Pobierz załącznik

 

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Dorota Cichowska, miejsce zamieszkania

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Dorota Cichowska, miejsce zamieszkania Pilzno spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień merytorycznych z zakresu wiedzy objętego naborem na stanowisko Starszego księgowego w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie.

 

Zarządzenie Nr 13/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
im. Gen. J. Bema w Tarnowie
        z dnia 1.06.2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

§1

 1. Dyrektor szkoły zwołuje w dniu 17.06.2020 r (środa) o godz. 17.00 Zebranie Rady Pedagogicznej, które odbędzie się w sposób zdalny.

§2

 1. W nawiązaniu do Zarządzenia dyrektora SP15 nr 12/2019/2020 z dnia 1.06.2020 podtrzymuję harmonogram związany z klasyfikację roczną uczniów szkoły.
 2. Zdalne zebranie RP odbędzie się z wykorzystaniem e-dziennika.

mgr. Teresa Kot - Dyrektor szkoły

ZARZĄDZENIE Nr 14/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 Im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie z dnia  15.06.2020 r.
 w sprawie: wszczęcia procedury naboru na stanowisko Starszego księgowego w Szkole Podstawowej nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie

Na podstawie art. 11 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669 późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1  

 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Księgowy w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie.
 2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, powołuje się Komisję Rekrutacyjną zwaną dalej „Komisją” w składzie:

 1. Pani Teresa Kot  –  przewodnicząca Komisji Dyrektor w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie
 2. Pani Barbara Tyka – członek Komisji
  Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie
 3. Pani Zofia Bogacz – członek Komisji
   Główna Księgowa w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie
 4. Pani Lucyna Szlanta - sekretarz Komisji
  Starsza księgowa w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie

§ 3

Oceny kandydatów na wyżej wymienione stanowisko Komisja dokona według następujących kryteriów i ich wartości punktowych:

 1. dodatkowe kwalifikacje kandydata (0-5 pkt.),
 2. doświadczenie zawodowe (0-5 pkt.),
 3. znajomość zagadnień wynikających z pracy na danym stanowisku (0-10 pkt.),
 4. ogólna prezentacja kandydata, w tym komunikatywność, kreatywność, sposób formułowania wypowiedzi (0-5 pkt.),
 5. dotychczasowe osiągnięcia kandydata, w tym otrzymane nagrody i wyróżnienia (0-10 pkt).  

§ 4

Za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie przez kandydata, co najmniej 20 punktów (minimalna liczba punktów).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły - Teresa Kot

Zarządzenie Nr 12/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
im. Gen. J. Bema w Tarnowie
        z dnia 1.06.2020 r.

W sprawie przyjęcia procedur bezpieczeństwa w związku z funkcjonowanie szkoły w kresie do końca roku szkolnego

Na podstawie:

 1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15.05.2020 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15.05.2020 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 1 czerwca 2020r. w sprawie zajęć
  w szkołach w okresie COVID – 19.

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Przedłużam okres kształcenia na odległość uczniów klas I – VIII do 26.06.2020 r
 2. W okresie 1.06.2020 – 26.06.2020 r możliwa jest praca stacjonarna szkoły w obszarach:
  1. zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w ramach świetlicy
  2. konsultacje z przedmiotów nauczania wg opracowanego harmonogramu
  3. zajęcia rekreacyjno – sportowe dla uczniów szkoły
 3. Udział uczniów w w/w zajęciach możliwe jest na podstawie zgody (zgłoszenia) rodziców i przy zachowaniu obowiązujących procedur bezpieczeństwa
 4. W związku z przyjętym kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 informuję, że:
  1. W dniu 11.06.2020 r (czwartek) jest dniem wolnym od pracy – Boże Ciało
  2. W dniu 12.06.2020 r nie ma zajęć szkolnych prowadzonych zdalnie (dzień wolny od zajęć dydaktycznych). Gdyby spośród uczniów były dzieci chętne do udziału w zajęciach opiekuńczych w świetlicy proszę wychowawców klas I – III o poinformowanie kol. J Multan. Zajęcia będą zorganizowane dla tych uczniów zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami.
 5. W dniach 16 – 18.06.2020 r nie ma zajęć szkolnych prowadzonych zdalnie (dzień wolny od zajęć dydaktycznych). Gdyby spośród uczniów były dzieci chętne do udziału w zajęciach opiekuńczych w świetlicy proszę wychowawców klas I – III
  o poinformowanie kol. J Multan. Zajęcia będą zorganizowane dla tych uczniów zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami.
 6. W związku z koniecznością zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej wprowadzam:
  1. Procedury bezpiecznego zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej.
  2. Procedury zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 7. Wszyscy n-le i uczniowie winni stosować do niniejszych procedur
 8. Wychowawcy klas winni skontaktować się przed dokonaniem zwrotów z n-lem biblioteki celem określenia szczegółów zwrotu podręczników wg. ustalonego harmonogramu.

§ 2

I. KLASYFIKACJA UCZNIÓW – EGZAMIN ZEWNĘTRZNY

 1. W związku z przedłużeniem okresu zdalnego nauczania nauczyciele szkoły winni są przygotować się do zdalnego klasyfikowania uczniów.
 2. Ustalam następujący harmonogram klasyfikacji uczniów szkoły i podejmowanych przez n-li działań w związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020:
  1. Ustalam termin wystawienia ocen rocznych na dzień – 15.06.2020 r (poniedziałek).
  2. Wychowawcy klas przekazują ankiety klasyfikacyjne wg opracowanego wzoru do wicedyrektorów (przewodniczących komisji klasyfikacyjnej)
   w terminie do 16.06.2020 r:
   • Klasy I – III               – wicedyrektor B.Hołda
   • Klasy IV – VIII         - wicedyrektor B.Tyka
  3. Wicedyrektorzy szkoły po opracowaniu otrzymanych materiałów przekazują wnioski z zespołów do dyrektora szkoły w dniu 17.06.2020 r
  4. Dyrektor szkoły zwołuje RP zatwierdzającą wyniki klasyfikacji na dzień 17.06.2020 ( odrębne zarządzenie).
  5. Wychowawcy klas odbierają z sekretariatu szkoły druki świadectw do wypełnienia w dniu 18.06.2020 r do godz. 15.00.
  6. Wypełnione, opieczętowane i podpisane świadectwa należy złożyć do sekretariatu szkoły do poniedziałku 22.06.2020 r do godz. 10.00
 3. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z decyzją MEN i CKE w dniach
  16.06 – 18.06.2020
  w formule wcześniej przedstawionej.
 4. Spotkanie organizacyjne członków komisji z wicedyrektorem. B.Tyka odbędzie się 15.06.2020 r (poniedziałek) o godz. 9.00
 5. W dniach 16.06 – 18.06.2020 r wszyscy n-le szkoły winni zgłosić się do szkoły na godz. 8.00, z wyjątkiem osób oddelegowanych do pracy w komisjach nadzorujących egzamin w innych szkołach.
 6. W związku z przeprowadzeniem egzaminu n-le nieobjęci pracą w komisjach nadzorujących szkoły otrzymają zadania do realizacji związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i n-lom.

II. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – RP PODSUMOWUJĄCA

 1. Zakończenie roku szkolnego:
  1. Zakończenie roku nastąpi w dniu 26.06.2020 r w sposób określony oddzielnie
 2. Wychowawcy klas proszeni są o przesłanie swoich propozycji i sugestii dotyczących formy zakończenia roku szkolnego do dyrektora szkoły w terminie do 10.06.2020 r
 3. Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny przewidziana jest w dniu 24.08.2020 r (poniedziałek). W związku z powyższym sprawozdania z funkcjonowania szkoły w obszarach pracy szkoły z uwzględnieniem nauczania zdalnego należy przekazać do 31.07.2020 r: do wicedyrektorów
  1. przewodniczący zespołów samokształceniowych:
  2. kl. I –III –B.Hołda; kl.-VIII-B.Tyka
  3. pedagog, psycholog, doradca zawodowy, logopeda: B.Tyka
  4. opiekunowie organizacji szkolnych: B.Hołda
 4. Dodatkowo sprawozdania na RP podsumowującą przygotują koordynatorzy:
  1. pracy świetlicy szkolnej : J.Multan
  2. pracy biblioteki szkolnej: A.Białek
 5. Wszystkie osoby przygotowujące w/w sprawozdania winne są przesłać je w formie elektronicznej do dyrektora szkoły w terminie do dnia 14.08.2020 r

§ 4

1.    Zarządzenie podlega  zamieszczeniu na stronie internetowej szkoły
2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

Tarnów, dnia 1 czerwca 2020 r.

mgr Teresa Kot - Dyrektor szkoły

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawy prawne

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Organizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Struktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

Więcej o: Władze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są uchwały, zarządzenia, stanowiska w sprawach publicznych podjęte przez władze Naszej Instytucji.

Więcej o: Uchwały i zarządzenia

W tym dziale znajdują się oświadczenia majątkowe kadry Naszej Instytucji zobowiązanej do składania i udostępniania takich oświadczeń.

Więcej o: Oświadczenia majątkowe

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Więcej o: Programy i raporty

W dziale Programy znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych.

Więcej o: Programy

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych dziedzin życia naszej instytucji.

Więcej o: Raporty i sprawozdania

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

Więcej o: Finanse i mienie

W tym dziale znajdą Państwo zestawienie rocznych planów finansowych Naszej Instytucji oraz planów finansowych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich.

Więcej o: Plany finansowe

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Więcej o: Sprawozdania finansowe

Majątek Naszej Instytucji służy wykonywaniu jego zadań publicznych. W tym dziale zestawiono materiały nt. majątku publicznego, którym dysponuje i zarządza Nasza Instytucja. 

Więcej o: Mienie publiczne

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Więcej o: Załatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Redakcja BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Pomoc BIP

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Więcej o: Ogłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Więcej o: Zamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.

Więcej o: Praca w Naszej Instytucji

Na tej stronie znajdują się informacje o wynikach naboru pracowników do Naszej Instytucji.

Więcej o: Wyniki naboru