winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Ocena celująca:

- uczeń opanował w stopniu bardzo dobrym wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w danej klasie a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
- wyróżnia się dużą aktywnością i zaangażowaniem na zajęciach
- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym
- jego zachowania i postawy są nienaganne
- korzysta z różnorodnych źródeł informacji
- jest twórczy i kreatywny
- lub posiada inne porównywalne osiągnięcia
- wzorowo prowadzi swój zeszyt przedmiotowy
Ocena bardzo dobra:
- uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach
- jego zachowania i postawy są nienaganne
- korzysta z różnorodnych źródeł informacji
- bardzo dobrze prowadzi swój zeszyt przedmiotowy
Ocena dobra
- uczeń opanował wiadomości i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania opisane w podstawie programowej oraz
- poprawnie stosuje wiadomości
- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania praktyczne
- jego postawy i zachowania są poprawne
- dobrze prowadzi zeszyt przedmiotowy
Ocena dostateczna
- uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej oraz
- rozwiązuje typowe zadania praktyczne o średnim stopniu trudności
- jego zachowania i postawy są poprawne
- prowadzi zeszyt przedmiotowy
Ocena dopuszczająca
Uczeń rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności, ale
- nie spełnia wymagań zawartych w podstawie programowej
- braki w opanowaniu minimum programowego nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki
- jego zachowania i postawy są poprawne
- prowadzi zeszyt przedmiotowy
Ocena niedostateczna
Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie a braki w  wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz
-nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności,
- nie oddaje prac wytwórczych
- cechuje go zdecydowanie lekceważący stosunek do przedmiotu.

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA