1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego , szkolnego koła sportowego oraz imprez sportowo - okolicznościowych.
 2. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają: dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego oraz osoby korzystające z sali.
 3. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
 4. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 5. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel, osoba prowadząca zajęcia.
 6. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Każda klasa czy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek.
 8. Utrzymywanie czystości sali, szatni i sprzętu stanowi warunek do dalszego korzystania z nich.
 9. Na salę gimnastyczną nie wolno wnosić jedzenia i picia.
 10. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny i obuwie sportowe.
 11. Ćwiczący zachowują porządek w szatni pozostawiając odzież i obuwie na wyznaczonych miejscach. Wartościowe przedmioty należy zostawić u nauczyciela prowadzącego zajęcia - za tego typu rzeczy pozostawione w szatni nauczyciel nie bierze odpowiedzialności.
 12. W sali gimnastycznej mogą przebywać klasy/grupy/ tylko w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia. Ćwiczący w sali gimnastycznej zobowiązani są przestrzegać polecenia nauczyciela, dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu.
 13. Po skończonej lekcji uczniowie porządkują sprzęt i salę. Nauczyciel sprawdza czy wszystko jest w należytym porządku.
 14. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają natychmiast nauczycielowi.
 15. Podczas dyskotek szkolnych wychowawcy bądź opiekunowie klas biorących udział w zabawie, zobowiązani są do wyniesienia z sali gimnastycznej wszystkich ruchomych sprzętów sportowych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 13, czerwiec 2017 15:05 Jerzy Wiatr