REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA
W TARNOWIE.

  § 1

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły poprzez swoich przedstawicieli.

 2. Samorząd działa w oparciu o Regulamin Samorządu zgodny ze Statutem Szkoły.

 3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 4. Praca w Samorządzie:

  1. stwarza uczniom możliwość pełnego uczestnictwa w życiu szkoły,

  2. uczy współdziałania i współodpowiedzialności za siebie i innych,

  3. wdraża do zdrowej i twórczej rywalizacji,

  4. wdraża do samorządności,

  5. wyzwala inicjatywę i pomysłowość uczniów,

  6. uaktywnia społecznie.

 5. Samorząd Uczniowski tworzą Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczącego Samorządów Klasowych.

 6. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy:

  1. uchwalenie Regulaminu Samorządu,

  2. uchwalanie zmian i uzupełnień Regulaminu,

  3. uchwalanie głównych elementów programu działania Samorządu,

  4. dwoływanie członków Samorządu,

  5. przydział i nadzorowanie wykonania zadań przydzielonych poszczególnym klasom.

 7. Samorząd Uczniowski podejmuje uchwały po zasięgnięciu opinii klas.

 8. Zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 9. Zebranie Samorządu zwołują przewodniczący SU wraz z Opiekunem. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad społeczność szkolna informowana jest z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem przez pisemne ogłoszenie umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w formie komunikatów ogłaszanych w klasach.

 10. Zebraniu Samorządu przewodniczy Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Prezydium.

 11. Nadzwyczajne zebranie Samorządu zwołuje Opiekun lub Przewodniczący Prezydium Samorządu.

 12. W zebraniach Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Prezydium lub Opiekunów SU. Zebrania są protokołowane przez Sekretarza SU lub Opiekuna SU.

 13. Działalność Samorządu wspierają i nadzorują Opiekunowie - nauczyciele wybrani przez uczniów. Rolą Opiekunów jest doradzanie i pomaganie Samorządowi Uczniowskiemu w realizowaniu zadań i pośrednictwo między Samorządem a Organami Szkoły.

 14. Dyrektor szkoły zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne, w tym lokalowe, oraz współpracuje z Samorządem poprzez Opiekunów.

§ 2

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Samorząd Uczniowski jest powołany do reprezentowania uczniów wobec organów szkoły.

 2. Samorząd reprezentuje społeczność uczniowską wobec instytucji, organów i organizacji pozaszkolnych.

 3. Realizacji celów winna towarzyszyć dbałość o dobre imię szkoły.

 4. Do zadań Samorządu należy w szczególności:

  1. wdrożenie przedstawicieli społeczności uczniowskiej do pracy na rzecz Szkoły i współpracy ze środowiskiem lokalnym,

  2. podniesienie rangi Samorządu Uczniowskiego na terenie Szkoły,

  3. wdrożenie do samodzielnego i świadomego podejmowania decyzji i działań,

  4. przedstawianie organom Szkoły opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej,

  5. współdziałanie z organami Szkoły, organizacjami szkolnymi i Radą Rodziców w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki,

  6. włączanie się do akcji humanitarnych,

  7. występowanie do organów Szkoły o udzielenie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji,

  8. mediacja przy rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkolnej,

  9. współudział w organizowaniu pozalekcyjnego życia szkolnego,

  10. planowanie, organizowanie i ocenianie własnych i zespołowych działań na rzecz Szkoły i środowiska,

  11. integracja społeczności szkolnej,

  12. kształtowanie postaw koleżeńskich i prospołecznych,

  13. organizowanie uroczystości szkolnych, działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej,

  14. tworzenie ceremoniału Szkoły, kultywowanie tradycji,

  15. współudział w ocenianiu nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego,

  16. dbałość o dobre imię i honor Szkoły,

  17. gromadzenie środków finansowych do realizacji celów statutowych.

 5. Samorząd poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych społeczności uczniowskiej. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję Samorząd Szkolny może wystąpić (powiadomieniem dyrekcji) z pisemną skargą do Rzecznika Praw Ucznia.

§ 3

ORGANY SAMORZĄDU

 1. Organami Samorządu są:

  1. Samorząd Klasowy,

  2. Samorząd Szkolny,

  3. Prezydium Samorządu Uczniowskiego,

  4. Sekcje: porządkowa, dekoracyjna, informacyjna.

   Zadania sekcji porządkowej to między innymi organizacja zbiórki surowców wtórnych; zadania sekcji dekoracyjnej to przygotowywanie potrzebnych dekoracji, w tym dbałość o gabloty SU; w kompetencjach sekcji informacyjnej leży prowadzenie księgi protokołu oraz przekazywanie informacji społeczności uczniowskiej w formie ustnej lub pisemnej.

 2. Kadencja samorządowych organów wybieralnych trwa jeden rok .

 3. Wszystkie wybory personalne dokonywane są w głosowaniu tajnym.

 4. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

 5. Opiekunowi samorządu przysługuje prawo wstrzymania realizacji decyzji Samorządu niezgodnych ze Statutem Szkoły.

§ 4

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego stanowią:

  1. Przewodniczący

  2. Dwóch Zastępców Przewodniczącego

  3. Skarbnik

  4. Sekretarz.

 2. Skład Prezydium Samorządu Szkolnego konstytuuje się na swoim pierwszym zebraniu, na którym następuje również przydział funkcji i obowiązków.

 3. Prezydium Samorządu Szkolnego jest organem wykonawczym Samorządu Uczniowskiego.

 4. Zebrania Prezydium zwołuje Przewodniczący lub Opiekun Samorządu.

 5. Zebrania Prezydium są protokołowane w Księdze Protokołów.

 6. W przypadku niekompetencji członka prezydium Samorządu Uczniowskiego pozostali członkowie wraz z Opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co nie oznacza równoczesnego usunięcia z Samorządu Uczniowskiego.

 7. Przez niekompetencję rozumie się: nie wypełnianie obowiązków i zadań wynikających z pełnionej funkcji, działania niezgodne z Regulaminem, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, zachowania niegodne ucznia.

 8. Odwołanemu przysługuje prawo do poddania się pod ocenę Samorządu Uczniowskiego, którego decyzja jest ostateczna.

 9. W związku z poświadczonym przez Opiekuna wypełnianiem swoich funkcji członkowi Prezydium Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Dyrektorem przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności na lekcji.

§ 5

CZŁONEK SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. jest świadomy swojej wartości jako przedstawiciela wszystkich uczniów,

 2. zna swoje prawa i obowiązki, potrafi je właściwie interpretować i wykorzystywać,

 3. potrafi samodzielnie i świadomie podejmować decyzje i bierze za nie odpowiedzialność,

 4. zna i przestrzega zasad pracy w grupie,

 5. potrafi zorganizować pracę sobie lub grupie, pokierować pracą lub podporządkować się zwierzchnikowi,

 6. rozpoznaje potrzeby społeczności uczniowskiej i wychodzi im naprzeciw,

 7. umie zaprezentować swój punkt widzenia i bierze pod uwagę poglądy innych ludzi,

 8. czynnie uczestniczy w życiu Szkoły,

 9. ma wpływ na decyzje podejmowane w Szkole,

 10. potrafi określić swoje predyspozycje i bezinteresownie je wykorzystać,

 11. szanuje siebie i innych,

 12. poznaje podstawowe zasady przedsiębiorczości i gospodarowania funduszami,

 13. przyswaja sobie metody i techniki negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

 § 6

SAMORZĄD KLASOWY

 1. Samorząd Klasowy składa się z trzech osób:

  1. Przewodniczącego Klasy,

  2. Zastępcy Przewodniczącego Klasy,

  3. Skarbnika.

 2. Samorząd Klasowy reprezentuje uczniów klasy w zakresie wszystkich spraw należących do kompetencji Samorządu.

§ 7

DOKUMENTACJA

 1. Oryginał Regulaminu Samorządu Uczniowskiego przechowywany jest w dokumentacji szkoły.

 2. Księga Protokołów Samorządu Szkolnego przechowywana jest w zabezpieczonym miejscu na terenie szkoły.

 § 8

ORDYNACJA WYBORCZA

 1. Samorządy Klasowe w porozumieniu z opiekunem wyłaniają Komisję Wyborczą.

 2. Zadaniem Komisji jest zweryfikowanie prawidłowości zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie głosowania, zabezpieczenie kart do głosowania, sporządzenie protokołu głosowania oraz ogłoszenie - w ciągu 24 godzin od ich zakończenia - wyników wyborów.

 3. W skład  Komisji wchodzą uczniowie (po jednym przedstawicielu z każdej klasy VI) oraz Opiekun w charakterze obserwatora. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza komisji.

 4. Kandydować w wyborach może po dwóch uczniów z każdej klasy V i VI, których kandydatury poprze klasa.

 5. Wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania Samorządu.

 6. Wybory odbywają się w trybie tajnym.

 7. Głosuje się na przygotowanych przez Komisję kartach zawierających pełną, aktualną listę kandydatów.

 8. Głos ważny to taki, który zawiera zawiera przynajmniej jedno i nie więcej niż dwa wskazania przy nazwiskach kandydatów.

 9. Sposób przeprowadzenia wyborów powinien umożliwić wzięcie w nich udziału możliwie największej liczbie uprawnionych. Poprzez "uprawnionego" wyborcę rozumie się każdego ucznia szkoły z klas IV-VI, który nie został pozbawiony lub zawieszony w prawach ucznia.

 10. Wybory winny odbyć się między 01 a 30 września.

 11. Nowa kadencja Prezydium Samorządu Szkolnego rozpoczyna się z dniem 01 października

 § 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego został ułożony z uwzględnieniem:

  1. obowiązujących ustaw i zarządzeń MEN

  2. programu wychowawczego szkoły

  3. wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej

  4. propozycji uczniów i Rodziców.

 2. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Samorząd Uczniowski dnia 01 października 2005 r.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

 4. Warunkiem wyboru nauczyciela na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest wyrażenie przez niego zgody.

 5. Kadencja opiekuna Samorządu Szkolnego trwa 2 lata.

 6. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz jego Prezydium zastrzegają sobie prawo modyfikacji regulaminu na rok 2005/2006.