1. Boisko szkolne i znajdujące się na nim urządzenia sportowe są przeznaczone do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, różnych form zajęć pozalekcyjnych, rozgrywania zawodów sportowych oraz innych imprez przewidzianych w planie pracy Szkoły Nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie, zwanej dalej „Szkołą”.
 2. Korzystanie z boiska szkolnego i urządzeń sportowych podczas lekcji wychowania fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych powinno odbywać się pod nadzorem nauczycieli lub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo ćwiczących.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie boiska szkolnego.
 4. Sprzęt i urządzenia sportowe znajdujące się na boisku szkolnym powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 5. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska szkolnego mają :
  1. uczniowie Szkoły uczestniczący w zajęciach lekcyjnych , pozalekcyjnych świetlicowych.
  2. zorganizowane grupy sportowe których zajęcia ujęte są w  grafiku wykorzystania boiska,
 6. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów Szkoły znajdujących się na terenie boiska szkolnego.
 7. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody poniesione przez osoby postronne korzystające z boiska szkolnego.
 8. Z boisk i urządzeń sportowych należy korzystać w sposób kulturalny, należy o nie dbać, a po zakończeniu zajęć miejsce ćwiczeń pozostawić w należytym porządku.
 9. Na obiekcie obowiązuje zakaz:
  1. wprowadzania psów i innych zwierząt,
  2. niszczenia urządzeń,
  3. wspinania się po ogrodzeniu boiska, konstrukcjach koszowych i bramkach,
  4. jazdy po boisku pojazdami,
  5. palenia wyrobów tytoniowych,
  6. spożywania napojów alkoholowych,
  7. przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,
  8. zaśmiecania terenu.
 10. Za stan boiska oraz sprzętu i urządzeń sportowych znajdujących się na nim odpowiadają osoby prowadzące zajęcia i wszyscy pozostali użytkownicy.
 11. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 12. Jeśli, stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel lub opiekun ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości Dyrektorowi Szkoły celem ich niezwłocznego usunięcia.
 13. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie umiejętności posługiwania się sprzętem sportowym.
 14. Zakazuje się używania na boisku szkolnym sprzętu sportowego, który samowolnie lub niewłaściwie użyty może stwarzać zagrożenie lub powodować zniszczenia (dysk, kula, młot, oszczep, tyczka itp.).
 15. Grupy uczniów Szkoły mogą korzystać z boiska szkolnego tylko pod nadzorem opiekunów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie
Regulamin wchodzi w życie  01. 09. 2009

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 13, czerwiec 2017 15:01 Jerzy Wiatr