winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

WPŁATY ZA OBIADY W MIESIĄCU
GRUDZIEŃ 2019
15 DNI X 3,50= 52,50

Wpłaty należy uiścić do dnia 10.12.2019 u intendenta lub drogą elektroniczną: 

Rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa Nr 15
ul Krupnicza 8
33-100 Tarnów
37 1030 1250 0000 0000 8802 8058
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

W tytule proszę podać: wpłata za obiad, nazwisko i imię dziecka, klasa.

Nie dokonanie wpłaty w terminie może skutkować decyzjami wynikającymi z zapisu Uchwały Nr XVIII/242/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 stycznia 2008 roku § 3 pkt. 4 w brzmieniu: „(..) W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie określonym w ust.2 zaprzestaje się wydawania posiłku począwszy od pierwszego dnia po terminie, aż do uiszczenia zaległej opłaty lub uzyskania przez ucznia decyzji ośrodka pomocy społecznej o przyznaniu pomocy w postaci gorącego posiłku”.

 Nieobecności dzieci na obiedzie proszę zgłaszać przynajmniej dzień wcześniej intendentowi szkoły tel. 14 655 73 73 wew. 26. 

W związku z potrąceniami wynikającymi ze zgłoszonych nieobecności dziecka na obiedzie prosimy, by na początku każdego miesiąca sprawdzić u intendenta szkoły kwotę, jaką należy wpłacić za żywienie dziecka.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA