winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Wymagania-edukacyjne

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego został opracowany na podstawie:

 • Programu Alicji Romanowskiej „ Wychowanie Fizyczne Bliższe Wartościom dla klas IV – VI Szkoły Podstawowej” DKW 4014 – 68/99 uwzględniającego  nową podstawę programową (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008r.),
 • Statutu Szkoły,
 • Rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie oceniania według którego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

Obszary podlegające ocenie:

 1. Stopień opanowania wymagań programowych (poziom podstawowy i rozszerzony)
  • właściwe wykorzystanie zdolności koordynacyjno – kondycyjnych,
  • poziom sprawności motorycznej (szczegółowe wymagania edukacyjne),
  • poziom umiejętności technicznych i taktycznych (szczegółowe wymagania edukacyjne),
  • poziom wiedzy z zakresu kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej,
  • umiejętność samooceny, samokontroli i samodoskonalenia,
  • postępy w usprawnianiu (diagnoza na wejściu i końcowa).
 2. Aktywność i systematyczność
  • frekwencja (spóźnienia, nieobecności nieusprawiedliwione, jednostkowe zwolnienia z ćwiczeń),
  • aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji,
  • zaangażowanie w działalność rekreacyjno-sportową szkoły i środowiska,
  • reprezentowanie szkoły w zawodach na różnych szczeblach, osiąganie wysokich lokat,
  • udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach aktywności ruchowej.
 3. Postawa ucznia
  • dyscyplina podczas zajęć,
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas lekcji,
  • przestrzeganie regulaminów korzystania z obiektów sportowych,
  • nawyki zdrowotno-higieniczne,
  • umiejętność współpracy w grupie (zdrowie psychospołeczne, umiejętności życiowe).

Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia:

 1. Ocena poziomu sprawności motorycznej za pomocą testów i sprawdzianów przeprowadzanych dwa razy w roku, w celu porównania wyników (szczegółowe wymagania edukacyjne).
 2. Ocena umiejętności technicznych i taktycznych z poszczególnych dyscyplin -oceniamy na bieżąco,  zgodnie z opracowanymi szczegółowo wymaganiami
 3. Udział w zawodach sportowych, osiąganie wysokich wyników.
 4. Udział w zajęciach sportowych pozalekcyjnych i pozaszkolnych – obserwacja, analiza dzienników zajęć - frekwencji

Uwagi do kryteriów oceny ucznia:

 1. Na ocenę końcową decydujący wpływ ma aktywność ucznia i wysiłek jaki wkłada w czynione postępy (rozporządzenie).
 2. Uczeń ma prawo zgłosić, że jest nieprzygotowany do zajęć (brak stroju) dwa razy w semestrze. Każdy kolejny skutkuje oceną niedostateczną.
 3. Dziewczęta w czasie niedyspozycji obowiązuje aktywne uczestnictwo w zajęciach, natomiast zwalniane są z wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego.
 4. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub od rodziców, nie są zwalniani z obowiązku obecności na lekcji.
 5. Zwolnienie ucznia z ćwiczeń przez rodzica obowiązuje tylko przez dwa kolejne dni. Dłuższe zwolnienie musi być potwierdzone przez lekarza.
 6. Uczniowie i rodzice są zobowiązani poinformować nauczyciela wychowania fizycznego o problemach zdrowotnych ucznia. 

Kryteria szczegółowe na poszczególne oceny

Celująca

 1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą .
 2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły, bądź też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną .
 3. Bierze udział w zawodach międzyszkolnych, wojewódzkich , ogólnopolskich. Osiąga wysokie wyniki sportowe, swoją postawą godnie reprezentuje szkołę .

Bardzo dobra

 1. Uczeń opanował wymagania programowe z poziomu rozszerzonego dla danej klasy .
 2. Posiada duży zasób wiedzy z zakresu kultury fizycznej, edukacji zdrowotnej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu .
 3. Systematycznie doskonali swoją sprawność i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu .
 4. Jego postawa, zaangażowanie i stosunek do przedmiotu nie budzi najmniejszych zastrzeżeń .
 5. Bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych i w zawodach sportowych, mimo że nie jest to działalność systematyczna.

Dobra

 1. Uczeń opanował wymagania programowe z poziomu podstawowego .
 2. Posiadane wiadomości z zakresu kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela .
 3. Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie .
 4. Jego postawa społeczna, aktywność i stosunek do przedmiotu nie budzi większych zastrzeżeń .
 5. Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

Dostateczna

 1. Uczeń nie opanował w pełni wymagań programowych z poziomu podstawowego .
 2. Wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu osobistym .
 3. Wykazuje znaczne luki w wiadomościach z zakresu kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej, a posiadane wiadomości nie potrafi wykorzystać w praktyce .
 4. Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej (ma nieusprawiedliwione nieobecności).

Dopuszczająca

 1. Uczeń nie opanował materiału programowego z poziomu podstawowego w stopniu dostatecznym .
 2. Posiada mały zakres wiedzy z kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej i nie potrafi wykonywać prostych zadań związanych z samooceną .
 3. Nie jest pilny i nie wykazuje  postępów w usprawnianiu osobistym.
 4. Na zajęciach wych.fiz. przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny, lekceważący stosunek do przedmiotu, jest bardzo często nieprzygotowany do zajęć (ma nieusprawiedliwione nieobecności).

Niedostateczna
Otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć, ma nieusprawiedliwione nieobecności. Prowadzi nie higieniczny i niesportowy tryb życia.

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 15 W TARNOWIE
Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego został opracowany na podstawie:

 • Programu Alicji Romanowskiej „ Wychowanie Fizyczne Bliższe Wartościom dla klas IV – VII Szkoły Podstawowej” DKW 4014 – 68/99 uwzględniającego  nową podstawę programową (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008r.),
 • Statutu Szkoły,
 • Rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie oceniania według którego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

Obszary podlegające ocenie:

 1. Stopień opanowania wymagań programowych (poziom podstawowy i rozszerzony)
  • właściwe wykorzystanie zdolności koordynacyjno – kondycyjnych,
  • poziom sprawności motorycznej (szczegółowe wymagania edukacyjne),
  • poziom umiejętności technicznych i taktycznych (szczegółowe wymagania edukacyjne),
  • poziom wiedzy z zakresu kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej, połączony ze znajomością podstawowych przepisów gry (piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka i koszykówka ) .
  • umiejętność samooceny, samokontroli i samodoskonalenia,
  • postępy w usprawnianiu (diagnoza na wejściu i końcowa).
 2. Aktywność i systematyczność
  • frekwencja (spóźnienia, nieobecności nieusprawiedliwione, jednostkowe zwolnienia z ćwiczeń),
  • aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji,
  • zaangażowanie w działalność rekreacyjno-sportową szkoły i środowiska,
  • reprezentowanie szkoły w zawodach na różnych szczeblach, osiąganie wysokich lokat,
  • udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach aktywności ruchowej.
 3. Postawa ucznia
  • dyscyplina podczas zajęć,
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas lekcji,
  • przestrzeganie regulaminów korzystania z obiektów sportowych,
  • nawyki zdrowotno-higieniczne,
  • umiejętność współpracy w grupie (zdrowie psychospołeczne, umiejętności życiowe).

Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia:

 1. Ocena poziomu sprawności motorycznej za pomocą testów i sprawdzianów przeprowadzanych dwa razy w roku, w celu porównania wyników (szczegółowe wymagania edukacyjne).
 2. Ocena umiejętności technicznych i taktycznych z poszczególnych dyscyplin -oceniamy na bieżąco,  zgodnie z opracowanymi szczegółowo wymaganiami
 3. Udział w zawodach sportowych, osiąganie wysokich wyników.
 4. Udział w zajęciach sportowych pozalekcyjnych i pozaszkolnych – obserwacja, analiza dzienników zajęć - frekwencji

Uwagi do kryteriów oceny ucznia:

 1. Na ocenę końcową decydujący wpływ ma aktywność ucznia i wysiłek jaki wkłada w czynione postępy (rozporządzenie).
 2. Uczeń ma prawo zgłosić, że jest nieprzygotowany do zajęć (brak stroju) dwa razy w semestrze. Każdy kolejny skutkuje oceną niedostateczną.
 3. Dziewczęta w czasie niedyspozycji obowiązuje aktywne uczestnictwo w zajęciach, natomiast zwalniane są z wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego.
 4. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub od rodziców, nie są zwalniani z obowiązku obecności na lekcji.
 5. Zwolnienie ucznia z ćwiczeń przez rodzica obowiązuje tylko przez dwa kolejne dni. Dłuższe zwolnienie musi być potwierdzone przez lekarza.
 6. Uczniowie i rodzice są zobowiązani poinformować nauczyciela wychowania fizycznego o problemach zdrowotnych ucznia. 

Kryteria szczegółowe na poszczególne oceny

Celująca

 1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą .
 2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły, bądź też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną .
 3. Bierze udział w zawodach międzyszkolnych, wojewódzkich , ogólnopolskich. Osiąga wysokie wyniki sportowe, swoją postawą godnie reprezentuje szkołę .

Bardzo dobra

 1. Uczeń opanował wymagania programowe z poziomu rozszerzonego dla danej klasy .
 2. Posiada duży zasób wiedzy z zakresu kultury fizycznej, edukacji zdrowotnej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu .
 3. Systematycznie doskonali swoją sprawność i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu .
 4. Jego postawa, zaangażowanie i stosunek do przedmiotu nie budzi najmniejszych zastrzeżeń .
 5. Bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych i w zawodach sportowych, mimo że nie jest to działalność systematyczna.

Dobra

 1. Uczeń opanował wymagania programowe z poziomu podstawowego .
 2. Posiadane wiadomości z zakresu kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela .
 3. Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie .
 4. Jego postawa społeczna, aktywność i stosunek do przedmiotu nie budzi większych zastrzeżeń .
 5. Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

Dostateczna

 1. Uczeń nie opanował w pełni wymagań programowych z poziomu podstawowego .
 2. Wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu osobistym .
 3. Wykazuje znaczne luki w wiadomościach z zakresu kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej, a posiadane wiadomości nie potrafi wykorzystać w praktyce .
 4. Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej (ma nieusprawiedliwione nieobecności).

Dopuszczająca

 1. Uczeń nie opanował materiału programowego z poziomu podstawowego w stopniu dostatecznym .
 2. Posiada mały zakres wiedzy z kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej i nie potrafi wykonywać prostych zadań związanych z samooceną .
 3. Nie jest pilny i nie wykazuje  postępów w usprawnianiu osobistym.
 4. Na zajęciach wych.fiz. przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny, lekceważący stosunek do przedmiotu, jest bardzo często nieprzygotowany do zajęć (ma nieusprawiedliwione nieobecności).

Niedostateczna
Otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć, ma nieusprawiedliwione nieobecności. Prowadzi nie higieniczny i niesportowy tryb życia.

Kryteria i zakres oceniania na lekcjach muzyki:

Przy wystawianiu oceny z muzyki będzie brany pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Dlatego też ocena z muzyki będzie zindywidualizowana na podstawie dokładnego rozpoznania możliwości każdego z uczniów oraz obserwacji jego jednostkowego rozwoju. Ocena będzie również relatywna, uzależniona od potencjału uczniów i prezentowanej przez nich postawy.
Przy ocenianiu będzie uwzględniane:

 • w śpiewie - poprawność muzyczna, znajomość tekstu piosenki, ogólny wyraz artystyczny,
 • w grze na instrumentach melodycznych oraz instrumentach perkusyjnych niemelodycznych - poprawność muzyczna, płynność i technika gry, ogólny wyraz artystyczny,
 • w wypowiedziach na temat utworów muzycznych połączone ze znajomością terminów i wiedzą muzyczną - zaangażowanie i postawa podczas słuchania, rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów i głosów, rozpoznawanie w słuchanych utworach polskich tańców narodowych, podstawową wiedzę na temat poznanych kompozytorów, wyrażanie muzyki środkami pozamuzycznymi (np. na rysunku, w opowiadaniu, dramie),
 • w działaniach twórczych - rytmizacja tekstów, improwizacja: rytmiczna, melodyczna oraz ruchowa, umiejętność korzystania ze zdobytych wiadomości i umiejętności przy wykonywaniu zadań twórczych, np. wymagających korelacji działań muz. - plastycznych, umiejętność przygotowywania ilustracji dźwiękowej, umiejętność tworzenia prostych akompaniamentów perkusyjnych,
 • w prowadzeniu zeszytu przedmiotowego - ogólna estetyka, systematyczność, prace wykonywane przez ucznia samodzielnie,
 • w aktywności na lekcjach - za aktywną postawę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli dodatkowo 4 razy w półroczu wykaże się wiedzą lub umiejętnościami wykraczającymi poza ustalone wymagania (wymagania ponadpodstawowe) otrzymuje ocenę celującą.

Za systematyczną i bardzo dobrą pracę w chórze szkolnym oraz za udział w występach, ocena z muzyki zostaje podwyższona o jeden stopień.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki
 • prawidłowo gra na różnych instrumentach melodycznych,
 • samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór,
 • potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego,
 • posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą,
 • bierze czynny udział w chórze szkolnym
 • jest bardzo aktywny muzycznie,
 • wykonuje różne zadania twórcze, np. układa melodię do wiersza, akompaniament perkusyjny do piosenki.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • prawidłowo i samodzielnie śpiewa większość piosenek przewidzianych w programie nauczania,
 • prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach perkusyjnych
 • umie bezbłędnie wykonywać rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych,
 • potrafi rytmizować teksty,
 • rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać,
 • zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy,
 • podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu danej klasy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe,
 • poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela gra akompaniament do piosenek na instrumencie perkusyjnym
 • wykonuje proste rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych,
 • rytmizuje łatwe teksty,
 • zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy i wie, co one oznaczają,
 • prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela śpiewa niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania,
 • niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela gra akompaniament do piosenek na instrumencie perkusyjnym
 • wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych,
 • zna tylko niektóre terminy i pojęcia muzyczne,
 • prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • niedbale, nie starając się poprawić błędów, śpiewa kilka najprostszych piosenek przewidzianych w programie nauczania,
 • niedbale, nie starając się poprawić błędów, gra akompaniament do piosenek na instrumencie perkusyjnym
 • niechętnie podejmuje działania muzyczne,
 • myli terminy i pojęcia muzyczne,
 • dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą,
 • najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne – wykonuje z pomocą nauczyciela

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych:

 • mimo usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu
 • ma bardzo duże braki w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danej klasy
 • mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać najprostszych poleceń wynikających z programu danej klasy
 • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego

Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności  ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w „Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiegow Polsce” oraz realizowany przez nauczyciela „Program nauczania”: AZ-3-01/10 – „Pójść za Jezusem”: klasa VII, podręcznik – Spotykam Twoje Słowo. 

Oceny wyrażone są w stopniach od 1 do 6, dzielą się na cząstkowe oraz okresowe i roczne. Ocenie podlegają:

 • wiadomości i umiejętności ucznia związane z realizowanym programem (w załączeniu plan pracy i rozkład materiału),
 • wiadomości i umiejętności związane z Rokiem Liturgicznym,
 • znajomość modlitw,
 • przygotowanie do lekcji i praca na lekcji,
 • zadania domowe,
 • zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy,
 • systematyczność i pilność,
 • postawa wobec: miejsc świętych, czasu modlitwy, słuchania słowa Bożego, znaków religijnych,
 • udział w konkursach.

FORMY I KRYTERIA OCENIANIA:

 1. Odpowiedzi ustne dotyczące tematów zawartych w podręczniku.
 2. Praca na lekcji (korzystanie z Biblii, podręcznika i innych pomocy katechetycznych), praca w grupie.
 3. Zeszyt ucznia (systematyczność, estetyka).
 4. Zadania domowe.
 5. Prace dodatkowe (projekt, plakat, rysunek…).
 6. Udział w konkursach.
 7. Prace pisemne (dostosowane do wieku i poziomu edukacyjnego w poszczególnych klasach).
 8. Modlitwy (Mały Katechizm): Znak Krzyża, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją Obronę, Aniele Boży, Dekalog, Akty (wiary, nadziei, miłości, żalu), Credo, Przykazania kościelne, 7 sakramentów,
  7 grzechów głównych, 6 prawd wiary, 8 błogosławieństw, 5 warunków dobrej spowiedzi, formuła spowiedzi, tajemnice różańca, stacje Drogi Krzyżowej, uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała.
 9. Prace pisemne (kartkówki, sprawdziany, zadania, projekty).

WYMAGANIA EDYKACYJNE
w klasie VII na poszczególne oceny:

 1. Ocena celujący – uczeń  spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacyjnego; zna obowiązujące modlitwy Małego Katechizmu; wyróżnia się aktywnością na katechezie; twórczo rozwija swoje uzdolnienia; systematycznie i pilnie odrabia zadania domowe obowiązkowe i nadobowiązkowe; wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy; biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych; bierze udział w uroczystościach religijnych w szkole i parafii; uczestniczy w konkursach szkolnych i poza szkołą; przejawia postawę apostolską (jest przykładem dla innych).  
 2. Ocena bardzo dobry – uczeń bardzo dobrze opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania; zna obowiązujące modlitwy Małego Katechizmu; jest zdyscyplinowany na lekcji, pracuje systematycznie; wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy; czynnie uczestniczy w różnych formach pracy na katechezie; szanuje przedmioty, miejsca i znaki religijne.
 3. Ocena dobry – uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają mu na rozumienie większości przekazanej wiedzy religijnej; zna ważniejsze modlitwy z Małego Katechizmu; stara się pracować systematycznie i aktywnie uczestniczyć w pracy na lekcji; prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy; zazwyczaj jest przygotowany do lekcji i odrabia zadania domowe; z pomocą nauczyciela stara się zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności; wobec miejsc, znaków i gestów religijnych cechuje go postawa szacunku.
 4. Ocena dostateczny – uczeń posiada braki w zakresie obowiązujących wiadomości i umiejętności; nie zawsze pracuje systematycznie i nie stara się, aby z pomocą nauczyciela te braki uzupełniać; zna tylko niektóre modlitwy z Małego Katechizmu; prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy, ale widoczne są w nim braki; sporadycznie odrabia zadania domowe; zdarza się, że jest nieprzygotowany do lekcji.
 5. Ocena dopuszczający – uczeń posiada minimalne wiadomości z zakresu programu; zna tylko podstawowe modlitwy; nie pracuje systematycznie; przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności; często nie prowadzi zeszytu; odrabia nieliczne zadania domowe; rzadko uczy się nowych wiadomości; odmawia nauczycielowi współpracy i nie chce pomocy; często bywa nieprzygotowany do zajęć; niechętnie włącza się w pracę na lekcji.
 6. Ocena niedostateczny – uczeń nie posiadł wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania; sporadycznie jest przygotowany do lekcji; nie pracuje na lekcji; nie zna modlitw z Małego Katechizmu; nie prowadzi zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego; nie odrabia zadań domowych; nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą; odmawia wszelkiej pracy i współpracy z nauczycielem; ma lekceważący stosunek do przedmiotu; nie szanuje miejsc, przedmiotów i gestów religijnych.