winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom szkoły a także rodzicom.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można:
  • wypożyczając je do domu
  • czytając lub przeglądając na miejscu
 4. Jednorazowo wypożyczyć można 2 książki na okres 1 miesiąca.
 5. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 6. Wszystkie wypożyczone książki muszą wrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 7. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela-bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej książki zagubionej.
 8. Z czytelni można korzystać po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 9. W bibliotece nie można spożywać posiłków.
 10. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą zostać wyproszeni. 

ZASADY KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie.
 2. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są bezpłatnie na czas realizacji zawartych w nich treści edukacyjnych.
 3. Po zrealizowaniu treści podręcznika następuje zwrot i wypożyczenie kolejnej części.
 4. Podręczniki i materiały edukacyjne należy zabezpieczyć przed zniszczeniem poprzez nałożenie okładki lub folii ochronnej, celem zapewnienia ich wieloletniego użytkowania.
 5. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w wypożyczonych podręcznikach lub materiałach edukacyjnych.
 6. W przypadku zniszczenia, niezwrócenia w wyznaczonym terminie, zagubienia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, rodzic/prawny opiekun ponosi odpowiedzialność finansową (zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty).
 7. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego zmienia szkołę, zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne.
 8. Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.

         Regulamin wchodzi w życie dnia 1 września 2014 r.

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA