REGULAMIN  PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie

Na podstawie art. 104 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (Dziennik Ustaw z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) ustalam:

I Przepisy wstępne

§ 1

Regulamin ustala organizację i porządek w pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§ 2

Postanowienia regulaminu stosuje się do wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj pracy i stanowisko.

§ 3

Przed dopuszczeniem do pracy każdy pracownik będzie zapoznany z przepisami regulaminu, podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią zostanie dołączone do akt.

§ 4

Ilekroć w regulaminie jest mowa o pracodawcy należy przez to rozumieć Dyrekcję.

II  Obowiązki pracowników

§ 5

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest:

 1. rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę
 2. stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę
 3. przestrzegać ustalonego czasu pracy
 4. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku
 5. przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych
 6. podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy
 7. dbać o dobro zakładu pracy i jego mienie
 8. zachować w tajemnicy informacje organizacyjne zakładu, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
 9. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach
 10. przestrzegać w zakładzie zasad współżycia społecznego
 11. dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy
 12. należycie zabezpieczyć, po zakończeniu pracy, narzędzia, urządzenia  i pomieszczenia pracy

§ 6

Wstęp i przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy w stanie po użyciu alkoholu jest zabronione.

§ 7

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownik jest obowiązany rozliczyć się z zakładem.

§ 8

Wprowadza się zakaz palenia tytoniu:

 1. na konferencjach i naradach
 2. w pomieszczeniach pracy i pomieszczeniach socjalnych- z wyjątkiem palarni lub miejsc wydzielonych do palenia odpowiednio oznakowanych wyposażonych

III  Czas pracy

§ 9

Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez pracownika na wykonywanie obowiązków.

 1. Czas pracy pracowników administracyjnych i obsługowych wynosi 40 godzin tygodniowo w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
 2. Harmonogramy pracy ustala się z uwzględnieniem dodatkowych dni wolnych od pracy (wolne soboty).
 3. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

§ 10

Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, mogą korzystać z 15- minutowej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy. Czas rozpoczynania i zakończenia przerwy śniadaniowej ustala Dyrektor w porozumieniu z pracownikami.

§ 11

Niedziele i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.

§ 12

Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.

§ 13

 1. Przebywanie pracowników na terenie zakładu pracy, poza godzinami pracy, może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego.
 2. Ewidencję pracowników upoważnionych do pobierania kluczy do pomieszczeń pracy prowadzi woźny szkolny.

§ 14

Przyjście do pracy pracownicy potwierdzają podpisem na liście obecności w sekretariacie szkoły. Wyjście z terenu placówki w czasie pracy pracownicy wpisują do książki wyjść w sekretariacie szkoły.

§ 15

Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowywana z zaznaczeniem, czy jest to obecność usprawiedliwiona. W czasie nieobecności pracownika jego bezpośredni przełożony decyduje, komu praca ma być zastępczo przydzielona.

§ 16

Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż określona w umowie o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego (tzw. delegacja).

IV 
Obowiązki pracodawcy

§ 17

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

 1. zapewnić pracownikowi przydział pracy zgodny z treścią umowy o pracę
 2. zapoznać pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz z jego podstawowymi uprawnieniami,
 3. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
 4. zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
 6. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 7. zaspokajać, w miarę posiadanych środków, bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników,
 8. wydawać pracownikowi potrzebne materiały i narzędzia pracy.


Urlopy i zwolnienia od pracy

§ 18

 1. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.
 2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników. O terminie urlopu zawiadamia się pracownika nie później niż na miesiąc przed dniem jego rozpoczęcia.
 3. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy (osoby upoważnionej) na karcie urlopowej.
 4. Na wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach, urlop wypoczynkowy może być udzielony poza planem urlopów.
 5. Część urlopu nie wykorzystaną z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odbywania ćwiczeń wojskowych, urlopu macierzyńskiego - pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.
 6. Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca I kwartału następnego roku.
 7. Pracownicy pedagogiczni szkoły otrzymują urlop wypoczynkowy zgodnie z Kartą Nauczyciela.
 8. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

§ 19

 1. Pracownikowi na jego pisemny wniosek może być udzielony urlop bezpłatny – Art. 174 Kodeksu Pracy.
 2. Pracownikowi, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, może być udzielony urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres uzgodniony między pracodawcami.

 

§ 20

Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego pracownikowi:

 1. w celu sprawowania osobistej opieki nad swoim dzieckiem (urlop wychowawczy),
 2. dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora,
 3. podejmującemu naukę w szkole lub w formach pozaszkolnych, bez skierowania pracodawcy,
 4. na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika,

§ 21

W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami, pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy:

 1. W celu wykonywania zadań lub czynności:
  1. ławnika w sądzie,
  2. członka komisji pojednawczej,
  3. obowiązku świadczeń osobistych.
 2. W celu:
  1. wykonywania powszechnego obowiązku obrony,
  2. stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji, kolegium do spraw wykroczeń, komisji pojednawczej, sądu pracy, Najwyższej Izby Kontroli w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym,
  3. przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych albo badań stanu zdrowia na określonych stanowiskach pracy jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie badań w czasie wolnym od pracy,
  4. oddania krwi albo przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich,
  5. uczestniczenia w posiedzeniach rady nadzorczej, jeżeli pracownik jest członkiem tej rady.
 3. W celu występowania w charakterze:
  1. biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń,
  2. strony lub świadka w postępowaniu przed komisją pojednawczą.

§22

 1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela pracodawca.
 2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust.1, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia.

  Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

§ 23

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący:

 1. 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
 2. 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

§ 24

Pracownicy (pracownikowi) wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – Art. 188 Kodeksu Pracy.

VI 
Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa.

§ 25

Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

§ 26

Pracodawca jest zobowiązany:

 1. zapoznawać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
 2. prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 4. kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,
 5. wydać pracownikowi, przed rozpoczęciem pracy, odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
 6. wskazać pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie odzieży i obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych mu narzędzi pracy.  

§ 27

 1. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, podlegają także szkoleniom okresowym. Przyjęcie do wiadomości regulaminu ochrony przeciwpożarowej pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.

§ 28

 1. Pracownikom przydzielane są nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem.
 2. Przełożony nie dopuszcza pracownika  do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianego do stosowania na danym stanowisku pracy.
 3. Pracownikom przydzielane są środki ochrony osobistej na zasadach ustalonych w zakładowej tabeli norm przydziału środków higieny osobistej.

§ 29

 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
 2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust.1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
 3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się miejsca zagrożenia, w przypadkach, o których mowa w ust.1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

VII Ochrona pracy kobiet i młodocianych

§ 30

Nie wolno zatrudniać kobiet:

Przy pracach związanych z dźwiganiem ciężarów

 1. przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów
  1. jeśli praca wykonywana jest stale - powyżej 15 kg na osobę
  2. jeśli praca wykonywana jest dorywczo - powyżej 25 kg na osobę
 2. przy ręcznym podnoszeniu ciężarów pod górę (pochylnie, schody)
  1. jeśli praca wykonywana jest stale - powyżej 10 kg na osobę
  2. jeśli praca wykonywana jest dorywczo - powyżej 20 kg na osobę

Przy pracach, o których mowa w ust.1 kobiety w ciąży

 1. do 6 miesiąca włącznie wolno dźwigać ciężary do 5 kg oraz przewozić ciężary nie przekraczające połowy w/w norm,
 2. po upływie 6 miesiąca ciąży jest zabronione wszelkie podnoszenie, przenoszenie, przesuwanie, przewożenie ciężarów,
 3. przy pracach w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, jeżeli mogą być przekroczone graniczne wartości dawek ustalonych dla pracowników bezpośrednio narażonych.

§ 31

Przy ręcznym przenoszeniu ciężarów, jeżeli jest to konieczne, należy stosować sprzęt pomocniczy. Ciężar ładunku wraz ze sprzętem pomocniczym nie może przekraczać norm określonych w § 35 ust 1.

§ 32

 1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych.
 2. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
 3. Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

§ 33

Do innej odpowiedniej pracy przenosi się kobietę w ciąży:

 1. zatrudnioną przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży,
 2. w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej, stan ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

§ 34

 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.
 2. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda.
 3. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują.
 4. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

VIII  Wypłata wynagrodzenia

§ 35

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednio do wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy.

§ 36

 1. Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu pracy nie może być niższe od najniższego ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, nie wlicza się:
  1. wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
  2. dodatku stażowego

§ 37

Szczegółowe zasady wynagradzania, przyznawania dodatków i premii określa zakładowy regulamin wynagradzania.

§ 38

 1. Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkiem stażowym i funkcyjnym oraz premią motywacyjną, płatne jest co miesiąc z dołu w dniu 28 każdego miesiąca; jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.
 2. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana jest w terminie do dnia 28 następnego miesiąca.
 3. Pracodawca na wniosek pracownika jest zobowiązany do udostępnienia mu dokumentacji płacowej do wglądu, oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

§ 39

 1. Wynagrodzenie na wniosek pracownika może być przekazywane na jego rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy.
 2. Wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaca się nie później niż w ciągu miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

§ 40

Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu:

 1. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 3. kary pieniężne przewidziane w art.108 Kodeksu Pracy,
 4. inne należności, na potrącenie których pracownik wyraził zgodę.

IX   Wyróżnienia i nagrody

§ 41

Za przejawianie inicjatywy w pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć i efektów w pracy może być przyznana gratyfikacja pieniężna. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia podaje się do wiadomości wszystkich pracowników.

X  Dyscyplina pracy

§ 42

Opuszczenie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zezwolenia przez pracodawcę, usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności:

 1. wypadek lub choroba powodująca niezdolność pracownika lub izolacja z powodu choroby zakaźnej,
 2. wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki,
 3. okoliczności sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 14,
 4. nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy.

§ 43

 1. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien uprzedzić swego przełożonego.
 2. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić w formie pisemnej nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy.
 3. W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu nieobecności, nie później jednak niż w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby lub za pośrednictwem poczty. W tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.
 4. W razie nieobecności w pracy w związku:
  1. z niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej,
  2. chorobą członka rodziny pracownika, wymagającą sprawowania przez pracownika osobistej opieki, pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając przełożonemu zaświadczenie lekarskie do 7 dni.

§ 44

 1. Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź za nieusprawiedliwioną należy do pracodawcy lub osoby przez niego wyznaczonej.
 2. Pracownik stawiający się do pracy po okresie nieobecności jest obowiązany niezwłocznie podać przyczynę nieobecności na piśmie.

§ 45

W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:

 1. spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez usprawiedliwienia,
 2. stawia się do pracy w stanie po użyciu alkoholu,
 3. spożywa alkohol w czasie pracy,
 4. wykonuje polecenia w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełożonych wskazówkami,
 5. wykazuje obraźliwy lub lekceważący stosunek do przełożonych i współpracowników,
 6. nie przestrzega tajemnicy służbowejmogą być stosowane kary:
  1. kara upomnienia
  2. kara nagany

§ 46

Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw.

§ 47

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - może być zastosowana również kara pieniężna.

§ 48

Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń zaliczek pieniężnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych.

§ 49

 1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
 2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

§ 50

 1. Kary stosuje Dyrektor Szkoły i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika.
 2. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
 3. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika.

XI   Przepisy końcowe

§ 51

W razie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępuje go stały zastępca, a w przypadku braku stałego zastępcy pracownik wyznaczony przez tego kierownika.

Kierownik komórki organizacyjnej w czasie nieobecności podległego pracownika:

 1. wyznacza na ten okres innego pracownika lub rozdziela czynności pracownika nieobecnego pomiędzy innych pracowników komórki,
 2. w przypadku braku możliwości wykonywania zadań nieobecnego pracownika przez innych pracowników komórki organizacyjnej zgłasza ten fakt swemu przełożonemu, który podejmuje decyzję w tym zakresie.

§ 52

 1. Dyrektor lub wyznaczony przez niego zastępca przyjmuje pracowników w wyznaczonych terminach w sprawach skarg, wniosków i zażaleń.
 2. Terminy, o których mowa podaje się do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 53

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tarnów dnia 01.09.2009 r.
Dyrektor Szkoły
Teresa Kot

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 13, czerwiec 2017 15:00 Jerzy Wiatr