winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Tarnowie, ul. Krupnicza 8 gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
Przetwarzane dane to dane osobowe pracowników, uczniów i ich rodziców zbierane w związku z nauczaniem dzieci w szkole takie jak: imiona, nazwiska uczniów, imiona rodziców, adres, PESEL, dane kontaktowe, miejsce pracy rodziców, wizerunek ucznia, opinie poradni PPP, dokumentację medyczną, orzeczenia sądowe i organów administracji publicznej, wyniki nauczania osiągane przez uczniów.
Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą w większości od:

 1. rodziców uczniów -  pozyskiwane przy składaniu wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły,
 2. pracowników - pozyskiwane przy przyjęciu do pracy.

 

 

Administratorem danych
osobowych jest

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Gen. J. Bema
ul. Krupnicza 8
33-100 Tarnów
www.sp15.tarnow.pl
tel. 14 655 73 73
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
           Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe inspektora
ochrony danych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
14 655 73 73

Cel przetwarzania
danych osobowych

Realizacja zadań szkoły
poprzez właściwe wypełnianie obowiązku edukacyjnego.

 

 

 

 

Podstawą przetwarzania
danych osobowych są

 1. Ustawa o systemie oświaty
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
 3. Ustawa o systemie informacji oświatowej.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej                         z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
 2. Zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Art. 6 ust 1. a, c, d, e, f RODO

 

Odbiorcami
danych osobowych są

 1. Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 2. Podmioty wskazane przez opiekunów prawnych.
 3. Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionymi  lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

 

 

 

Osoba, której dane dotyczą
przysługuje prawo do

 1. Dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania .
 4. Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody.

 

 1. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadań szkoły.
 2. Administrator nie profiluje danych osobowych oraz nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od dnia zakończenia nauki.
 4. Osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek z informacją o wycofaniu zgody należy złożyć drogą pisemną.