winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

WYTYCZNE W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

 1. Bibliotekarz  przebywa w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Nosi osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 2. Bibliotekarz zachowuje bezpieczną odległość od rozmówcy (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
 3. Regularnie, po każdym przyjęciu książek i podręczników, dezynfekowany jest blat i rękawice bibliotekarza.
 4.  W bibliotece może przebywać jeden czytelnik w masce lub innym zabezpieczeniu. Pozostali stoją na zewnątrz w odległości 2 m od siebie.
 5. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 do 14 dni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.  

REALIZACJA PRZYJMOWANIA ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 1. Okres kwarantanny przyniesionych książek i innych materiałów bibliotecznych wynosi 10 dni.
 2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 3. Zwrócone książki zostają złożone w wyznaczonym miejscu w szkole. Odizolowane egzemplarze oznacza się datą zwrotu i wyłącza się z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączone są do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami stosuje się rękawiczki.
 4. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie dezynfekuje się preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie stosuje się ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie naświetla się książek lampami UV.
 5. Obsługa czytelnika jest ograniczona do minimum, tj. odbierania oraz wypożyczania zbiorów bibliotecznych.
 6. Terminy zwrotu podręczników zostaną ustalone z wychowawcami.

Przypomina się  uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników: zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane kartki, sklejone rozdarcia.
Podręczniki zwracane wychowawcom należy zapakować do reklamówki oraz opatrzeć podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa).
Za zgubiony podręcznik rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do dokonania wpłaty na wskazane przez wychowawcę konto bankowe.
Ocena stanu technicznego zwróconych podręczników będzie sprawdzana dopiero po okresie kwarantanny. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic/opiekun prawny zobowiązany będzie we wrześniu do dokonania wpłaty na wskazane przez bibliotekarza lub wychowawcę konto bankowe.

 1. Książki i materiały biblioteczne są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone dni.
 2. Nauczyciel bibliotekarz w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły wyznacza miejsce do przechowywania książek i materiałów bibliotecznych na czas kwarantanny.
 3. Sposoby zwrotów książek, materiałów bibliotecznych:
  - książki i materiały biblioteczne zwracane są  w bibliotece (w określonych dniach i z zachowaniem procedur),
  - książki i materiały biblioteczne, które rodzic/uczeń zostawia w sekretariacie, muszą być zapakowane do reklamówki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa).

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej dotyczącej organizacji pracy bibliotek szkolnych oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Źródła: https://www.bn.org.pl/ ; https://gis.gov.pl/

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA