REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA
W TARNOWIE.

  § 1

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły poprzez swoich przedstawicieli.
 2. Samorząd działa w oparciu o Regulamin Samorządu zgodny ze Statutem Szkoły.
 3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Praca w Samorządzie:
  1. stwarza uczniom możliwość pełnego uczestnictwa w życiu szkoły,
  2. uczy współdziałania i współodpowiedzialności za siebie i innych,
  3. wdraża do zdrowej i twórczej rywalizacji,
  4. wdraża do samorządności,
  5. wyzwala inicjatywę i pomysłowość uczniów,
  6. uaktywnia społecznie.
 5. Samorząd Uczniowski tworzą Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczącego Samorządów Klasowych.
 6. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy:
  1. uchwalenie Regulaminu Samorządu,
  2. uchwalanie zmian i uzupełnień Regulaminu,
  3. uchwalanie głównych elementów programu działania Samorządu,
  4. dwoływanie członków Samorządu,
  5. przydział i nadzorowanie wykonania zadań przydzielonych poszczególnym klasom.
 7. Samorząd Uczniowski podejmuje uchwały po zasięgnięciu opinii klas.
 8. Zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 9. Zebranie Samorządu zwołują przewodniczący SU wraz z Opiekunem. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad społeczność szkolna informowana jest z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem przez pisemne ogłoszenie umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w formie komunikatów ogłaszanych w klasach.
 10. Zebraniu Samorządu przewodniczy Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Prezydium.
 11. Nadzwyczajne zebranie Samorządu zwołuje Opiekun lub Przewodniczący Prezydium Samorządu.
 12. W zebraniach Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Prezydium lub Opiekunów SU. Zebrania są protokołowane przez Sekretarza SU lub Opiekuna SU.
 13. Działalność Samorządu wspierają i nadzorują Opiekunowie - nauczyciele wybrani przez uczniów. Rolą Opiekunów jest doradzanie i pomaganie Samorządowi Uczniowskiemu w realizowaniu zadań i pośrednictwo między Samorządem a Organami Szkoły.
 14. Dyrektor szkoły zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne, w tym lokalowe, oraz współpracuje z Samorządem poprzez Opiekunów.

§ 2

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Samorząd Uczniowski jest powołany do reprezentowania uczniów wobec organów szkoły.
 2. Samorząd reprezentuje społeczność uczniowską wobec instytucji, organów i organizacji pozaszkolnych.
 3. Realizacji celów winna towarzyszyć dbałość o dobre imię szkoły.
 4. Do zadań Samorządu należy w szczególności:
  1. wdrożenie przedstawicieli społeczności uczniowskiej do pracy na rzecz Szkoły i współpracy ze środowiskiem lokalnym,
  2. podniesienie rangi Samorządu Uczniowskiego na terenie Szkoły,
  3. wdrożenie do samodzielnego i świadomego podejmowania decyzji i działań,
  4. przedstawianie organom Szkoły opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej,
  5. współdziałanie z organami Szkoły, organizacjami szkolnymi i Radą Rodziców w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki,
  6. włączanie się do akcji humanitarnych,
  7. występowanie do organów Szkoły o udzielenie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji,
  8. mediacja przy rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkolnej,
  9. współudział w organizowaniu pozalekcyjnego życia szkolnego,
  10. planowanie, organizowanie i ocenianie własnych i zespołowych działań na rzecz Szkoły i środowiska,
  11. integracja społeczności szkolnej,
  12. kształtowanie postaw koleżeńskich i prospołecznych,
  13. organizowanie uroczystości szkolnych, działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej,
  14. tworzenie ceremoniału Szkoły, kultywowanie tradycji,
  15. współudział w ocenianiu nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego,
  16. dbałość o dobre imię i honor Szkoły,
  17. gromadzenie środków finansowych do realizacji celów statutowych.
 5. Samorząd poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych społeczności uczniowskiej. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję Samorząd Szkolny może wystąpić (powiadomieniem dyrekcji) z pisemną skargą do Rzecznika Praw Ucznia.

§ 3

ORGANY SAMORZĄDU

 1. Organami Samorządu są:
  1. Samorząd Klasowy,
  2. Samorząd Szkolny,
  3. Prezydium Samorządu Uczniowskiego,
  4. Sekcje: porządkowa, dekoracyjna, informacyjna.

   Zadania sekcji porządkowej to między innymi organizacja zbiórki surowców wtórnych; zadania sekcji dekoracyjnej to przygotowywanie potrzebnych dekoracji, w tym dbałość o gabloty SU; w kompetencjach sekcji informacyjnej leży prowadzenie księgi protokołu oraz przekazywanie informacji społeczności uczniowskiej w formie ustnej lub pisemnej.

 2. Kadencja samorządowych organów wybieralnych trwa jeden rok .
 3. Wszystkie wybory personalne dokonywane są w głosowaniu tajnym.
 4. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych.
 5. Opiekunowi samorządu przysługuje prawo wstrzymania realizacji decyzji Samorządu niezgodnych ze Statutem Szkoły.

§ 4

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego stanowią:
  1. Przewodniczący
  2. Dwóch Zastępców Przewodniczącego
  3. Skarbnik
  4. Sekretarz.
 2. Skład Prezydium Samorządu Szkolnego konstytuuje się na swoim pierwszym zebraniu, na którym następuje również przydział funkcji i obowiązków.
 3. Prezydium Samorządu Szkolnego jest organem wykonawczym Samorządu Uczniowskiego.
 4. Zebrania Prezydium zwołuje Przewodniczący lub Opiekun Samorządu.
 5. Zebrania Prezydium są protokołowane w Księdze Protokołów.
 6. W przypadku niekompetencji członka prezydium Samorządu Uczniowskiego pozostali członkowie wraz z Opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co nie oznacza równoczesnego usunięcia z Samorządu Uczniowskiego.
 7. Przez niekompetencję rozumie się: nie wypełnianie obowiązków i zadań wynikających z pełnionej funkcji, działania niezgodne z Regulaminem, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, zachowania niegodne ucznia.
 8. Odwołanemu przysługuje prawo do poddania się pod ocenę Samorządu Uczniowskiego, którego decyzja jest ostateczna.
 9. W związku z poświadczonym przez Opiekuna wypełnianiem swoich funkcji członkowi Prezydium Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Dyrektorem przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności na lekcji.

§ 5

CZŁONEK SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. jest świadomy swojej wartości jako przedstawiciela wszystkich uczniów,
 2. zna swoje prawa i obowiązki, potrafi je właściwie interpretować i wykorzystywać,
 3. potrafi samodzielnie i świadomie podejmować decyzje i bierze za nie odpowiedzialność,
 4. zna i przestrzega zasad pracy w grupie,
 5. potrafi zorganizować pracę sobie lub grupie, pokierować pracą lub podporządkować się zwierzchnikowi,
 6. rozpoznaje potrzeby społeczności uczniowskiej i wychodzi im naprzeciw,
 7. umie zaprezentować swój punkt widzenia i bierze pod uwagę poglądy innych ludzi,
 8. czynnie uczestniczy w życiu Szkoły,
 9. ma wpływ na decyzje podejmowane w Szkole,
 10. potrafi określić swoje predyspozycje i bezinteresownie je wykorzystać,
 11. szanuje siebie i innych,
 12. poznaje podstawowe zasady przedsiębiorczości i gospodarowania funduszami,
 13. przyswaja sobie metody i techniki negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

 § 6

SAMORZĄD KLASOWY

 1. Samorząd Klasowy składa się z trzech osób:
  1. Przewodniczącego Klasy,
  2. Zastępcy Przewodniczącego Klasy,
  3. Skarbnika.
 2. Samorząd Klasowy reprezentuje uczniów klasy w zakresie wszystkich spraw należących do kompetencji Samorządu.

§ 7

DOKUMENTACJA

 1. Oryginał Regulaminu Samorządu Uczniowskiego przechowywany jest w dokumentacji szkoły.
 2. Księga Protokołów Samorządu Szkolnego przechowywana jest w zabezpieczonym miejscu na terenie szkoły.

 § 8

ORDYNACJA WYBORCZA

 1. Samorządy Klasowe w porozumieniu z opiekunem wyłaniają Komisję Wyborczą.
 2. Zadaniem Komisji jest zweryfikowanie prawidłowości zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie głosowania, zabezpieczenie kart do głosowania, sporządzenie protokołu głosowania oraz ogłoszenie - w ciągu 24 godzin od ich zakończenia - wyników wyborów.
 3. W skład  Komisji wchodzą uczniowie (po jednym przedstawicielu z każdej klasy VI) oraz Opiekun w charakterze obserwatora. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza komisji.
 4. Kandydować w wyborach może po dwóch uczniów z każdej klasy V i VI, których kandydatury poprze klasa.
 5. Wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania Samorządu.
 6. Wybory odbywają się w trybie tajnym.
 7. Głosuje się na przygotowanych przez Komisję kartach zawierających pełną, aktualną listę kandydatów.
 8. Głos ważny to taki, który zawiera zawiera przynajmniej jedno i nie więcej niż dwa wskazania przy nazwiskach kandydatów.
 9. Sposób przeprowadzenia wyborów powinien umożliwić wzięcie w nich udziału możliwie największej liczbie uprawnionych. Poprzez "uprawnionego" wyborcę rozumie się każdego ucznia szkoły z klas IV-VI, który nie został pozbawiony lub zawieszony w prawach ucznia.
 10. Wybory winny odbyć się między 01 a 30 września.
 11. Nowa kadencja Prezydium Samorządu Szkolnego rozpoczyna się z dniem 01 października

 § 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego został ułożony z uwzględnieniem:
  1. obowiązujących ustaw i zarządzeń MEN
  2. programu wychowawczego szkoły
  3. wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej
  4. propozycji uczniów i Rodziców.
 2. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Samorząd Uczniowski dnia 01 października 2005 r.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.
 4. Warunkiem wyboru nauczyciela na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest wyrażenie przez niego zgody.
 5. Kadencja opiekuna Samorządu Szkolnego trwa 2 lata.
 6. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz jego Prezydium zastrzegają sobie prawo modyfikacji regulaminu na rok 2005/2006.

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 13, czerwiec 2017 15:04 Jerzy Wiatr