REGULAMIN DYSKOTEKI SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie.

(Andrzejki, dyskoteki klasowe i szkolne, zabawa karnawałowa itp.)

 1. Uczestnikami zabawy szkolnej (dyskoteki) są uczniowie Szkoły Podstawowej 15 im. Gen.Józefa Bema w Tarnowie. Wyjątek mogą stanowić organizatorzy oprawy muzycznej.
 2. Czas trwania dyskoteki uzgadnia z dyrektorem opiekun SU.
 3. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się podczas dyskoteki uczniów opiekę musi sprawować co najmniej czterech nauczycieli. v Każdy opiekun dyskoteki jest zobowiązany pełnić dyżur w czasie jej trwania od początku do końca. W wyjątkowych przypadkach, gdy opiekun dyskoteki nie będzie mógł pełnić dyżuru w wyznaczonym wcześniej terminie powinien on zapewnić opiekę innego nauczyciela na swoje miejsce.
 4. Na dyskotece obowiązuje obuwie zamienne.
 5. Na dyskotekach klasowych uczniowie są odpowiedzialni za przygotowanie sprzętu grającego oraz odpowiedniej muzyki.
 6. Po zakończeniu dyskoteki uczniowie są zobowiązani do posprzątania śmieci oraz ustawienia krzeseł i stolików na właściwe miejsca.
 7. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz wygłupy zagrażające zdrowiu uczestników imprezy (np. wchodzenie na krzesła, stoły, otwieranie okien….)
 8. Na zabawę uczeń ma zakaz przynoszenia wszelkich niepotrzebnych i niebezpiecznych przedmiotów (noże, butelki, kije itd.). Przedmioty wartościowe są wnoszone na własną odpowiedzialność.
 9. Przed, w czasie ani po zabawie nie spożywa się napojów alkoholowych, nie pali papierosów oraz nie zażywa środków odurzających i energetyzujących.
 10. W wypadku podejrzenia o posiadanie wymienionych w punkcie 10 przedmiotów i środków niedozwolonych informuje się o tym fakcie rodziców lub policję. W tym przypadku rodzic jest zobowiązany zgłosić się niezwłocznie w szkole.
 11. W czasie dyskotek obowiązują wszelkie zasady dobrego zachowania oraz odpowiedniego stroju i wyglądu, zgodnie z zasadami panującymi w szkole.
 12. Uczniowie, którzy zostali ukarani przez wychowawcę zakazem uczestnictwa w dyskotece lub naganą Dyrektora Szkoły nie mogą brać udziału w szkolnych dyskotekach.
 13. Uczeń nie może opuszczać budynku szkoły w trakcie trwania imprezy.
 14. Z dyskotek i imprez szkolnych uczniowie są odbierani przez rodziców. Wyjątek stanowi wcześniejsze podpisanie zgody rodzica na samodzielny powrót dziecka do domu wg wzoru zamieszczonego w niniejszym regulaminie.
 15. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz Statutu Szkoły opiekun ma prawo usunąć uczestnika dyskoteki, dzwoniąc po rodziców ucznia lub też - w przypadku takiej konieczności – po policję.