ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. GEN. J. BEMA W TARNOWIE

 1. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 630 – 1630.
 2. Ze świetlicy szkolnej może korzystać każdy uczeń szkoły. Pierwszeństwo mają uczniowie klas I – III, których rodzice pracują.
 3. Zapisu dziecka do świetlicy dokonuje się po wypełnieniu przez rodziców lub opiekunów prawnych Karty Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy.
 4. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione.
 5. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godziną 630, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy.
 6. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice (prawni opiekunowie) oraz osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców. Dzieci 6-letnie nie mogą samodzielnie opuszczać świetlicy.
 7. O wszelkich zmianach dotyczących sposobu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie – z datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
 8. Rodzice, którzy odbierają dziecko po godzinach pracy świetlicy zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia godziny odbioru dziecka. W powtarzających się przypadkach opóźnionego odbierania dziecka, kierownik świetlicy powiadamia dyrekcję szkoły i pedagoga, a w szczególnych sytuacjach właściwe organy (Policja, Sąd Rodzinny).
 9. W razie zaistnienia nagłej sytuacji losowej powodującej opóźnienie odebrania dziecka ze świetlicy, rodzic zobowiązany jest najpóźniej do godziny 1600 powiadomić dyżurującego wychowawcę świetlicy dzwoniąc pod nr telefonu 14 655-73-73.
 10. Dziecko nie będzie wypuszczane do rodzica, który powiadomi je o swoim przybyciu przez telefon komórkowy.
 11. Dziecko nie będzie wydane rodzicowi lub opiekunowi będącemu pod wpływem alkoholu.
 12. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących bezpieczeństwa pobytu w świetlicy: kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do poszanowania sprzętu i zabawek stanowiących wyposażenie świetlicy.
 13. Za szkody materialne celowo wyrządzone przez dziecko odpowiadają finansowo rodzice.
 14. Dzieci mogą same wychodzić do toalety, biblioteki, sklepiku, szatni, na zajęcia dodatkowe po każdorazowym zgłoszeniu tego faktu wychowawcy świetlicy.
 15. Za tornistry, zabawki telefony komórkowe i gry będące własnością dzieci, odpowiedzialność ponoszą ich właściciele.
 16. Przy sprzyjającej pogodzie zajęcia świetlicowe odbywają się na terenie szkolnym. Dzieci mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez wychowawców. Powinny posiadać odpowiednie ubranie. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za pobrudzone lub zagubione ubrania uczniów.
 17. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (rozmowy z dzieckiem, rodzicami, wychowawcą klasy i pedagogiem) – możliwość uczęszczania do świetlicy może zostać zawieszona.
 18. Wszelkie sprawy indywidualne, zastrzeżenia dotyczące pracy świetlicy, uwagi i propozycje należy zgłaszać kierownikowi świetlicy lub wychowawcom w godzinach ich pracy.