uczniami, nauczycielami, rodzicami, obserwację zachowania uczniów, analizę frekwencji w dziennikach lekcyjnych, analizę frekwencji rodziców na zebraniach organizowanych przez szkołę, organizowane będą prelekcje, spotkania, realizowane będą programy profilaktyczne, zajęcia warsztatowe. Tematyka zagrożeń i uzależnień opracowywana będzie również na lekcjach przedmiotowych. Nauczyciele będą wspomagać działania wychowawców poprzez pracę aktywizującą pracę wszystkich uczniów na lekcji (stosowanie nowoczesnych metod nauczania), nauczyciele języka polskiego - poprzez wyszukiwanie i omówienie z dziećmi tekstów literackich oraz filmów, które pokazują np. sytuację dziecka dręczonego przez inne dzieci (jego przeżycia, uczucia). Historie, które wzruszają i wyzwalają emocje, pobudzają do rzeczywistego współczucia (praca nad budzeniem empatii). Nauczyciele religii - poprzez przekładanie prawd religijnych na praktykę współczesnej rzeczywistości. Z wynikami realizacji programu zostaną zapoznani nauczyciele i rodzice dwa razy w roku szkolnym.

Zamierzone działania realizowane będą w ciągu całego roku szkolnego i kontynuowane w latach następnych. Dołączony plan zadań do realizacji wynika ze ściślej sprecyzowanych zadań.
Po I semestrze i po analizie z nauczycielami realizacji zadań istnieje możliwość dołączenia dodatkowych zadań, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na lepsze osiąganie zamierzonych celów.

SPODZIEWANE EFEKTY

 • nawiązanie bliższego kontaktu z uczniami, co pozwoli na lepsze zrozumienie ich problemów i ukierunkowanie ewentualnych działań profilaktycznych,
 • zmniejszenie zjawiska patologii wśród dzieci i młodzieży,
 • uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych,
 • uatrakcyjnienie czasu wolnego od zajęć szkolnych,
 • rozwinięcie poczucia własnej wartości, niesienia pomocy innym

EWALUACJA

Monitorowanie realizowanych zadań Szkolnego Programu Profilaktyki odbywa się na bieżąco. Ewaluacji dokonuje się po zakończeniu każdego etapu działań. Sformułowane wnioski służą do przeprowadzania zmian i korekt w Programie. Ewaluacja uwzględnia opinie i oceny wszystkich grup uczestniczących w Programie.

Narzędzia monitorowania i ewaluacji:

 • Obserwacja zachowań uczniów
 • Analiza dokumentacji szkolnej i klasowej
 • Analiza dokumentacji pedagoga szkolnego
 • Analiza dokumentacji higienistki szkolnej
 • Ankiety dla wychowawców klas
 • Ankiety dla uczniów i ich rodziców
 • Porównanie wyników ankiet z kolejnych lat
 • Wywiady z uczniami, nauczycielami i rodzicami
 • Analiza sposobu realizacji zadań szkoły
 • Cykliczne spotkania członków Zespołu Wychowawczego

INFORMACJE O WSPÓŁPRACY Z INNYMI PODMIOTAMI.

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Specjalistyczną Poradnią Terapeutyczno-Psychologiczną przy ul. Szujskiego,
 • Sądem Rejonowym w Tarnowie,
 • Komendą Policji w Tarnowie,
 • Świetlicami: przy parafiach, sadowych, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
 • Strażą Miejską w Tarnowie.
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Lp.

Zadania do realizacji

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Sposób sprawdzania

1

Analiza i ocena potrzeb w zakresie zapobiegania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży.

Ocena stanu bezpieczeństwa w szkole.

Rozpoznanie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i problemów szkolnych uczniów poprzez: ankietowanie wychowawców, rodziców i uczniów; wywiady środowiskowe; obserwacje uczniów podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych, kontakty z rodzicami lub opiekunami dzieci;

Sporządzanie wykazu rodzin dysfunkcyjnych oraz uczniów zagrożonych patologią , niedostosowaniem społecznym itp.

Współpraca z kadrą pedagogiczną szkoły;


Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

Pielęgniarka szkolna


Ankiety

Kwestionariusze

Zapisy w dziennikach lekcyjnych i pedagoga szkolnego;

Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej;

2

Podejmowanie działań mających na celu integrację grupy klasowej i całej społeczności szkolnej.

Nawiązywanie i rozwijanie nieagresywnych kontaktów oraz pozytywnych uczuć w stosunku do siebie nawzajem;

Uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka i na zło, jakie niesie ze sobą agresja i przemoc;

Organizowanie zajęć warsztatowych np.; zabawy integracyjne, wzmacnianie własnej wartości, rozwijanie empatii i zrozumienia, właściwych relacji z innymi, wzmacnianie poczucia własnej wartości, uczenie zachowań asertywnych, uświadamianie uczniom mechanizmu nacisku grupowego itp.

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotowi

Pedagog szkolny

Kierownik świetlicy szkolnej

Dyrekcja szkoły

Zapraszani specjaliści

Zapisy w dokumentacji szkolnej

3

Podejmowanie działań mających na celu eliminację lub złagodzenie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży (agresja, przemoc, uzależnienia, wagary, wandalizm itp.)

Stała współpraca z wychowawcami klas, dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym, higienistka szkolną, kierownikiem świetlicy szkolnej, instruktorami tańca i śpiewu, trenerami.

Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły: PPP, MOPS, TPDZ, Sąd Rodzinny, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, świetlice profilaktyczne i parafialne;

Włączenie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego do działań profilaktycznych.

Wypracowanie skutecznych metod zapobiegania nagminnym wagarom, ucieczkom z lekcji, niszczeniu mienia szkolnego;

Kierowanie uczniów do specjalistycznych placówek;

Wychowawcy klas

Dyrekcja szkoły

Pedagog szkolny

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Kuratorzy sądowi

Zapisy w dziennikach lekcyjnych i innych dokumentach pracy szkoły;

Pisma kierowane do instytucji;

Protokoły z posiedzeń Samorządu Uczniowskiego;

4

Pomoc rodzinie w procesie wychowawczym i opiekuńczym

Wszechstronne informowanie rodziców o rozmiarach, przyczynach i skutkach występujących zagrożeń wśród uczniów naszej szkoły w świetle przeprowadzonych ankiet, wywiadów, obserwacji;

Organizowanie prelekcji dla rodziców podczas zebrań klasowych na temat: agresji, przemocy rówieśniczej, rodzinnej, sposobów rozwiązywania konfliktów międzyludzkich;

Projekcja filmów dotyczących problemów wychowawczych;

Indywidualne konsultacje z rodzicami lub opiekunami uczniów;

Kierowanie rodziców do placówek wspomagających rodzinę;

Włączanie rodziców w prace na rzecz szkoły, klasy w ramach współpracy z pedagogami;

Pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem ich na rzecz pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej(zakup podręczników, przyborów szkolnych, opłata wycieczek szkolnych, wyjść do kina, teatru, na basen itp.)

Psycholog

Zapraszani specjaliści

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Kierownik świetlicy szkolnej

Zapisy w dziennikach lekcyjnych, pedagoga szkolnego, kierownika świetlicy szkolnej;

Protokoły posiedzeń Szkolnej Komisji do Spraw Pomocy Materialnej Uczniom;

5

Propagowanie wiedzy na temat zagrożeń i uzależnień, na które narażani są uczniowie.

Organizacja imprez tematycznych( happeningi, konkursy, przedstawienia itp.)

Pogadanki profilaktyczne propagujące wiedzę z zakresu unikania zagrożeń wśród dzieci i młodzieży;

Wykorzystywanie lekcji przedmiotowych w celu ukazywania uczniom negatywnych skutków uzależnień - szkodliwości zdrowotnych i społecznych, które za sobą niosą;

Kontynuacja realizacji programów profilaktycznych-" Trzy Koła", " Spójrz inaczej", "Elementarz", "Bezpieczny i czysty Tarnów" oraz propagowanie innych;

Projekcje filmów edukacyjnych z zakresu profilaktyki.

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

Higienistka szkolna

Nauczyciele przedmiotowi

Przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej

Zapisy w dziennikach lekcyjnych, pedagoga szkolnego;

Protokoły z konkursów, dyplomy;

6

Działania informacyjno- profilaktyczne na rzecz szkoły i środowiska.

Zorganizowanie ekspozycji książek z zakresu profilaktyki;

Sporządzenie tematycznego zestawu bibliograficznego z w/w zakresu;

Wykonywanie ulotek informacyjnych zawierających spis wybranych publikacji oraz instytucji do których można się zwrócić w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej;

Eksponowanie materiałów informacyjnych w gablotach na korytarzach szkolnych;

Stopniowe doposażenie biblioteki szkolnej w fachowe materiały i publikacje z zakresu profilaktyki;

Organizowanie zajęć edukacyjnych, warsztatów dla nauczycieli i rodziców na temat prawnych, społecznych i psychologicznych aspektów występowania niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży;

Nauczyciele bibliotekarze

Wychowawcy klas

Przedstawiciele rodziców

Dyrekcja szkoły

Pedagog szkolny

Zapisy w dokumentacji szkolnej;

Księgozbiór

Materiały w gablotach

7

Starania mające na celu zapewnienie uczniom alternatywnych możliwości spędzania czasu wolnego.

Promocja zdrowego stylu życia.

Organizacja różnorodnych, atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych;

Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz sportu jako formy zdrowego sposobu życia i spędzania czasu wolnego od obowiązków szkolnych i domowych;

Wyrabianie umiejętności właściwego korzystania z telewizji, komputera, Internetu oraz krytycznego i refleksyjnego odbioru przekazywanych treści;

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy klas

Nauczyciele wychowania fizycznego, informatyki

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców

Zapisy w dokumentacji szkolnej

8

Wypracowanie skutecznych metod mających na celu eliminację wulgaryzmów, niskiej kultury słowa, aktów wandalizmu wśród uczniów szkoły.

Nowelizacja szkolnego systemu oceny zachowania ucznia;

Stała obserwacja i kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych uczniów;

Wzmocnienie dyżurów nauczycieli podczas przerw śródlekcyjnych;

Realizacja cyklu lekcji wychowawczych dotyczących eliminacji negatywnych zachowań, poprawy kultury języka, poszanowania własności społecznej;

Oferta zajęć w kółkach zainteresowań np.: "żywego słowa", recytatorskiego, poetyckiego, teatralnego itp.

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotowi

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców

Pedagog szkolny

Dyrekcja szkoły

Instruktorzy

Zapisy w dokumentacji szkolnej

9

Profilaktyka zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera, Internetu, telefonii komórkowej

Diagnoza zjawiska w szkole - badanie ankietowe wśród uczniów " Ja i komputer";

Pedagogizacja rodziców - prelekcje na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni

Zajęcia profilaktyczne na godzinach wychowawczych w oparciu o materiały dostarczane w ramach Programu Bezpieczny Internet i Cyberprzemoc

Zapoznanie uczniów z bazą programów antywirusowych

Wychowawcy

Pedagog szkolny

Wychowawcy

Specjaliści

Nauczyciele informatyki

Ankieta

Obserwacja

Rozmowy

Zapisy w dziennikach

REALIZACJA ZADAŃ ZAWARTYCH W PROGRAMIE ZERO TOLERANCJI DLA PRZEMOCY W SZKOLE (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW ROZDZIAŁU VII, OBEJMUJĄCEGO OBSZAR OŚWIATY I WYCHOWANIA)

Lp.

Zadanie szczegółowe

Uczeń:

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

1

Poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły i jej najbliższym otoczeniu.

- Zna sposoby podniesienia wspólnego bezpieczeństwa na terenie szkoły.

- Właściwie reaguje na wszelkie negatywne sytuacje występujące na terenie szkoły.

- Rozumie celowość ujawniania wszelkich negatywnych zjawisk występujących na terenie placówki.

- pogadanki, prelekcje, dyskusje

- spotkania z policjantem, psychologiem, pedagogiem (ew. z innymi specjalistami, w tym z przedstawicielami organizacji pozarządowych

- w miarę zdiagnozowanych potrzeb)

- realizacja uznanych programów w zakresie pierwszorzędowej profilaktyki społecznej

- dyrekcja

- pedagog szkolny

- wychowawcy klas

- wychowawcy świetlicy

2

Udostępnienie szkoły dla uczniów i rodziców w czasie pozalekcyjnym.

.

- prowadzenie kół zainteresowań i chóru szkolnego oraz zajęć rekreacyjno-sportowych

- imprezy klasowe i szkolne (dyskoteki, andrzejki itp.)

- wspólne spotkania dzieci, rodziców i nauczycieli (np. Dzień Matki, Dzień Dziecka, wiosenny piknik rodzinny, Święto Patrona Szkoły, dni otwarte itp.)

- organizowanie dla rodziców spotkań z zaproszonymi specjalistami (np. psychologiem, prawnikiem, policjantem)

- dyrekcja

- wychowawcy klas

- nauczyciele poszczególnych przedmiotów

3

Rozwijanie samorządności dzieci

Jw. (zadanie: Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej)

.

- wychowawcy klas

- opiekunowie Samorządu Szkolnego

4

. Rozwój działalności pozaszkolnej.

- Potrafi zagospodarować swój wolny czas.

- Dba o swój rozwój fizyczny i zdrowie psychiczne.

- Rozbudza i zaspokaja swoje potrzeby intelektualne i kulturowe.

- organizowanie wycieczek, zielonych szkół, rajdów, biwaków- wyjścia do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, wystawy, przeglądy, wykłady itp.

- udział uczniów w pozaszkolnych zawodach sportowych; współpraca szkoły z klubami sportowymi

- wszyscy nauczyciele

5

Poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych, rozszerzanie ich skali i zasięgu, rzeczywista poprawa ich dostępności

.

- przeznaczenie pomieszczeń szkoły na sale, w których będą się odbywały zajęcia pozalekcyjne

- wyposażenie sal w odpowiednie narzędzia, pomoce dydaktyczne, materiał, sprzęt

- dyrekcja

6

Przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania społecznego w relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

- Potrafi funkcjonować w relacjach oficjalnych i prywatnych z dorosłymi i rówieśnikami.

- Zna i stosuje zasady grzeczności.

- Umie dobrać strój, maniery i sposób wysławiania się stosownie do okoliczności.

- realizacja zajęć obejmujących savoir-vivre

- wszyscy nauczyciele

7

Budowanie poczucia tożsamości i poczucia bezpieczeństwa jako sposób eliminowania frustracji, stanowiącej poważne źródło agresji.

- Zna świat, w którym żyje - region, jego historię, ciekawostki, przyrodę.

- Potrafi nawiązać relacje interpersonalne.

- wycieczki po mieście i najbliższej okolicy

- poszukiwanie piękna w otoczeniu (fotografia, architektura, przyroda)

- spotkania z ciekawymi ludźmi z najbliższego środowiska

- zajęcia integrujące uczniów w grupie rówieśniczej

- wszyscy nauczyciele

- pedagog szkolny

8

Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie.

- Potrafi bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu.

- Rozumie celowość stawianych mu ograniczeń w dostępie do informacji zawartych w sieci

- stosowanie oprogramowania zabezpieczającego komputery w szkole przed dostępem nieletnich użytkowników do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

- dyrekcja

- nauczyciele informatyki

- wszyscy nauczyciele wykorzystujący na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych Internet

9

Edukacja medialna w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej

- Świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków masowej komunikacji.

- Segreguje informacje i krytycznie je odbiera.

- Zachowuje dystans i krytycyzm wobec informacji przekazywanych przez media.

- Odróżnia fikcję od rzeczywistości w przekazach medialnych, informację od perswazji

- dyskusje nad zawartością merytoryczną i sposobem przekazu informacji w wybranych artykułach prasowych, programach telewizyjnych i radiowych, reklamach itd.)

- nauczyciele j. polskiego

- wychowawcy klas

- bibliotekarz

- wychowawcy świetlicy szkolnej

EFEKTY EWALUACJI PROGRAMU

 1. Obserwuje się brak wzrostu przejawów agresji i przemocy rówieśniczej. Coraz więcej uczniów konstruktywnie radzi sobie z trudnymi emocjami.
 2. Uczniowie i ich rodzice korzystają ze wsparcia poradni specjalistycznych i innych instytucji.
 3. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach promujących zdrowy styl życia (promowanie abstynencji tytoniowej, alkoholowej i narkotykowej; pojawia się „moda" na zdrowy styl życia).
 4. Nastąpiła poprawa wyników w nauce, coraz więcej uczniów bierze udział w różnych konkursach , zawodach.
 5. Nauczyciele posiadają wiedzę z zakresu profilaktyki oraz umiejętności postępowania w konkretnych przypadkach i stosowania różnorodnych form pomocy. Następuje poprawa w zakresie relacji: uczeń - nauczyciel - rodzic. 6. Niski wskaźnik uczniów opuszczających zajęcia lekcyjne.
 6. Poprawia się aktywność i samorządność uczniów. Uczniowie czują się współgospodarzami szkoły. Uczniowie wspólnie z nauczycielami organizują wycieczki, rajdy, dyskoteki, obozy itp.
 7. Uczniowie są wyposażeni w wiedzę o środkach uzależniających.
 8. Nauczyciele zwracają uwagę uczniom na kulturę słowa.
 9. Pozytywne postawy nauczycieli - wychowawców wpływają na właściwą postawę uczniów i ich dążenie do bycia lepszym, wolnym od przemocy, agresji, nałogów.
 10. Dzięki atmosferze wytworzonej w szkole uczniowie klas pierwszych szybko adaptują się w nowym środowisku

WNIOSKI I ZALECENIA DO DALSZEJ PRACY PROFILAKTYCZNEJ

 1. utrwalać wśród uczniów zachowania asertywne mające na celu nie uleganie presji rówieśników;
 2. jeszcze bardziej promować właściwe zachowania uczniów,
 3. każdorazowo zwracać uwagę na zachowania naganne,
 4. ulepszyć sposób 'dyżurowania podczas przerw, mający na celu zmniejszenie nagannych zachowań,
 5. monitorowanie sytuacji w szkolnych toaletach:
 6. zachęcać rodziców do większego zainteresowania się problemami własnych dzieci - pedagogizacja rodziców.

Załączniki - ankiety do kolejnej ewaluacji:

 1. dla nauczycieli
 2. dla uczniów
 3. dla rodziców

Do monitorowania i ewaluacji Programu Profilaktyki powołano zespół w składzie :

 1. Jolanta Szarkowicz - Baca
 2. Andrzej Kukułka
 3. Karolina Góryjowska
 4. Małgorzata Bednarz

ANKIETY EWALUACYJNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

Ankieta jest anonimowa, ma na celu poznanie Państwa opinii na temat realizowanego w szkole programu profilaktyki.
Proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na każde pytanie.

 1. Czy podejmujesz działania profilaktyczne?
  1. tak
  2. nie
   Jeżeli tak to jakie? ........................................

 

 1. Z jakimi zachowaniami najczęściej spotykasz się u swoich wychowanków?
  nigdy rzadko często bardzo często
  Przezywanie się, używanie wulgarnych słów
  Śmianie się, dokuczanie
  Plucie
  Zamykanie w toalecie
  Kradzieże
  Zmuszanie do czegoś
  Szarpanie, wykręcanie rąk
  Inne (jakie?)
 2. Czy na terenie szkoły spotkałaś/eś się z następującymi zachowaniami uczniów?
  nigdy rzadko często bardzo często
  Palenie papierosów
  Picie alkoholu
  Zażywanie narkotyków
  Wymuszanie pieniędzy
  Inne (jakie?)
 3. Gdzie najczęściej mają miejsce zachowania naganne Twoich uczniów?
  (zaznacz w skali od 1 do 5; 1- najczęściej, 5- najrzadziej)
  1. w szkole - na lekcji
  2. w szkole - na przerwie
  3. w szkolnej toalecie
  4. na boisku szkolnym
  5. na wycieczkach
 4. Jakie działania zaradcze podejmujesz w przypadku nagannych zachowań uczniów? (max.3)
  1. przeprowadzasz rozmowę indywidualną z uczniem
  2. rozmawiasz w obecności dyrekcji
  3. wzywasz do szkoły rodziców
  4. poruszasz problem na godzinie wychowawczej
  5. stosujesz kary przewidziane w Kodeksie Ucznia
  6. inne (jakie?) ........................................
 5. W jaki sposób promujesz właściwe zachowania uczniów? (max..3)
  1. chwalę ucznia przed klasą
  2. stawiam właściwą ocenę z zachowania
  3. chwalę ucznia przed rodzicami
  4. chwalę ucznia na apelu
  5. daję uczniom przywileje (jakie?)........................................
  6. inne....................................................................................
 6. Jakie są według Ciebie przyczyny nagannych zachowań uczniów?
  ..................................................................................................
 7. Jakie według Pana/ Pani zagadnienia powinny być ujęte w nowym programie profilaktyki? Proszę podać propozycje.
  ..................................................................................................

Dziękuję za wypełnienie ankiety!


ANKIETA DLA UCZNIÓW

Ankieta jest anonimowa, ma na celu poznanie Waszych opinii na temat realizowanego w szkole programu profilaktyki.
Proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na każde pytanie.

 1. Odmawianie w sytuacji, gdy ktoś Cię do czegoś namawia, jest dla Ciebie:
  1. trudne
  2. łatwe
  3. czasami trudne
  4. dość trudne
  5. zależy od tego, kto mnie namawia
  6. nie sprawia mi problemu, sam podejmuję decyzje odnośnie swojej osoby
 2. Czy zajęcia na godzinach wychowawczych, z pedagogiem, zajęcia profilaktyczne były Twoim zdaniem?
  1. interesujące
  2. przydatne
  3. nieprzydatne
  4. pomogły mi w zdobyciu wiedzy i umiejętności
 3. Czy wiesz do kogo w szkole zwrócić się o pomoc gdy masz kłopoty i trudności?
  1. tak
  2. nie
 4. Czy wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole są przydatne dla Ciebie na co dzień?
  1. tak
  2. raczej tak
  3. nie
  4. raczej nie
 5. Czy na zajęciach propagowany był zdrowy styl życia?
  1. tak
  2. raczej tak
  3. nie
  4. raczej nie
 6. Jak nauczyciele najczęściej reagują w przypadku niewłaściwego zachowania uczniów?
  1. rozmowa z wychowawcą
  2. rozmowa z wychowawcą w obecności dyrektora
  3. wezwanie rodziców
  4. poruszanie problemu na godzinie wychowawczej
  5. stosowanie kar przewidzianych w Kodeksie Ucznia
  6. inne......................................................................................
 7. Jak nauczyciele promują właściwe zachowania uczniów?
  1. chwalą ucznia przed klasą
  2. stawiają właściwą ocenę z zachowania
  3. chwalą ucznia przed rodzicami
  4. chwalą ucznia na apelu
  5. dają uczniom przywileje (jakie?)............................................
  6. inne...................................................................................

Dziękuję za wypełnienie ankiety! !

ANKIETA DLA RODZICÓW

Ankieta jest anonimowa, ma na celu poznanie Państwa opinii na temat realizowanego w szkole programu profilaktyki.
Proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na każde pytanie.

 1. Czy wie Pani/ Pan, jakie formy pomocy uczniom i zapobiegania przemocy i agresji, podejmują nauczyciele w szkole, jeśli tak proszę wymienić
  1. tak ................................................................................
  2. nie
 2. Czy wie Pani/ Pan jakie środki zaradcze stosują nauczyciele w przypadku negatywnych zachowań uczniów? Jeżeli tak, proszę zaznaczyć najczęściej stosowane (max.3)
  1. rozmowa z wychowawcą
  2. rozmowa w obecności dyrektora
  3. wezwanie rodziców
  4. poruszanie problemu na godzinie wychowawczej
  5. stosowanie kar przewidzianych w Kodeksie Ucznia
  6. inne.........................................................................
 3. Czy wie Pani/ Pan w jaki sposób nauczyciele promują właściwe zachowania uczniów:
  1. chwalą ucznia przed klasą
  2. stawiają właściwą ocenę z zachowania
  3. chwalą ucznia przed rodzicami
  4. chwalą ucznia na apelu
  5. dają uczniom przywileje (jakie?)........................................
  6. inne....................................................................................
 4. Gdzie najczęściej Pani/ Pana zdaniem dochodzi do nagannych zachowań uczniów (max.3)
  1. w szkole- na lekcji
  2. w szkole- na przerwie
  3. w szkolnej toalecie
  4. na boisku szkolnym
  5. na wycieczkach
 5. Czy Pani/ Pana dziecko zostało w szkole skrzywdzone? Jeżeli tak, to proszę zaznaczyć w jaki sposób.
  1. tak
  2. nie
   nigdy rzadko często bardzo często
   Przezywanie się, używanie wulgarnych słów
   Śmianie się, dokuczanie
   Plucie
   Zamykanie w toalecie
   Kradzieże
   Zmuszanie do czegoś
   Szarpanie, wykręcanie rąk
   Inne (jakie?)
 6. Czy na terenie szkoły Pani/ Pana dziecko było świadkiem
  1. tak
  2. nie
   nigdy rzadko często bardzo często
   Palenie papierosów
   Picie alkoholu
   Zażywanie narkotyków
   Wymuszanie pieniędzy
   Inne (jakie?) ...............................................................................

Dziękuję za wypełnienie ankiety!

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 13, czerwiec 2017 15:16 Jerzy Wiatr
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13, czerwiec 2017 15:17 Jerzy Wiatr
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13, czerwiec 2017 15:19 Jerzy Wiatr