winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

WPŁATY  ZA OBIADY W MIESIĄCU

LISTOPADZIE 2022
19 DNI X 5,50zł = 104,50zł 

Wpłaty należy uiścić do dnia 10.11.2022 u intendenta lub drogą elektroniczną:

Rachunek bankowy: 
Szkoła Podstawowa Nr 15
ul Krupnicza 8
33-100 Tarnów
34 1020 4955 0000 7902 0267 7599
PKO Bank Polski S.A.

W tytule proszę podać: wpłata za obiad, nazwisko i imię dziecka, klasa.

Nie dokonanie wpłaty w terminie może skutkować decyzjami wynikającymi z zapisu Uchwały Nr XVIII/242/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 stycznia  2008 roku

3 pkt. 4 w brzmieniu: „(..) W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie określonym w ust.2 zaprzestaje się wydawania posiłku począwszy od pierwszego dnia po terminie, aż do uiszczenia zaległej opłaty lub uzyskania przez ucznia decyzji ośrodka pomocy społecznej o przyznaniu pomocy w postaci gorącego posiłku”.

Nieobecności dzieci na obiedzie proszę zgłaszać przynajmniej dzień wcześniej intendentowi szkoły tel. 14 655 73 73 wew. 26.

W związku z potrąceniami wynikającymi ze zgłoszonych nieobecności dziecka na obiedzie prosimy, by na początku każdego miesiąca sprawdzić u intendenta szkoły kwotę, jaką należy wpłacić za żywienie dziecka.