Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), zarządzam, co następuje:

§ 1

Niniejszy regulamin, zwany dalej regulaminem wynagradzania, ustala zasady i warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Generała Józefa Bema w Tarnowie.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. rozporządzeniu płacowym - rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398), 
 2. Kodeksie Pracy – rozumie się przez to ustawę  z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
 3. pracownikach – rozumie się przez to osoby zatrudnione w Szkole Podstawowej Nr 15 na podstawie umowy o pracę bez względu na rodzaj zawartej umowy i wymiar czasu pracy,
 4. zakładowej organizacji związkowej – rozumie się przez to związek zawodowy lub jednostkę organizacyjną związku zawodowego działające w szkole (placówce), którym przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej.
 5. najniższym wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to minimalną kwotę wynagrodzenia zasadniczego określoną w załączniku nr 1 do Regulaminu,
 6. Szkole – rozumie się przez to Szkołę Podstawową Nr 15 w Tarnowie,
 7. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 233, poz. 1458).

Wynagrodzenie za pracę.

§ 3

Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje:

 1. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy - na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458),
 2. dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, premia oraz nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej - na podstawie art. 36 ust. 4-6 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458) oraz regulaminu wynagradzania,
 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne – na podstawie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997r., Nr 160, poz. 1080 ze zmianami),
 4. dodatkowe wynagrodzenie za pracę: w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta - na podstawie i zasadach określonych  w art.151-151(12) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)
 5. odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy - na podstawie  i zasadach określonych ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. z 2003r., Nr 90, poz. 844 ze zm.),
 6. wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - na podstawie i zasadach określonych w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.),
 7. świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, obejmujące: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy – na podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r., Nr 31 poz. 267 ze zm.).

Wynagrodzenie  zasadnicze

§ 4

 1. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika określone jest stosownie do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji.
 2. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wynagrodzenia, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2002r., Nr 200, poz. 1679 ze zm.).
 3. Stawki maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania.
 4. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika nie może być niższe niż minimalna przysługująca pracownikowi miesięczna kwota wynagrodzenia zasadniczego określona w części B tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia płacowego.
 5. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę lub w aneksie do zawartej umowy poprzez wskazanie kategorii zaszeregowania i oznaczenie kwoty należnej pracownikowi.
 6. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy skutkuje ustaleniem wynagrodzenia zasadniczego w wysokości proporcjonalnej do ustalonego w umowie wymiaru czasu pracy.

§ 5

Ustala się maksymalne wymagania kwalifikacyjne pracowników na poszczególnych stanowiskach, na poziomie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych na tych stanowiskach, określonym w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia płacowego.

Dodatek funkcyjny i dodatek specjalny.

§ 6

 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:
  • główny księgowy,    przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości wskazanej w załączniku nr 3.
 2. Dodatek specjalny może zostać przyznany pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia     obowiązków służbowych lub czasowego powierzenia dodatkowych zadań.
 3. Dodatek okresowy może być przyznany również ze względu na charakter pracy lub warunki     wykonywanej pracy.
 4. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony od 1 miesiąca do 6 miesięcy, a w szczególnie     uzasadnionych przypadkach także na czas dłuższy.
 5. Dodatek specjalny wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia w kwocie     wynoszącej co najmniej 10% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego i nie więcej niż     40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego osoby, której dodatek przyznano.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany w wysokości     wyższej niż w ust. 5.
 7. Dodatek specjalny przyznaje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy.

Nagrody

§ 7

 1. W ramach środków na wynagrodzenia może być utworzony na dany rok kalendarzowy fundusz nagród pracowników za szczególne osiągnięcia zawodowe, zwany dalej funduszem nagród.
 2. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Wysokość nagród ustalana jest corocznie w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.
 4. Przyjmuje się następujące kryteria przyznawania nagród:
  1. wzorowe wypełnianie obowiązków
  2. złożoność realizowanych zadań
  3. terminowe wykonywanie zadań
  4. wykazywanie inicjatywy w pracy
  5. przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych
  6. podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z potrzebami szkoły (placówki)
  7. dbanie o dobro szkoły (placówki)

  Pracownikowi Szkoły, z którym następuje rozwiązanie stosunku pracy z powodu przejścia na        emeryturę lub rentę może być przyznana nagroda za całokształt pracy zawodowej.

Dodatek za wieloletnią pracę.

§ 8

 1. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek tez wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. W latach następnych dodatek stażowy przysługuje w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku stażowego wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 3. W przypadku gdy praca w szkole stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.
 4. Dodatek stażowy jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
  • począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
  • za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

Odprawa emerytalna lub rentowa.

§ 9

 1. Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:
  • po 10 latach pracy – dwumiesięcznego wynagrodzenia,
  • po 15 latach pracy – trzymiesięcznego wynagrodzenia,
  • po 20 latach pracy – sześciomiesięcznego wynagrodzenia
 2. Do okresów pracy uprawniających do jednorazowej odprawy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia, oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
 4. Jednorazowa odprawa , o której mowa w ust. 1 jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy.

Nagroda jubileuszowa.

§ 10

 1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa, zwana w dalszej części „nagrodą” w wysokości:
  • Po 20 latach pracy – 75 % wynagrodzenia miesięcznego
  • Po 25 latach pracy – 100 % wynagrodzenia miesięcznego
  • Po 30 latach pracy – 150 % wynagrodzenia miesięcznego
  • Po 35 latach pracy – 200 % wynagrodzenia miesięcznego
  • Po 40 latach pracy – 300 % wynagrodzenia miesięcznego
  • Po 45 latach pracy – 400 % wynagrodzenia miesięcznego
 2. Pracownik nabywa prawo do nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.
 3. W razie jednoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.
 4. Pracownik jest zobowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
 5. Wypłata nagrody następuje z urzędu, tj. bez wniosku pracownika, niezwłocznie po nabyciu do niej prawa.
 6. Podstawą do obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu wypłaty. Jeżeli pracownika nabył prawo do nagrody, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody.
 7. Podstawę wyliczenia nagrody stanowi, odpowiedni do przepracowanego okresu, procent sumy miesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
 8. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
 9. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród, wypłaca się tylko jedną nagrodę – najwyższą.
 10. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 9, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, a wciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości , a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
 11. Przepisy ust. 9 i ust.10 mają odpowiednio zastosowanie w razie gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

Inne świadczenia pieniężne związane z pracą.

§ 11

Pracownikom Szkoły przysługują, poza wynagrodzeniem za pracę i wymienionymi dodatkami, również inne świadczenia pieniężne związane z pracą:

 1. świadczenia należne z tytułu podróży służbowych na podstawie art. 41 ustawy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz.1990 z późn. zm) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.),
 2. świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu o art. 92 i art. 184 oraz art.189 Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – ustawa z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 Nr 31, poz.267 z późn.zm.),
 3. świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w oparciu o art.92 i art. 2371 Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące zakres i wysokość tych świadczeń, w tym ustawa z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005, nr 31, poz 237 z późn.zm.) oraz ustawa z dnia 30 października 2002 o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.),
 4. odprawa w związku z powołaniem do służby wojskowej należna w oparciu o art. 125 ustawy z dnia 21 listopada1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004, Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.),
 5. odprawa pośmiertna pracownika przysługująca rodzinie pracownika na podstawie art.93 Kodeksu Pracy w wysokości określonej w tym przepisie,
 6. dodatkowe wynagrodzenie roczne na postawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.),
 7. wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop na podstawie art.171 i art. 172 Kodeksu Pracy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08 stycznia 1997r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz.14 z późn.zm.),
 8. odprawa pieniężna na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz.844 z późn. zm.),
 9. inne – na warunkach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Wypłata wynagrodzenia.

§ 12

 1. Wynagrodzenie płatne jest co miesiąc z dołu od 26 dnia do końca miesiąca.
 2. Wynagrodzenia i pozostałe należności pracownicze wypłacane są na rachunek bankowy wskazany przez pracownika lub gotówką w sekretariacie szkoły.
 3. Pracodawca na wniosek pracownika jest zobowiązany do udostępnienia mu dokumentacji płacowej do wglądu oraz do przekazania odcinka listy płac z informacją o wszystkich składnikach wynagrodzenia.
 4. Inne świadczenia wypłacane są w ciągu jednego miesiąca od dnia ich przyznania.

 § 13

W sprawach nieuregulowanych regulaminem wynagradzania stosuje się przepisy prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem: Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzenia płacowego.

§ 14

Regulamin wynagradzania został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi.

§ 15

Regulamin wynagradzania obowiązuje na czas nieokreślony. Wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2009 r. na podstawie zarządzenia dyrektora.

§ 16

Regulamin wynagradzania jest dostępny pracownikom do wglądu w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie, ul. Krupnicza 8.

§ 17

Zmiany w regulaminie wynagradzania wprowadza się protokołem dodatkowym.

......................................................................

(podpis przedstawiciela pracodawcy)

.......................................................

.......................................................

(podpisy przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych)


Załącznik nr 1

Tabela minimalnych i maksymalnych kwot miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria zaszeregowania

Wynagrodzenie zasadnicze minimalna kwota w złotych

Wynagrodzenie zasadnicze maksymalna kwota w złotych

I

1100

2000

II

1120

2200

III

1140

2400

IV

1160

2600

V

1180

2800

VI

1200

3000

VII

1220

3200

VIII

1240

3400

IX

1260

3600

X

1280

3800

XI

1300

4000

XII

1350

4200

XIII

1400

4400

XIV

1450

4600

XV

1500

4800

XVI

1550

5000

XVII

1600

5200

XVIII

1650

5400

XIX

1700

5600

 

Załącznik Nr 2

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 w  TARNOWIE.

Lp

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie

Liczba lat pracy

1

Główny księgowy

XVI

według odrębnych przepisów

2

Specjalista

VIII

-

Średnie

5

Wyższe

4

3

Samodzielny referent

VII

-

wyższe

2

średnie

4

 

4

Intendent

V

-

średnie

1

zasadnicze zawodowe

2

5

Starszy intendent

VI

-

Wyższe

-

Średnie

2

 

6

 

Kucharz

V

-

Zasadnicze zawodowe

-

podstawowe

 

-

7

Szatniarz

II

-

podstawowe

-

 

8

Konserwator

V

-

średnie zawodowe

-

zasadnicze zawodowe

-

9

Woźny

II

-

podstawowe

-

10

Pomoc kuchenna

 

IV

-

zasadnicze zawodowe

-

podstawowe

-

 

11

Sprzątaczka

 

I

-

Średnie

-

Podstawowe

 

-

 

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego

1

do 40

2

do 60

3

do 80

4

do 100

5

do 120

6

do 140

7

do 160

8

do 200

9

do 250

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

(Dz. U. Nr 50, poz.398 z dnia 18 marca 2009 r.).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 13, czerwiec 2017 15:02 Jerzy Wiatr