winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

 

OBOWIAZKOWE ZEBRANIA Z RODZICAMI
(obecność wszystkich nauczycieli obowiazkowa)

Klasy I - III

Klasy IV-VII

Termin

Godz. 16:30

Godz. 17:30

12.09.2017

Godz. 16:30

Godz. 17:30

19.12.2017

Godz. 16:30

Godz. 17:30

30.01.2018

Godz. 16:30

Godz. 1700

21.03.2018 r

Godz. 16:30

Godz. 1800

15.05.2018 r

  1. Wszyscy nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej winni w trakcie zebrań dyżurować i udzielać informacji rodzicom uczniów, którzy zwrócą się z taką prośbą.
  2. Zmiana terminu zebrania może zostać dokonana tylko w wyjątkowej sytuacji i za zgodą Dyrektora szkoły.
  3. Numery sal lekcyjnych, w których odbywać się będą zebrania zostaną wywieszone w pokoju nauczycielskim i przy wejściu do szkoły.
  4. Konsultacje indywidualne odbywają się przez poszczególnych nauczycieli w indywidualnych terminach podanych do wiadomości uczniów i rodziców.
  5. Konsultacje grupowe organizowane przez wychowawców klas odbywają się  – pierwszy wtorek miesiąca ( o ile nie ma ogólnoszkolnych zebrań w danym miesiącu).