winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

EGZAMIN

 1. Podstawowe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły. Szczegółowe informacje oraz przykładowe arkusze egzaminacyjne znajdują się na stronie http://www.oke.krakow.ploraz  na stronie https://cke.gov.pl/
 2. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Terminy egzaminu:
  • 21 kwietnia 2020 r. godz. 9:00  – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  • 22 kwietnia 2020 r. godz. 9:00 – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  • 23 kwietnia 2020 r. godz. 9:00 – egzamin z języka angielskiego, który trwa 90 minut.
 4. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. Wszystkie rysunki uczniowie wykonują długopisem lub piórem. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 5. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w kwietniu, przystępuje do niego w czerwcu. (1,2,3,4 i 5 czerwca). W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych  wynikach egzaminu.
 6. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku.
 7. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

Jeżeli uczeń uzyska prawo do wydłużonego czasu w czasie egzaminu to oznacza, że jego pracę z arkuszem egzaminacyjnym można przedłużyć:

  • Z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut
  • Z matematyki – nie więcej niż o 50 minut
  • Z języka angielskiego – nie więcej niż o 45 minut

Uczniowie uprawnieni do dostosowania

Lp.

Uczeń

   dostosowanie

Podstawa (dokument)

formy

warunków

1.

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

tak

tak

orzeczenie

2.

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

nie

tak

orzeczenie

3.

osiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

nie

tak

orzeczenie

4.

chory lub niesprawny czasowo

nie

tak

Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

5.

posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

nie

tak

opinia poradni psychologiczno -pedagogicznej

6.

który w roku szkolnym 2018/2019 był objęty pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole ze względu na:

 • trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym      kształceniem za granicą
 • zaburzenia komunikacji językowej
 • sytuację kryzysową lub traumatyczną

nie

tak

pozytywna opinia rady pedagogicznej

7.

o którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec) któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

tak

tak

pozytywna opinia rady pedagogicznej

Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w pkt.6 oraz w pkt.7 tabeli   jest wydawana na wniosek:

 • nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców albo
 • rodziców ucznia.

Ważne daty

 • do 15 października 2020r.  dostarczenie do dyrektora szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu
 • do 20 listopada 2020r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania  egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia.
 • do 25 listopada 2020r. Rodzice ucznia  składają oświadczenie o korzystaniu albo nie korzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania

 

REKRUTACJA

 1. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń  może kontynuować naukę w: 5 letnim technikum, 4 letnim liceum ogólnokształcącym, 3 letniej szkole branżowej I stopnia.
 2. W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej.
 3. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty
  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 4. Kryteria rekrutacyjne  - maksymalna ilość punktów wynosi 200.

kryteria

Maksymalna liczba punktów

Punkty za świadectwo

100 pkt.

Aktywność na rzecz innych ludzi

3 pkt.

Świadectwo z wyróżnieniem

7 pkt.

Szczególne osiągnięcia

18 pkt.

Celująca ocena z języka polskiego

18 pkt.

Celująca ocena z matematyki

18 pkt.

Celująca ocena z I przedmiotu

18 pkt.

Celująca ocena z II przedmiotu

18 pkt.

Punkty za Egzamin Ósmoklasisty

100 pkt.

Wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt.

Wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt.

Wynik z języka obcego

100% x 0,30 = 30 pkt

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA