PROCEDURA

postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia
w Szkole Podstawowej Nr 15 w Tarnowie
§ 1. Wypadkiem ucznia jest każdy wypadek, który zdarzył się w czasie przebywania ucznia pod opieką szkoły.
§ 2. Każdy uczeń szkoły, który uległ wypadkowi lub był jego świadkiem ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
§ 3.1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który był świadkiem, powziął wiadomość o wypadku ucznia, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę. W miarę potrzeby sam udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy lub zapewnia pomoc osoby wyznaczonej do udzielania takiej pomocy w szkole /wykaz tych osób znajduje się w apteczce/, albo zapewnia fachową pomoc medyczną - pielęgniarki szkolnej lub pogotowia ratunkowego. Podejmuje również działania mające na celu zabezpieczenie miejsca wypadku.
§ 3.2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia, niezwłocznie zawiadamia o tym zdarzeniu dyrektora szkoły (dyrektora dyżurującego) - bezpośrednio w razie każdego śmiertelnego, ciężkiego i zbiorowego wypadku, lub pośrednio tj. ustnie, pisemnie w przypadku wystąpienia wypadku lekkiego. Następnie sporządza dokument „Zgłoszenie wypadku ucznia” znajdujący się w sekretariacie szkoły /wzór - załącznik nr 2/.
§ 3.3. Sekretariat szkoły powiadamia o wypadku przewodniczącego zespołu powypadkowego i służbę bhp.
§ 4. Dyrektor szkoły (lub osoba przez niego upoważniona) niezwłocznie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego ucznia w przypadku wystąpienia wypadku lekkiego. Zawiadomienie rodzica (opiekuna prawnego) może mieć formę telefoniczną (potwierdzoną pisemnie) lub pisemną; może być dokonane przez osobę upoważnioną przez dyrektora szkoły: wychowawcę ucznia, sekretariat, pielęgniarkę.
§ 5. O każdym śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym wypadku dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego, kuratorium oświaty, organ prowadzący szkołę i prokuratora. 0 wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia niezwłocznie inspektora sanitarnego.
§ 6. O każdym wypadku ucznia zawiadamia się organ prowadzący szkołę i Radę Rodziców w formie informacji zbiorczej przekazywanej co najmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego. Informację przygotowuje pracownik służby bhp na podstawie dokumentacji z wypadków uczniów.
§ 7.1. Wszystkie wypadki uczniów są dokumentowane przez sporządzenie protokołu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku ucznia. Protokół sporządza zespół powypadkowy powołany przez dyrektora szkoły po przeprowadzeniu postępowania powypadkowego. W jego skład wchodzi pracownik służby bhp i społeczny inspektor pracy. Jeżeli w pracy zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp lub społeczny inspektor pracy, dyrektor szkoły może powołać w ich miejsce innego pracownika szkoły przeszkolonego w zakresie bhp. W zespole mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Rodziców, organu prowadzącego szkołę i kuratorium oświaty na wniosek tych organów.
§ 7.2. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp. Jeżeli w pracy zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp przewodniczącego wyznacza dyrektor szkoły. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu może złożyć zdanie odrębne, które zostaje odnotowane w protokole. Protokół podlega zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.
§ 7.3. Protokół jest przechowywany w dokumentacji szkoły, a jego kopia jest przekazywana rodzicom (prawnym opiekunom) poszkodowanego. Kopie protokołu mogą być przekazane kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę na ich wniosek.
§ 7.4. Jedno z rodziców (prawny opiekun) potwierdza fakt zapoznania się z protokołem i potwierdza jego otrzymanie, może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do protokołu w formie pisemnej.
§ 8. Pracownik służby bhp lub osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły prowadzi ewidencję wypadków uczniów w szkole w czasie całego roku szkolnego w formie rejestru wypadków uczniów. Rejestr wypadków służy do celów statystycznych i informacyjnych przy sporządzaniu raportu o stanie bezpieczeństwa w szkole.
§ 9. Nadzór nad przestrzeganiem powyższych zasad powierzam Wicedyrektor Szkoły.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

Tarnów, 1 luty 2010 roku

Dyrektor Szkoły
Teresa Kot